Uppdaterad 13 september 2022
Skriv ut

Politik och demokrati

Vart fjärde år är det allmänna val i Sverige – till riksdag, region- och kommunfullmäktige. De allmänna valen är det yttersta uttrycket för att vi som bor här lever i en demokrati. Här kan du ta del av den demokratiska vardagen i vår kommun.

I Upplands-Bro kan du göra din röst hörd, och påverka i lokala frågor, på flera sätt. Ditt engagemang är grunden till en välfungerande demokrati. Här kan du bland annat läsa om hur du röstar i valet, engagerar dig politiskt, lämnar ett medborgarförslag och överklagar ett beslut. Tycker du att vi kan göra någonting bättre? Skicka in ditt förslag till oss redan idag.

Rösta i kommunvalet 

Var fjärde år är det kommunval i Sverige. Då väljs de företrädare som representerar allmänheten i Kommunfullmäktige – kommunens motsvarighet till riksdagen. Du kan påverka utvecklingen i Upplands-Bro genom att rösta i kommunvalet.

Du har rösträtt i kommunvalet om du:

 • Senast på valdagen fyller 18 år
 • Är folkbokförd i kommunen/länet och är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge.
 • Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Engagera dig politiskt 

Ett sätt att engagera dig i vad som beslutas i Upplands-Bro kommun är att gå med i en lokal partiförening.

De flesta politiker i Upplands-Bro kommun är fritidspolitiker och sköter sitt politiska uppdrag på fritiden. För mer information om hur du blir medlem i ett parti som sitter i kommunfullmäktige, kontakta respektive parti.

Tänk på att det även kan finnas fler partier, men som inte är invalda i kommunfullmäktige den här mandatperioden.

Skicka in synpunkter och förslag 

Vi vill gärna veta vad du tycker och tänker om våra verksamheter och vår service. Din återkoppling hjälper oss att utvecklas och bli ännu bättre. Du kan också lämna förslag på sådant som vi inte gör idag, men borde göra.

Lämna ett medborgarförslag

Har du en idé om hur Upplands-Bro kan utvecklas? Då kan du lämna in ett medborgarförslag till kommunen. Medborgarförslag ger dig som är folkbokförd i Upplands-Bro möjlighet att påverka i frågor som du tycker är viktiga.

Ett medborgarförslag kan handla om kommunens verksamheter och det kommunen ansvarar för. Det kan gälla till exempel skola, samhällsplanering eller fritid. Varje medborgarförslag får bara handla om ett ämne.

Du som är folkbokförd i Upplands-Bro kan skicka in medborgarförslag till kommunen. Barn och ungdomar under 18 år har också rätt att lämna in förslag samt utländska medborgare som inte ännu fått sin kommunala rösträtt. Föreningar, företag, sammanslutningar och organisationer får inte lämna in medborgarförslag.

Ett medborgarförslag får inte handla om löpande underhåll, som byten av glödlampor eller sanering av klotter. Då kan du istället lämna in en synpunkt eller göra en felanmälan.

Ett medborgarförslag får inte vara diskriminerande, rasistiskt eller kränkande, eller strida mot lagen. Det får inte heller handla om sådant som rör myndighetsutövning mot en enskild individ, till exempel beslut om bygglov eller bistånd.

När du skrivet ditt medborgarförslag, tänk på att:

 • Förslaget ska vara skriftligt och innehålla ett konkret förslag.
 • Förslaget kan vara skrivet och undertecknat av en eller flera kommuninvånare.
 • Förslaget ska innehålla kontaktinformation som namn, adress och telefonnummer.
 • Förslaget får bara ta upp ett ämne åt gången.
 • Anonyma medborgarförslag kan inte hanteras.
 • Ditt medborgarförslag blir allmän handling.

Ditt medborgarförslag diarieförs och blir en allmän handling. Det innebär att ditt förslag kan komma att begäras ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Lämna ett medborgarförslag

Du lämnar ditt medborgarförslag via vår e-tjänst. Tänk på att ditt förslag ska innehålla förslag, motivering och namn.

Du kan också lämna in ditt medborgarförslag till kontaktcenter via e-post, personligen eller genom att skicka ett brev.

Kom ihåg att underteckna ditt medborgarförslag.

Det går också bra att framföra medborgarförslag direkt till fullmäktiges vid deras sammanträde.

Kontaktcenter

Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
 • Du får en skriftlig bekräftelse antingen via brev eller e-post från kommunen på att ditt medborgarförslag tagits emot.
 • Vid nästkommande kommunfullmäktigesammanträde skickar kommunfullmäktige förslaget för beslut eller yttrande till kommunstyrelsen eller en annan ansvarig nämnd.
 • Kontoret som ansvarar för frågan tar fram ett förslag till yttrande eller beslut.
 • Du som har lyft frågan har rätt att delta i överläggningarna när kommunfullmäktige behandlar ärendet. Din talartid är högst två minuter. Du kan givetvis också prata med den tjänsteperson på kontoret som ansvarar för frågan.
 • Kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd yttrar sig över ditt medborgarförslag och kommunfullmäktige fattar sedan sitt beslut. I vissa fall fattar kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd själva beslut om ditt medborgarförslag.
Hur lång tid tar det innan jag får svar? 

Handläggningstiden för medborgarförslag varierar beroende på hur komplicerat det är att utreda förslaget. Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige om möjligt bereda beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes.

Visselblåsarfunktion – om du misstänker missförhållanden

Visselblåsarfunktionen är till för dig som är anställd eller förtroendevald i kommunen men även för dig som är privatperson. Här kan du anonymt höra av dig om du misstänker missförhållanden, att något inte gått rätt till eller om du tror att ett brott kan ha begåtts av någon som jobbar inom kommunen eller i ett kommunalt bolag.

Visselblåsarfunktionen ska användas om du misstänker brott. Det kan till exempel vara mutor, ekonomisk brottslighet, att någon anställd har en olämplig bisyssla.

Det kan även vara att ett beslut har lett till privat vinning för en anställd eller hens närstående. Här kan du också höra av dig om du misstänker andra missförhållanden, även om det inte är ett brott.

Visselblåsarfunktionen är INTE till för allmänna synpunkter om kommunens verksamheter, ledarskap eller arbetsmiljö. Den är inte heller till för att rapportera känsliga personalfrågor som är kopplade till enskilda individer. I sådana fall ska du i stället kontakta personens chef eller vända dig till kommunens personalavdelning. Du kan också kontakta någon facklig företrädare.

Du kan hitta mer information om visselblåsartjänsten samt göra din anmälan i vår e-tjänst.

Kontakta en politiker

Om du vill påverka någonting som rör kommunen, eller få oss att börja arbeta med en speciell fråga, kan du kontakta en förtroendevald politiker och se om det finns intresse för att driva just din fråga.

Fullmäktigeledamöter har möjlighet att motionera, interpellera eller ställa en fråga i kommunfullmäktige. En nämndsledamot har möjlighet att väcka en fråga eller ett ärende i sin nämnd.

Vad är en fråga?

För att undersöka någonting kan en ledamot i kommunfullmäktige ställa frågor.

Frågan ställs till en nämndordförande eller annan ledamot i fullmäktige.

Frågan får bara handla om ärenden som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har ansvar för och den ska kunna besvaras kortfattat.

När frågan besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta. Meningen är inte att skapa debatt.

En fråga leder aldrig fram till något beslut.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga som en ledamot i kommunfullmäktige vill debattera kring.

Interpellationen görs skriftligen till ordföranden i kommunstyrelsen eller en nämnd.

Interpellationen bör handla om ärenden som är av större intresse för kommunen. Interpellationen får inte handla om myndighetsutövning mot en enskild person.

Alla fullmäktiges ledamöter kan delta i debatten kring en interpellation, till skillnad mot vad som gäller vid en enkel fråga.

En interpellation leder aldrig fram till något beslut.

Vad är en motion?

En motion är ett skriftligt förslag som kan lämnas av en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.

Olika ämnen får aldrig tas upp i en och samma motion.

Motioner måste alltid beredas, vilket betyder att förslaget analyseras, utreds och prövas av den nämnd och förvaltning som ansvarar för frågan som förslaget handlar om. Om utredningsarbetet är omfattande kan beredningen ibland ta tid, men den bör vara klar senast ett år efter att motionen lämnats in.

När beredningen är klar lämnas den till kommunstyrelsen som föreslår hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionen och efter det fattar kommunfullmäktige beslut.

En nämndledamot har rätt att väcka ett ärende i sin nämnd. Detta kallas initiativärende eller nämndinitiativ.

Här hittar du kontaktuppgifter till förtroendevalda politiker i kommunfullmäktige, nämnder, utskott och bolag i Upplands-Bro kommun.

Överklaga ett beslut

Du som bor i Upplands-Bro kan överklaga beslut som kommunen fattat. Det gör du antingen via laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Påverkar beslutet alla kommunens invånare överklagar du via laglighetsprövning. Rör beslutet bara dig överklagar du i stället via förvaltningsbesvär.

Plan- och byggärenden överklagas i regel genom förvaltningsbesvär. Detta trots att vissa beslut, till exempel detaljplaner påverkar alla som bor i kommunen och beslut om planerna fattas av kommunfullmäktige.

Överklaga via laglighetsprövning

Om du vill överklaga ett beslut som kommunen fattat kan du lämna in en laglighetsprövning.

Du gör ditt överklagande skriftligen direkt till förvaltningsrätten i Stockholm senast tre veckor från den dag som beslutet meddelats på kommunens anslagstavla.

För att kunna överklaga genom laglighetsprövning måste du antingen vara folkbokförd, äga en fast egendom eller betala kommunalskatt i Upplands-Bro kommun.

Du måste ha fyllt 18 år för att kunna begära laglighetsprövning

Vid laglighetsprövning prövar domstolen om kommunen överskridit sin befogenhet när den fattade beslutet, t ex om det har begåtts något formellt fel eller om beslutet strider mot lag eller annan författning.

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Kommunen måste då fatta ett nytt beslut i frågan.

Överklaga förvaltningsbesvär

Om du anser att ett beslut som berör dig som privatperson är felaktigt, kan du överklaga det genom ett förvaltningsbesvär. Endast den som beslutet gäller kan lämna in ett förvaltningsbesvär till exempelvis förvaltningsrätten eller länsstyrelsen.

Vid beslut som rör dig som individ är kommunen skyldig att informera dig om hur du kan överklaga beslutet. Detta brukar kallas besvärshänvisning och bifogas tillsammans med beslutet. Vissa beslut tillkännages dock istället på kommunens officiella anslagstavla.

Du har tre veckor på dig från det datum du fick beslutet, eller från den dag beslutet anslagits på anslagstavlan, att överklaga det.

 • Vilket beslut det är som du vill överklaga, till exempel genom att du anger ärendets diarienummer.
 • Varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.
 • Kompletterande handlingar som stöder din ståndpunkt, om det finns sådana.
 • Ditt namn, adress och telefonnummer samt din underskrift.

Du skickar ditt överklagande till kommunen.

Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen

Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid skickar kommunen det vidare till den myndighet som ska överpröva beslutet. Har ditt överklagande kommit in för sent kommer överklagandet att avvisas. Laglighetsprövning skickar du direkt till förvaltningsrätten och alltså inte till kommunen.

Engagera dig för våra ungdomar

Vill du göra något för eller med andra unga på fritiden? Kanske arrangera en basketturnering, skapa ett filmprojekt eller baka inför halloween på höstlovet?

Ungdomsproducenten finns som stöd och hjälp för dig att göra din idé till verklighet. Målet är att ge dig som är ung i Upplands-Bro möjlighet att påverka för att skapa en rolig och meningsfull fritid.

På vårt Instagramkonto kan du se vilken sorts aktiviteter vi anordnar i Upplands-Bro.

Vill du veta mer om Ungdomsproducenterna, kontakta Andrés Sierra Martinez.

Andrés Sierra Martinez

Delta i en dialog

Genom medborgardialog kan kommunen ta till vara dina kunskaper, erfarenheter och idéer i lokala frågor innan ett beslut fattas. Därför genomför vi regelbundet dialoger i olika frågor och inom olika områden.

Vad är en medborgardialog?

 • En medborgardialog är, enkelt uttryckt, ett strukturerat samtal om samhällsfrågor där medborgare och kommunens representanter deltar.
 • Det är en dialog, inte en förhandling, där beslutsfattarna ska få ett bättre underlag för beslut i särskilda ärenden.
 • Medborgardialogen ska helst ske i ett så tidigt skede att det fortfarande går att påverka i en fråga.

Har du idéer om hur Upplands-Bro kan utvecklas?

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och den enda politiska gruppen som väljs direkt genom val av kommuninnevånarna. Kommunfullmäktige väljs vart fjärde år på samma dag som riksdagsvalet. Här kan du läsa om vad kommunfullmäktig gör och vilka ledamöterna i kommunfullmäktige är. Du kan också kontakta en politiker.

Vad gör kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar i principiella frågor som till exempel mål, budget, taxor och även hur den politiska organisationen ska vara utformad under de kommande fyra åren efter ett val.

Kommunfullmäktige kan även ge nämnderna rätt att besluta i vissa frågor eller uttala sig i vissa ärenden innan Kommunfullmäktige kan fatta sina beslut.

Med vad och hur kommunfullmäktige ska arbeta styrs i en arbetsordning som motsvarar andra nämnders reglemente. Det hittar du i författningssamlingen.

Som medborgare har du möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige under allmänhetens frågestund. Mer om allmänhetens frågestund kan du läsa i författningssamlingen.

Valberedning

Kopplad till kommunfullmäktige finns en valberedning som förbereder val av eventuella nya ledamöter och ersättare till nämnder, kommunala uppdrag i nämnder, bolag eller andra organ med kommunal representation som till exempel olika kommunförbund.

Se kommunfullmäktige live

Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun sammanträder en gång varje månad. Vill du se sammanträdet live?

Ledamöter

Kommunfullmäktige består av 41 ordinarie ledamöter och 25 ersättare under mandatperioden 2018–2022.

Ledamöter

Parti

Ordinarie

Ersättare

Socialdemokraterna

11

6

Moderaterna

10

5

Sverigedemokraterna

7

4

Liberalerna

4

2

Kristdemokraterna

3

2

Vänsterpartiet

3

2

Centerpartiet

2

2

Miljöpartiet

1

2


Kommunfullmäktiges presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Anders Åkerlind (M)

1:e vice ordförande

Jan-Erik Björk (KD)

2:e vice ordförande

Björn-Inge Björnberg (S)

Kontakta kommunfullmäktige

Du kan kontakta en politiker i kommunfullmäktige om du har frågor, funderingar eller vill diskutera något.

Kontaktuppgifter kommunfullmäktige Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Martin Normark

Anders Eklöf

Hans Åberg

Marianne Stigle

Nawal Al-Ibrahim


Börje WredénKontaktuppgifter kommunfullmäktige Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Jan-Erik Björk

Karl-Erik Lindholm

Jan Stefanson Länk till annan webbplats.

Marlene Juthstrand

Tina TeljstedtKontaktuppgifter kommunfullmäktige Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Annelies Lindblom

Kjell A Johansson

Khalouta Simba

Kristina Henriksson

Erik KarlssonKontaktuppgifter kommunfullmäktige Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Lisa Edward

Ricard Wikman Koljo

Mattias Peterson Ersoy

Lars Thomasson


Kontaktuppgifter kommunfullmäktige Miljöpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Sara Ridderstedt

Andrée Wright


Klaus Dürhagen

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen. Här kan du läsa om vad kommunstyrelsen gör. Här hittar du också information vilka som sitter i kommunstyrelsen, hur du kontaktar ledamöter och om utskott som bereder beslut om åt kommunfullmäktige.

Det här gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. De har också uppsikt över nämnderna samt verksamheten i kommunala bolag. Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning.

Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsutvecklingen genom till exempel bostadsbyggande och har ett samordningsansvar för kommunens information, IT, säkerhetsfrågor och liknande.

Kommunstyrelsen är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Kommunstyrelsen leds av allianspartierna i Upplands-Bro under perioden 2018–2022.

Vad kommunstyrelsen ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Det hittar du i författningssamlingen.

Trygghetsutskottet

Kommunstyrelsen inrättade i början av år 2019 ett Trygghetsutskott.

Utskottets uppgift är att ansvara för brottsförebyggande frågor i kommunen. De har även ett politiskt ansvar för samordning av dessa frågor tillsammans med andra relevanta aktörer som exempelvis polis, räddningstjänst, väktarbolag, skolor, socialtjänst, bostadsbolag, näringsliv, bostadsrättsföreningar, frivilligorganisationer och föreningar.

Utskottet är också kommunens brottsförebyggande råd. Vad Trygghetsutskottet ska arbeta med styrs av ett beslut av Kommunstyrelsen från den 5 december 2018.

Trygghetsutskottets presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Fredrik Kjos (M)

1:e vice ordförande

Hans Åberg (L)

2:e vice ordförande

Camilla Janson (S)

Trygghetsutskottet består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2018–2022.

Ledamöter trygghetsutskottet

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

Camilla Janson

Rolf Nersing


Mary Svenberg

Juan Chacon


Annika Falk


Moderaterna

Fredrik Kjos

Paul GustafssonMait Johansson

Sverigedemokraterna

Katarina Olofsson

Claus Engström

Liberalerna

Hans Åberg

Martin Normark

Vänsterpartiet


Erik Karlsson

Kristdemokraterna

Jan Stefanson

Jan-Erik Björk

Centerpartiet

Mattias Peterson


Samhällsbyggnadsutskottet

Kommunstyrelsen inrättade i början av år 2019 ett Samhällsbyggnadsutskott.

Utskottets uppgift är att ansvara för samordning av kommunala verksamheter inom samhällsbyggnad, exempelvis översikts- och detaljplanering, exploatering och bostadsförsörjning, samt säkra en fungerande infrastruktur anpassad till bostadsutbyggnaden.

Vad Samhällsbyggnadsutskottet ska arbeta med styrs av ett beslut av Kommunstyrelsen från den 5 december 2018.

Samhällsbyggnadsutskottets presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Jan Stefanson (KD)

1:e vice ordförande

Martin Normark (L)

2:e vice ordförande

Camilla Janson (S)

Samhällsbyggnadsutskottet består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2018–2022.

Ledamöter samhällsbyggnadsutskottet

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

Camilla Janson

Annika Falk


Catharina Andersson

Conny Timan


Sven-Inge Nylund


Moderaterna

Fredrik Kjos

Anders ÅkerlindMarcus Sköld

Sverigedemokraterna

Katarina Olofsson

Bo Nersing

Liberalerna

Martin Normark

Börje Wredén

Vänsterpartiet


Erik Karlsson

Kristdemokraterna

Jan Stefanson

Karl-Erik Lindholm

Centerpartiet

Christina Brofalk


Ledamöter

Kommunstyrelsen består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022.

Ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Moderaterna

3

4

Liberalerna

2

1

Kristdemokraterna

2

1

Centerpartiet

1

2

Socialdemokraterna

4

4

Vänsterpartiet

1

1

Miljöpartiet

1

1

Sverigedemokraterna

2

2


Kommunstyrelsens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Fredrik Kjos (M)

1:e vice ordförande

Martin Normark (L)

2:e vice ordförande

Camilla Janson (S)

Kontakta kommunstyrelsen

Du kan kontakta en politiker i kommunstyrelsen om du har frågor, funderingar eller vill diskutera något.

Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Moderaterna

Ordinarie ledamot

Ersättare

Fredrik Kjos

Marcus Sköld

Anders Åkerlind

Birgitta Dickson

Andreas Åström

Mait Johansson


Paul Gustavsson


Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Liberalerna

Ordinarie ledamot

Ersättare

Martin Normark Länk till annan webbplats.

Börje Wredén

Hans ÅbergKontaktuppgifter kommunstyrelsen Kristdemokraterna

Ordinarie ledamot

Ersättare

Jan Stefanson

Karl-Erik Lindholm

Jan-Erik BjörkKontaktuppgifter kommunstyrelsen Centerpartiet

Ordinarie ledamot

Ersättare

Mattias Peterson Ersoy

Lisa Edwards


Christina Brofalk


Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Socialdemokraterna

Ordinarie ledamot

Ersättare

Camilla Janson

Catharina Andersson

Mary Svenberg

Sven-Inge Nylund

Annika Falk

Rolf Nersing

Conny Timan

Juan Chacon


Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Vänsterpartiet

Ordinarie ledamot

Ersättare

Erik Karlsson

Thomas Carneheim


Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Miljöpartiet

Ordinarie ledamot

Ersättare

Sara Ridderstedt

Anna Norberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamot

Ersättare

Katarina Olofsson

Bo Nersing

Johan Silversjö

Claus Engström

I Upplands-Bro finns nämnder som är en grupp förtroendevalda politiker. Nämnderna väljs av kommunfullmäktige och har politiskt ansvar för en viss del av kommunens verksamhet. För varje nämnd finns ett kontor med tjänstepersoner som arbetar med det område som nämnden beslutar om. Här kan du läsa om nämnderna i Upplands-Bro och deras ansvarsområden. Du kan också se vilka politiker som är ledamöter i nämnderna.

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ansvarar för beslut inom plan- och byggverksamheten. De fattar exempelvis beslut om bygglov, med undantag för översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering som kommunstyrelsen beslutar om.

Bygg- och miljönämnden är också en tillsynsmyndighet i frågor som handlar om att skydda människors hälsa och miljön.

Nämnden bistår även med utredningar gällande Smittskyddslagen. Bygg- och miljönämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad bygg- och miljönämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Bygg- och miljönämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

3

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Vänsterpartiet

1

1

Kristdemokraterna

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Bygg- och miljönämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Börje Wredén (L)

1:e vice ordförande

Andreas Åström (M)

2:e vice ordförande

Jan Lannefelt (S)

Kontaktuppgifter Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Jan Lannefelt

Agneta Holmenmark

Rasmus Lindstedt

Leif Johansson

Britt-Marie Gerdin

Helena Austrell


Kontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Andreas Åström

Klas Berlin

Erling Weibust

Lina Linderson


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Katarina Olofsson

Mats Zettmar

Jan Ramstedt

Bo Nersing


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Jarl Teljstedt

Jan-Erik Björk


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Lars-Gunnar Larson

Therese Ekerholm


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Börje Wredén

Malte Hildingsson


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Erik Karlsson

Kristina Henriksson

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

3

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

-

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Lisa Edwards (C)

1:e vice ordförande

Masoud Zadeh (M)

2:e vice ordförande

Camilla Janson (S)

Kontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Masoud Zadeh

Bobby Chand

Kerstin Molander

Johannes Lundström


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Börje Svensson


Johan Tholander

Navdeep Singh Bathia

Vakant


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Anna-Maj Lilly

Ylva Henriksson


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Lisa Edwards

Emine Peterson Ersoy


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Nawal Al-Ibrahim

Anders Eklöf


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Kurshid Chowdhury

Annelies Lindblom

Kultur-och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens ansvarar för kulturskola, bibliotek, allmän kulturell verksamhet, fritids- och föreningsverksamhet, fritidsgårdar samt simhall och badplatser.

Kultur- och fritidsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Kultur- och fritidsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

3

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

-

Kultur- och fritidsnämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Mattias Peterson Ersoy (C)

1:e vice ordförande

Peter Wissing (M)

2:e vice ordförande

Naser Vukovic (S)

Kontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Peter Wissing Länk till annan webbplats.

Anthony Haddad

Stanislav Lewalski

Masoud Zadeh


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Anders Eklöf

Marianne Stigle


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Linus Stefanson

Sarah Andersson


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Mattias Peterson Ersoy

Göran Söderqvist


Kontaktuppgifter Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Naser Vukovic

Maikki Lemne

Seid Alajbegovic

Leif Jansson

Hibo Salad Ali

Christer Norberg


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Khalouta Simba

Kurshid Chowdhury


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Katarina OlofssonRichard Ramstedt Länk till annan webbplats.
Mats ZettmarVakant


Socialnämnden

Socialnämnden ansvar för stöd och service till personer som behöver hjälp för att nå en skälig levnadsnivå och få ett så självständigt liv som möjligt. Socialnämnden ansvarar också för arbetsmarknadsfrågor och verksamhetskontakter med näringslivet.

Nämnden arbetar med:

 • omsorg om människor med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.
 • barn- och ungdomsvård.
 • missbruksvård.
 • den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde, upp till sjuksköterskenivå.
 • ekonomiskt bistånd och stöd till att bli självförsörjande.
 • familjerätt och familjerådgivning.
 • insatser till nyanlända personer och flyktingar.
 • Integration.
 • budget- och skuldsanering.

Socialnämnden är också personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Socialnämndens arbete styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Socialnämndens består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

3

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

-

Socialnämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Martin Normark (L)

1:e vice ordförande

Birgitta Dickson (M)

2:e vice ordförande

Kerstin Ahlin (S)

Kontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Birgitta Dickson

Stig Engcrantz

Marcus Sköld

Therese Nordin


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Martin Normark

Johan Skånberg


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Daniele Spagnolo

Marlene Juthstrand


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Ricard Wikman Koljo

Lars Thomasson


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Jeanette P K Bustos Cesped

Erik Karlsson Länk till annan webbplats.


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Claus EngströmJohnny Storskörd
Carina FermAnette Nyberg


Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning, drift, underhåll och utveckling av det kommunala fastighetsinnehavet. I detta ingår:

 • byggande och förvaltning av kommunens allmänna vatten och avloppsnät.
 • avfallshantering.
 • gator och vägar, cykelvägar och trafikanläggningar.
 • parker och torg.
 • skötsel för grönområden.
 • friluftsområden och kommunägd skog.
 • Bostadsanpassningsbidrag.

Tekniska nämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad tekniska nämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Tekniska nämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

2

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

1

 

Tekniska nämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Marcus Sköld (M)

1:e vice ordförande

Karl-Erik Lindholm (KD)

2:e vice ordförande

Catharina Andersson (S)

Kontaktuppgifter Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Catharina Andersson

Mats Karlsson

Harry Holmström

Leif Janson

Maikki LemneKontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Marcus Sköld

Jan-Erik Tärnström

Andreas Åström

Claes Bertenstam


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Jan RamstedtAndreas Persson
Jan Hellman

Navdeep Singh Bathia


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Karl-Erik Lindholm

Daniel Lilja


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Anders Bjurefors

Per Lindahl


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Sören Fridman

André Javdan


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Kjell A Johansson

Jeanette Bustos Cesped


Kontaktuppgifter Miljöpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

-

Tilman D Thulesius

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för frågor som rör barn och ungdomar i förskola, familjedaghem, grundskola, skolbarnomsorg, särskola samt skolmåltider.

Utbildningsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad utbildningsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Utbildningsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

2

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

1

 

Utbildningsnämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Paul Gustafsson (M)

1:e vice ordförande

Hans Åberg (L)

2:e vice ordförande

Rolf Nersing (S)

Kontaktuppgifter Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Rolf Nersing

Mary Svenberg

Björn Inge Björnberg

Adnan Gündogdu

Kristian CronsellKontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Paul Gustafsson

Liv Kjos

Lena ÅkerlindKontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Johan TholanderRichard Ramstedt
Navdeep Singh BhatiaBörje Svensson


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Ingvar Landälv

Daniel Lilja


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Kristina Henriksson

Tomas Carneheim


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Lars Thomasson

Jennie Rinaldo


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Hans Åberg

Nawal Al-Ibrahim


Kontaktuppgifter Miljöpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

-

Kerstin Krantz Dürhagen


Valnämnden

Valnämnden är lokal myndighet med ansvar för valfrågor. Det innebär att valnämnden beslutar om frågor som berör politiska val och genomför val till riksdag, kommun och landsting vart fjärde år samt val till EU-parlament vart femte år.

Det innebär bland annat att nämnden ska:

 • besluta om vallokaler.
 • utse röstmottagare.
 • arrangera förtidsröstning.
 • ansvara för preliminär räkning av röster på valkvällen.

Valnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad valnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Valnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

1

1

Moderaterna

1

1

Sverigedemokraterna

1

1

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

1

1


Valnämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Karl-Erik Lindholm (KD)

1:e vice ordförande

Bengt Johansson (S)

Kontaktuppgifter Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Bengt Johansson

Maikki Lemne


Kontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Kjell Borg

Stanislaw Lewalski


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Johan SilversjöKatarina Olofsson


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Karl-Erik Lindholm

Anna-Maj Lilly


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Gloria Cederlind

Erik Karlsson


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Anna ThorburnRicard Wikman Koljo


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Anders Eklöf

Nawal al-Ibrahim


Kontaktuppgifter Miljöpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Tilman Thulesius

Klas Dürhagen


Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg om äldre och andra med behov av insatser som ges till äldre vilket omfattar följande områden:

 • Hemtjänst
 • Vård- och omsorgsboende
 • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
 • Trygghetslarm
 • Utredningar om färdtjänst samt utredning och beslut om riksfärdtjänst
 • Stöd till anhöriga
 • Förebyggande arbete
 • Den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde, upp till sjuksköterskenivå

Äldre- och omsorgsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad äldre- och omsorgsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Äldre- och omsorgsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

2

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

1


Äldre- och omsorgsnämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Tina Teljstedt (KD)

1:e vice ordförande

Anders Åkerlind (M)

2:e vice ordförande

Kerstin Ahlin (S)

Kontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Anders Åkerlind

Vesna Rajic

Björn Liljedahl

Kjell Borg


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Irene Eklöf

Johan Skånberg


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Tina Teljstedt

Marianne Manell


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Berit Brofalk

Lars-Gunnar Larson


Kontaktuppgifter Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Kerstin Ahlin

Morgan Lindholm

Kimmo Lindstedt

Anni Ullberg

Juan Chacon Länk till annan webbplats.Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Annelies Lindblom

Jeanette Bustos Cesped


Kontaktuppgifter Miljöpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Tilman Thulesius

Klas Dürhagen


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Claus Engström


Bo Nersing

Carina Ferm

Anette Nyberg


Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

Upplands-Bro Kommun och Järfälla Kommun har sedan år 2008 en gemensam nämnd för familjerättsliga frågor. Det som den gemensamma nämnden ansvarar för omfattar:

 • Rådgivning
 • Samarbetsavtal
 • Yttranden och avtal om vårdnad, boende och umgänge
 • Utredningar om vårdnad, boende och umgänge
 • Faderskap
 • Adoptioner
 • Kontaktperson vid umgänge

Den gemensamma familjerättsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022 enligt fördelning med tre ledamöter (ordförande) och tre ersättare från Järfälla kommun och två ledamöter (viceordförande) och två ersättare från Upplands-Bro kommun.

Ledamöter

Ordinare ledamöter

Mejladress

Ersättare

Mejladress

Liberalerna


Liberalerna


Martin Normark (L), ordförande

martin.normark2@

upplands-bro.se

-


Socialdemokraterna


Socialdemokraterna


Kerstin Ahlin

kerstin.ahlin@upplands-bro.se

Jessica Dannefalk

jessica.dannefalk@

upplands-bro.se

Moderaterna


Moderaterna
Björn Liljedahl

bjoern.liljedahl@

upplands-bro.se

I Upplands-Bro finns fyra rådgivande grupper. I råden utbyts information mellan tjänstemän, förtroendevalda politiker och organisationer eller föreningar verksamma i Upplands-Bro. Råden kan inte fatta beslut, men kan vara remissinstanser i olika frågor. Här kan du läsa mer om råden och vilka ledamöter som ingår i varje råd.

Anhörigrådet

Anhörigrådet är ett organ för samråd mellan anhörigföreningarna och kommunen.

Syftet med rådet är att diskutera frågor som rör anhöriga, och fungera som remissinstans i dessa frågor.

Rådet har ledamöter från anhörigföreningar som är verksamma i kommunen. Socialnämndens och äldre- och omsorgsnämndens presidium ingår i rådet som ordinarie ledamöter och representanter för kommunen.

I anhörigrådet ingår socialnämndens och äldre- och omsorgsnämndens presidium.

Ledamöter från socialnämnden

Namn

Mejladress

Martin Normark (L), Ordförande

martin.normark2@upplands-bro.se

Birgitta Dickson (M)

birgitta.dickson@upplands-bro.se

Kerstin Ahlin (S)

kerstin.ahlin@upplands-bro.se


Ledamöter från äldre- och omsorgsnämnden

Namn

Mejladress

Tina Teljstedt (KD)

tina.teljstedt@upplands-bro.se

Anders Åkerlind (M)

anders.akerlind@upplands-bro.se

Kerstin Ahlin (S)

kerstin.ahlin@upplands-bro.se

Pensionärsrådet

I kommunala pensionärsrådet träffas representanter som pensionärsorganisationerna med utvalda tjänstepersoner från kommunen och ledamöter från kommunstyrelsen samt äldre- och omsorgsnämnden.

De överlägger, samråder och utbyter information om frågor som är angelägna för pensionärer i Upplands-Bro.

En viktig uppgift för pensionärsrådet är att se till att de frågor som rör pensionärer tas upp och synliggörs i de kommunala nämnderna.

I pensionärsrådet ingår ledamöter från kommunstyrelsen och äldre- och omsorgsnämnden.

Ledamöter från kommunstyrelsen

Namn

Mejladress

Fredrik Kjos (M)

fredrik.kjos@upplands-bro.se


Ledamöter från äldre- och omsorgsnämnden

Namn

Mejladress

Tina Teljstedt (KD)

tina.teljstedt@upplands-bro.se

Anders Åkerlind (M)

anders.akerlind@upplands-bro.se

Kerstin Ahlin (S)

kerstin.ahlin@upplands-bro.se

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett rådgivande organ till kommunen i frågor som rör de funktionshindrades situation i samhället.

Tillgänglighet och andra frågor som är angelägna för funktionshindrade ska ingå som en självklar del i det kommunala arbetet. Tillgänglighetsrådet fungerar som ett bollplank och en diskussionspartner i de frågorna.

Rådet består av nio ledamöter varav handikapporganisationerna utser sex stycken och kommunen har tre representanter.

I tillgänglighetsrådet ingår ledamöter från kommunstyrelsen och socialnämnden.

Ledamöter från kommunstyrelsen

Namn

Mejladress

Fredrik Kjos (M), Ordförande

fredrik.kjos@upplands-bro.se


Ledamöter från äldre- och omsorgsnämnden

Namn

Mejladress

Martin Normark (L)

martin.normark2@upplands-bro.se

Birgitta Dickson (M)

birgitta.dickson@upplands-bro.se

Kerstin Ahlin (S)

 kerstin.ahlin@upplands-bro.se

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är rådgivande till kommunledningen i frågor kring näringslivsutveckling.

Rådet består av representanter från Upplands-Bros företagarföreningar, representanter från näringslivet samt politiker och tjänstemän.

På agendan är aktuella näringslivsfrågor, näringslivsrådets fokusområden samt frågeställningar från näringslivet.

Har du frågor om näringslivsrådet, kontakta Katarina Barter, näringslivschef.

Ingen innehållsförteckning finns

Det här är Upplands-Bro kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du aktuella anslag, tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder och utskott.


 • Protokoll från Överförmyndarens sammanträde den 20 september 2022


  Sätts upp: 2022-09-30
  Tas ned: 2022-10-21

  Läs mer

 • Protokoll från Äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 29 september 2022


  Sätts upp: 29 september 2022
  Tas ned: 20 oktober 2022

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som har fått laga kraft, Viby och Klövberga etapp 1, Upplands-Bro
  kommun


  Sätts upp: 2022-09-29
  Tas ner: 2024-09-29

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som fått laga kraft, Tibbleängen och Svartviks strand, Upplands-Bro kommun


  Sätts upp: 2022-04-06
  Tas ned: 2024-04-06

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2020, Villa Skoga och Köpmanvägen, Upplands-Bro kommun


  Sätts upp: 2020-12-17
  Tas ned: 2022-12-17

  Läs mer

 • Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 september 2022


  Sätts upp: 2022-09-27
  Tas ned: 2022-10-18

  Läs mer

 • Protokoll från Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) den 14 september 2022


  Sätts upp: 2022-09-27
  Tas ned: 2022-10-18<