Uppdaterad 25 augusti 2022
Skriv ut

Sågbacken

Ett arbete pågår just nu med att ta fram en ändring av de detaljplanebestämmelser som styr hur stora byggnader som får uppföras i Sågbacken. Målet är att följa upp intentionerna i planprogrammet för Ådöhalvön godkänt 2012 och att anpassa byggrätterna till nutida behov.

Syftet med gällande byggnadsplan är att möjliggöra uppförandet av sportstugor i fritidsbebyggelseområdet. Syftet med detaljplaneändringen är att utöka befintlig byggrätt för huvudbyggnad i hela planområdet.

Planändringen innebär en ökad byggrätt från 60 till 100 kvadratmeter för huvudbyggnad och 20 kvadratmeter för uthuskomplementbyggnad inom hela planområdet. De ändrade planbestämmelserna för denna planändring redovisas i ett eget dokument ”Planbestämmelser”. Planbestämmelserna läses tillsammans med ursprunglig byggnadsplankarta och de tidigare planbestämmelser som fastställdes med en ändring av planen, 1984, för del av Björknäs.

För fyra av fastigheterna justeras även prickmarken för att skapa mer jämlika förhållande till intilliggande fastighter. Prickad mark får ej bebyggs och är en bestämmelse i detaljplanen som styr var byggnader får placeras. För vidare information se dokumentet "Planbeskrivning".

Efter granskning 1 har bedömningen gjorts att fastigheterna Stora- och Lilla Granskog ska omfattas av ändringen av planbestämmelserna samt att planbestämmelsen källare får icke anordnads ska återinföras med hänsyn till risk och säkerhet.

Detta innebär att en betydande ändring gjorts av planbestämmelserna sedan planen var ute på granskning 1. Därför sänds förslaget ut för en andra granskning i enlighet med Plan- och bygglagen, 2010:900, i lydelse efter den 1 januari 2015.

Områden inom gällande stadsplan som berörs av förslag till ändring av planbestämmelser.

Områden inom gällande stadsplan som berörs av förslag till ändring av planbestämmelser.

Det här händer nu

Planförslaget var utsänt på granskning 2 mellan 20 juni - 22 juli. De synpunkter som kom in under granskning sammanställs nu i ett granskningsutlåtande.

Är du nöjd med informationen på sidan?