Uppdaterad 07 september 2022
Skriv ut

Organisation och styrning

Upplands-Bro kommun styrs av politiker i styrelser och nämnder. Till sin hjälp har de en organisation med anställda som utför arbetet under ledning av kommundirektören. Här kan du läsa mer om hur styrningen går till, hur kommunen är organiserad, om kommunala bolag och hur de granskas.

Det är kommunen som ser till att dina sopor blir hämtade. Att vi har bra förskolor och skolor till barnen och att gamla eller sjuka får hjälp och stöd när de behöver. Kommunen sköter om skogen, parker och vägar, cykelbanor, lekplatser och mycket annat. På Sveriges kommuners och regioners webbplats hittar du mer information om vad en kommun måste erbjuda och vad som är frivilligt.

Så styrs Upplands-Bro kommun

Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av invånarna vart fjärde år. Du som bor i kommunen har alltså stora möjligheter att påverka och kontrollera hur vi utför våra uppdrag. När politikerna har fattat beslut om vad som ska göras, så utför tjänstepersonerna, alltså alla som jobbar i kommunen, uppgifterna. Den politiska ledningen i Upplands-Bro kommun är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

I Upplands-Bro kommun är det alliansstyre mellan Moderaterna, Krisdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. De fyra borgerliga partierna kommer att styra under mandatperioden 2022-2026.

Nämnder

Kommunens verksamhet delas in i olika områden, hos oss kallar vi det för kontor. Varje kontor har en politisk nämnd som ansvarar för den löpande verksamheten där politikerna fattar beslut som påverkar just det kontoret. Det är kommunfullmäktige som väljer vilka politiker som ska sitta i nämnderna. De flesta är deltidspolitiker som sköter sitt uppdrag på fritiden.

Det kommunala självstyret

Kommunen bestämmer själv hur resurser ska fördelas och hur arbetsuppgifterna ska hanteras. Detta kallas kommunalt självstyre. Arbetet leds av kommundirektören, som är högsta chefen. Kommunen har rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna för att finansiera sin verksamhet. Kommunalskatten står för en stor andel av kommunens inkomst.

Lagar som styr

Vårt arbete styrs av kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om offentlighet och sekretess. Det finns också lagar för olika verksamhetsområden, som till exempel skollagen, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Läs mer om de lagar som styr kommunens arbete på Riksdagens webbplats.

Arbetet i Upplands-Bro kommun är fördelat mellan fem olika kontor. Det är kontoren som ansvarar för, och driver, den kommunala verksamheten – som skolor, förskolor, gator och parker, bygglov, fritidsgårdar, äldreomsorg och mycket mer. Varje kontor svarar inför en eller flera politiska nämnder, som fattar besluten om verksamhetens inriktning.

Organisationschema

I kommunens organisationsschema kan du se vilken verksamhet som tillhör vilket kontor.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontorets uppgift är att utveckla kommunens verksamhet på ett övergripande plan. Kontoret står för regler och policys och att driva kommunens utveckling.

Den som är högst ansvarig inom kommunledningskontoret är Ida Texell, kommundirektör.

Ida Texell, kommundirektör

Ekonomiavdelningen

Upphandling och juridik

Redovisning

Ekonomi och styrning


Avdelningen för kommunikation, kontaktcenter, näringsliv och samhällskontakter

Kommunikation

Kontaktcenter

Näringsliv


Personalavdelningen

Lön


Administrationsavdelningen

Kansli

Trygghet och säkerhet

Digitalisering och IT

De politiska organen som styr kommunledningskontorets arbete är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret ser till att vi har väl fungerande förskolor, grundskolor samt gymnasieutbildningar i Upplands-Bro. Att eleverna får bra mat och det stöd de behöver för att klara sin utbildning. Kontoret ansvarar även för kommunens vuxenutbildning.

Den som är högst ansvarig inom utbildningskontoret är Anna Bjurestam, utbildningschef.

Anna Bjurenstam, utbildningschef

Verksamheter inom utbildningskontoret

 • Förskolor
 • Grundskolor
 • Resursteamet
 • Kostenheten
 • Modersmål
 • Upplands-Brogymnasiet
 • Vuxenutbildningen
 • Vägledning och arbete

I Upplands-Bro har samtliga förskolor och skolor chansen att arbeta med internationella utbyten genom Erasmus +-projekt.

Erasmusprogrammet är Europeiska unionens program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Erasmusprogrammet ska främja social rättvisa och inkludering, och genom detta bidra till EU:s utbildningsstrategi.

Som en av 15 kommuner i Sverige har Upplands-Bro beviljats ett slags medlemskap kallat ackreditering. Det innebär att kommunen garanteras EU-medel fram till år 2027.

Syftet med Erasmusprogrammet är att barnen och eleverna ska få ta del av de möjligheter som ges inom detta samarbete och utveckla en ökad förståelse och solidaritet för olika levnadsförhållanden och kulturer. Det handlar också om kompetensutveckling för lärare och pedagoger.

Hittills har kommunens förskolor och skolor beviljats flera större Erasmus +-projekt vilket har lett till att personal och elever har varit i på utbyte till ett tiotal länder.

 

BEAM står för Barn och elever med annat modersmål och är vår benämning för riktade insatser till nyanlända och andra flerspråkiga barn.

Tanken med BEAM är att personal i förskola, grundskola, gymnasium och inom vuxenutbildningen ska få fortbildas för att bättre kunna anpassa sin undervisning och på så sätt stötta elever med olika bakgrund och olika kunskapsnivåer.

BEAM i grundskola och gymnasium

BEAM innebär bland annat att lärare utbildas i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt genom STL, Skriva sig till lärande. STL är en modell som kopplar ihop skolans språkutvecklande arbete med en genomtänkt användning av digitala verktyg som då förstärker elevernas lärande.

Pedagoger i förskolan och skolans lärare får utveckla sin kunskap om hur de möter barn och elever som har varit med om trauma.

För att snabbt kunna sätta in relevanta insatser mot främlingsfientlighet och intolerans får våra verksamheter även möjlighet att använda Skolverkets självskattningsverktyg Koll på.

BEAM i vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen utvecklar svenska för invandrare på distans, för att kunna erbjuda fler kommuninvånare möjlighet att delta i undervisningen.

Genom starkare koppling mellan språkundervisningen och deltagarnas praktikplatser genomförs ett pilotprojekt vars mål är att fler deltagare ska komma ut i arbete efter praktiken.

Tack vare satsningen Läsa äger, som är en del av BEAM, får alla elever från förskoleklass till och med tredje klass, ta del av organiserad högläsning. Högläsningen ses om en språkutvecklande aktivitet som äger rum både på lektionstid, på fritids och under skolloven.

I filmen kan du höra mer om vår satsning på högläsning och språkutveckling.

Det är utbildningsnämnden samt gymnasie- och arbetslivsnämnden som fattar de politiska besluten som styr arbetet på utbildningskontoret.

Socialkontoret

Alla människor har rätt till ett bra och ett så självständigt liv som möjligt. När du behöver stöd och omsorg är det socialkontoret som ansvarar för att du får det.

Den som är högst ansvarig inom socialkontoret är Mitra Ghannad, socialchef.

Mitra Ghannad, socialchef

Större delen av socialkontorets arbete är lagstyrt och regleras främst i Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Du kan läsa mer om lagarna hos Sveriges kommuner och regioner samt Socialstyrelsen.

Socialkontoret ansvarar för:

 • omsorg om äldre människor
 • omsorg om människor med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar
 • kommunal hälso- och sjukvård
 • barn- och ungdomsvård
 • ekonomiskt bistånd och stöd för att bli självförsörjande till familjer och enskilda
 • familjerätt och familjerådgivning
 • missbruksvård
 • insatser till flyktingar
 • budget- och skuldrådgivning

Äldre- och omsorgsavdelningen

 • Norrgården
 • Kungsgården
 • Förebyggande enheten
 • Hemtjänst Bro
 • Hemtjänst Kungsängen
 • Bistånd äldre och omsorg

Social- och arbetsmarknadsavdelning

 • Myndighet Barn och Unga
 • Myndighet Vuxna LSS
 • LSS, grupp- och servicebostäder
 • Stöd behandling i öppenvården
 • Socialpsykiatri
 • Daglig verksamhet

Det är socialnämnden och äldre- och omsorgsnämnden som fattar de politiska besluten som styr socialkontorets arbete.

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med exploatering och detaljplaner, det vill säga processen kring byggandet av nya bostäder och annan samhällsplanering. De handlägger bygglov, miljö- och livsmedelsfrågor, sköter om vår vackra natur och våra gator, torg och parkmiljöer. Här sköts också frågor om avfall, vatten- och avloppsverksamhet.

Den som är högst ansvarig inom samhällsbyggnadskontoret är Maja Taaler Larsson, tillförordnad samhällsbyggnadschef.

Maja Taaler Larsson, Tf samhällsbyggnadschef

De verksamheter som finns inom samhällsbyggnadskontoret är:

 • Stöd och utveckling
 • Mät och GIS
 • Plan och mark
 • Bygglov
 • Miljö
 • Vatten- och avlopp
 • Avfall
 • Gata och fastighet
 • Projekt

De politiska organ som styr samhällsbyggnadskontorets arbete är kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden samt fastighetsnämnden.

Kultur-och fritidskontoret

Kulturupplevelser och meningsfulla fritidsaktiviteter är viktiga för många av oss. Kultur- och fritidskontoret ser till att vi har tillgång till bra bibliotek, hallar och idrottsplatser för sport, simhall och trevliga badstränder att njuta av, kulturskola för barnen och ett rikt program för konst och annan kultur. De ansvarar också för kommunens fritidsgårdar, där ungdomar kan umgås i närheten av trygga vuxna. Kontoret stöttar och samarbetar tätt med kommunens breda föreningsliv.

Den som är högst ansvarig inom kultur- och fritidskontoret är Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef.

Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef

Verksamheter inom kultur-och fritidskontoret:

 • Kulturavdelningen
 • Kulturskolan
 • Kulturscen
 • Bibliotek
 • Idrott och fritid
 • Simhall
 • Badplatser
 • Friluftsliv
 • Fastigheter
 • Föreningsstöd
 • Föreningsbidrag
 • Lokalbokning
 • Idrottsanläggningar
 • Unga
 • Fritidsgårdarna

Det är kultur- och fritidsnämnden som styr kultur- och fritidskontorets arbete.

En del av Upplands-Bro kommuns verksamheter bedrivs som bolag. Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser med representanter utsedda av kommunfullmäktige.

Upplands-Bro kommunföretag AB

Upplands-Bro Kommunföretag AB är moderbolag till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus. Bolaget ägs helt av Upplands-Bro kommun.

Upplands-Bro Kommunföretag AB:s huvuduppgift är att:
 • med sina verksamheter bidra till att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och verksamhetsort.
 • styra och följa upp verksamheterna i dotterbolagen med hänsyn till kommunens bolagspolicy, generella ägardirektiv och årliga ägardirektiv.
 • utveckla den operativa organisationens effektivitet genom samverkan mellan de ingående dotterbolagen.
Förtroendevalda i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Presidium och ledamöter


Lisa Edwards (C)

Ordförande

Jan Erik Björk (KD)

Vice ordförande

Camilla Janson (S)

2:e vice ordförande


AB Upplands-Brohus

AB Upplands-Brohus är ett allmännyttigt bostadsföretag som hyr ut lägenheter, butiker och lokaler i Kungsängen och Bro. Upplands-Brohus äger och förvaltar 2 135 lägenheter och cirka 25 000 kvadratmeter lokaler.

Bolaget ägs helt av kommunen och är dotterbolag till Upplands-Bro Kommunföretag AB. Upplands-Brohus förvaltar systerföretaget Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.

Förtroendevalda i styrelsen för AB Upplands-Bro hus

Presidium och ledamöter


Jan-Erik Björk (KD)

Ordförande

Mait Johansson (M)

Vice ordförande

Birgitta Nylund (S)

2:e vice ordförande


Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Kommunfastigheter äger kommunens verksamhetslokaler, till exempel skolor, förskolor, kontor och övriga lokaler. Bolaget, som är ett dotterbolag till Upplands-Bro Kommunföretag AB, förvaltas av AB Upplands-Brohus.

Förtroendevalda i styrelsen för kommunfastigheter AB

Presidium och ledamöter


Mait Johansson (M)

Ordförande

Jan-Erik Björk (KD)

Vice ordförande

Birgitta Nylund (S)

2:e vice ordförande


Kommunrevisionens uppgift är att kontrollera och säkerställa att verksamheten i Upplands-Bro kommun utförs säkert, att de uppsatta målen nås och att det sker på det sätt som är beslutat. De granskar även den ekonomiska nyttan i bolagen, det vill säga att det lönar sig för kommunen att även i fortsättningen äga bolagen.

Valda revisorer för 2022-2026

Ordförande
Roger Gerdin (S)

Vice ordförande
Thomas Ljunggren (M)

Valda revisorer 2022-2026

Parti

Namn

Mejladress

Socialdemokraterna

Roger Gerdin

roger.gerdin@upplands-bro.se

Moderaterna

Thomas Ljunggren

thomas.ljunggren@perficio.se

Sverigedemokraterna

Sune Larsson

sune.larsson@upplands-bro.se

Vänsterpartiet

Sussanne Persson

 sussanne.persson@upplands-bro.se

Kristdemokraterna

Leif Söderlund

leif.soderlund@upplands-bro.se

Liberalerna

Ingemar Hägg

ingemar.hagg@upplands-bro.se

Centerpartiet

Ricard Wikman Koljo

Ricard.WikmanKoljo@upplands-bro.se

Miljöpartiet

Tord Svengren

tord.svengren@upplands-bro.se

Revisionsrapporter och granskningar

Varje år granskar och kontrollerar revisorerna utvalda delar av kommunens verksamhet. Granskningarna dokumenteras i revisionsrapporter.

Är du nöjd med informationen på sidan?