Uppdaterad 13 september 2022
Skriv ut

Mål och budget

Budgeten är kommunens årliga plan för hur mycket pengar som väntas in och vad de ska användas till. I budgeten bestäms de mål som gäller för kommunens verksamheter.

Så tas kommunens budget fram

Varje höst fastställer kommunfullmäktige kommande års budget med mål. De olika partierna i fullmäktige lämnar in sina förslag till budget. De partier som samarbetar brukar lämna in ett gemensamt förslag.

Budgetbeslutet är det viktigaste under året och sätter ramarna för hela kommunens verksamhet. Fullmäktige fördelar pengar till nämnderna, som beslutar om den detaljerade fördelningen av pengarna.

Kommunens mål och budget följs upp flera gånger varje år, då bedöms både det verksamhetsmässiga och det ekonomiska resultatet.

Budget och övergripande mål 2022

Kommunens övergripande mål är.

  • Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.

  • Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare är god.

  • Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och morgondagens invånare.

  • Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen.

  • Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.

  • I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.

För mer information om kommunens budget för 2022 kan du se vår film.

Budget och mål för tidigare år

Här kan du hitta kommunens budget och mål för 2018-2021.

Är du nöjd med informationen på sidan?