Uppdaterad 07 februari 2024
Skriv ut

Äldrevänlig kommun

Sommaren 2023 godkändes Upplands-Bro kommun som medlem i väldshälsoorganisationens, WHO;s nätverk för äldrevänliga städer. Att vara en äldrevänlig kommun innebär att alla delar av samhället ska ta hänsyn till äldres behov.

Detta innebär äldrevänlig kommun

Äldrevänlig kommun är ett ramverk framtaget av Världshälsoorganisationen, WHO. Kommunen har ett politiskt uppdrag att arbeteta för att göra Upplands-Bro till en mer äldrevänlig kommun.

Det innebär att alla delar av samhället ska vara anpassade och planeras med hänsyn till äldres behov.

Det gäller utemiljöer, offentliga byggnader, kollektivtrafik och bostäder, kultur - och serviceutbud, tillgång till samhällsinformation samt att man som äldre har goda förutsättningar för social delaktighet.

Medlem i WHO:s nätverk

Sommaren 2023 godkände WHO Upplands-Bro kommun som medlem i det globala nätverket för äldrevänliga städer (Age-friendly cities).

Som medlem åtar sig Upplands-Bro kommun att följa WHO:s modell för utvecklingsarbete för äldrevänliga städer.

I nätverket ingår drygt 1400 städer/kommuner över hela världen. Medlemmarna utbyter erfarenheter, inspireras och lär av varandra.

Inför ansökan om medlemsskap genomförde kommunen ett omfattande förarbete, bland annat i form av en baslinjemätning som gick ut på att kartlägga hur äldrevänligt Upplands-Bro var i början av processen.

Mätningen gjordes hösten 2022 i form av öppna dialogmöten med invånare i åldern 65+. Åtta träffar i Kungsängen och åtta träffar i Bro utifrån de fokusområden som ingår i WHO:s ramverk (se faktaruta).

Mötena gav värdefulla förslag och synpunkter som tagits med i det fortsatta arbetet.

Treårig handlingsplan

Under 2023 gör kommunen motsvarande mätning inom kommunens organisation.

Chefer och medarbetare från bland annat samhällsbyggnadskontoret, kultur- och fritidskontoret samt förebyggande enheten för äldre ingår i en referensgrupp och bidrar i arbetet med att ta fram en handlingsplan för tre år framåt.

Äldrevänlig kommun

WHO:s ramverk bygger på åtta fokusområden

• Tillgänglighet till byggnader och miljöer • Transporter • Boende • Gemenskap och fritidsverksamhet • Social inkludering • Medborgerligt deltagande och inflytande • Information och kommunikation • Vård, omsorg och service

Några punkter som många tyckte var viktiga under dialogmötena för invånare 65+

• Delaktighet. Att äldre inkluderas i samhällsplaneringen. • Aktiviteter och möjlighet till social samvaro är viktigt för livskvaliteten och för att motverka ensamhet. • Evenemang och marknader på torgen. Levande offentliga rum med förutsättningar för möten mellan människor och över generationsgränser. • Att miljön utomhus är anpassad och tillgänglig för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram rollator eller rullstol. • Trevliga parkområden som är lätta att nå utan bil och som är tillgänglighetsanpassade.

Är du nöjd med informationen på sidan?