Uppdaterad 12 september 2022
Skriv ut

Naturvård

Kommunens naturvård skyddar och förvaltar kommunens skogar, sjöar och marker och de djur- och växtarter som lever där. Ett lyckat naturvårdsarbete hjälper oss att föra vidare de värdefulla naturmiljöerna till kommande generationer.

En invasiv art är en växt eller ett djur som från början inte fanns i ett område, och som hotar ekosystemet och den biologiska mångfalden i sin nya miljö. Här kan du bland annat läsa mer om vad du ska göra om du upptäcker en invasiv art, och vem som ansvarar för bekämpningen av invasiva arter.

Vad är invasiva arter?

En invasiv art är en växt eller ett djur som från början inte fanns i ett område men som på grund av miljöombytet snabbt kan föröka sig, hota den naturliga balansen och i vissa fall skada omgivningen. Invasiva arter är exempelvis parkslide, spansk skogssnigel och jättelokan.

Rapportera om du hittar invasiva arter

För att begränsa och övervaka hur invasiva arter sprids behövs kartläggning. Därför ska du alltid rapportera till Artdatabanken så snart du upptäcker en invasiv art.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för bekämpning av invasiva arter på kommunala fastigheter. Vi fokuserar på att bekämpa de arter som är listade i EU:s förordning.

Fastighetsägarens ansvar

Om det finns invasiva arter på din tomt är det du som ansvarar för att ta bort dem. Växtavfall från invasiva arter måste hanteras med stor försiktighet. Till exempel kan små växt- och rotbitar från parkslide växa upp till nya plantor.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Vilda djur som flyttar närmare inpå husknutarna är inte ovanligt. Här finns det gott om föda och ibland även skyddade boplatser. För dig som äger huset kan djuren, oavsett om det är fåglar, gnagare eller större djur, orsaka problem som kommunens viltvårdare kan lösa.

Vad viltvårdare kan hjälpa till med

Våra viltvårdare kan till exempel:

  • ge råd kring närgångna vilda djur.
  • placera ut fällor där det är problem med t.ex. grävling, mink och fåglar.
  • hjälpa till att avlägsna närgångna vilda djur i bostadsområden.
  • ta hand om döda vilda djur som hittas på villatomter och i skogen.
  • skjuta av vilt, exempelvis vildsvin, när de orsakar problem.

Rör inte ungarna

Ta aldrig hem vilda djurs ungar som inte är skadade. Föräldrarna har koll även om du inte ser det! Undantaget är om djuret är i ett utsatt läge, exempelvis mitt på en väg. Då kan du med största försiktighet flytta djuret till en säkrare plats.

Om du hittar ett skadat eller dött djur

Om du hittar ett dött eller skadat djur ska du i första hand kontakta kommunens viltvårdare.

Du kan antingen ringa direkt till viltvårdarna, eller kontakta dem via kontaktcenter.

Jämna veckor: Håkan Bolk

Ojämna veckor: Torbjörn Röste

Du kan också komma i kontakt med viltvårdaren via kontaktcenter

Om du hittar en björn, varg, lo eller järv

Ta ett djupt andetag. Statens vilt kallas ett antal sällsynta däggdjurs- och fågelarter som enligt Jaktlagen och Naturvårdsverkets föreskrifter inte får behållas av upphittaren om de påträffas döda i naturen. I Upplands-Bro kommun gäller detta för björn, varg, lo och järv. Hittar du någon av dessa arter död i naturen ska du rapportera det till polisen, som hämtar djuret till närmaste polisstation, och för det därifrån vidare till Naturhistoriska riksmuseet.

Träd på kommunens mark är en tillgång för alla kommuninvånare. Därför vill vi helst inte fälla friska träd och är restriktiva när det gäller gallring. Samtidigt är det viktigt att vårda träden genom trädbeskärning som tar bort döda grenar och förbättrar trädets form.

Tipsa oss om träd som behöver tillsyn

Om du ser enskilda träd eller ser områden som behöver tillsyn kan du lämna in önskemål om gallringar, röjningar eller mindre beskärningsåtgärder för träd och buskar som står på kommunens mark.

Kommunen bedömer varje enskilt ärende och gör en värdering utifrån vilka resurser som finns och vad som kan göras. Generellt sker gallring och beskärning oftast vintertid.

Akut risk – kontakta oss!

Om ett träd på allmän mark utgör en akut fara för förbipasserande eller riskerar att falla över väg eller liknande där fara kan uppstå, kontakta oss omgående.

Kontaktcenter

Är du nöjd med informationen på sidan?