Uppdaterad 22 november 2023
Skriv ut

Finskt förvaltningsområde

Upplands-Bro är finskt förvaltningsområde sedan 2010 vilket ger dig som finsktalande kommuninvånare förstärkta rättigheter. Det innebär exempelvis att du som bor i kommunen och talar finska till vardags också ska kunna göra det när du kontaktar kommunen. Här har vi samlat information om dina rättigheter.

Suomenkielinen hallintoalue

Upplands-Bron kunta kuuluu suomenkieliseen hallintoalueeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että suomenkielisillä kuntalaisilla on lailla suojattu oikeus puhua äidinkieltään asioidessaan kunnan virastossa.

Jos haluat lisää tietoa voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sinun, joka asut kunnassa ja puhut suomea päivittäin, tulee myös pystyä ottamaan yhteyttä kuntaan suomeksi. Sinulla on myös oikeus saada tarvittaessa vanhustenhoitoa äidinkielelläsi ja lapsilla on oikeus suomenkieliseen esiopetukseen. Konsultoinnin ja referenssiryhmien kautta pääset vaikuttamaan sinua koskeviin asioihin.

Tänne olemme keränneet tietoja oikeuksistasi.

Jos haluat lisää tietoa voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Dina rättigheter som finsktalande 

Eftersom att Upplands-Bro är ett finskt förvaltningsområde så har du som talar finska förstärkta rättigheter i vår kommun.

Det innebär att du har rätt att/möjlighet till:

 • använda finska i din kontakt med kommunen.
 • delaktighet och inflytande i frågor som berör dig.
 • få modersmål på finska, även som nybörjare.
 • få äldreomsorg och barnomsorg helt eller till väsentlig del på finska, vid efterfrågan.
 • behålla och utöva din kultur.

Service till finsktalande 

Som finsktalande ska du exempelvis få service på finska när du kontaktar kontaktcenter, information på finska när du besöker vår webbplats, samt ges möjlighet att delta i finska kulturevenemang och låna finska böcker på biblioteket. Nedan kan du läsa hela listan med service vi erbjuder dig.

Vem tillhör en nationell minoritet?

I Sverige är det inte tillåtet att registrera och föra statistik över personer med utgångspunkt från etniskt ursprung. Det finns därför ingen statistik över hur många personer som tillhör respektive minoritet. I minoritetslagstiftningen finns det inte heller någon definition kring vem eller vilka personer som tillhör en nationell minoritet i Sverige.

Det är här den så kallade självidentifikationsprincipen kommer in, det innebär att varje individ själv avgör om han eller hon tillhör någon eller några av de nationella minoriteterna.

Därmed är det upp till varje person att bestämma om hen vill definiera sig som tillhörande en nationell minoritet med rätt att göra anspråk på det stöd som samhället erbjuder. Det finns därför inga förutsättningar att klarlägga hur många av resp. minoritetsgrupp det finns bosatta i Upplands-Bro kommun.

2020, ingår 66 kommuner i det finska förvaltningsområdet, 25 kommuner i det samiska och 10 kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli.

Totalt ingår 84 kommuner och 15 regioner i en eller flera förvaltningsområden.

 • Finsktalande personal i kontaktcenter som ger möjlighet till kontakt på finska via telefon, reception och mejl
 • Informationsställ med minoritetsinformation samt information på finska
 • Regelbundna samråd med finsktalande invånare
 • Regelbundna möten med invånare i form av referensgrupp
 • Regelbundna möten med finska föreningar
 • Möjlighet till finsk färdtjänstutredning
 • Finsk information på hemsidan
 • Finsk litteratur på biblioteken
 • Finska kulturevenemang
 • Finsk filmvisning
 • Firanden av finska högtider
 • Finsk musik och sång på äldreboenden

Delaktighet och inflytande

För att stärka den finska minoriteten och ge möjlighet till delaktighet och inflytande har vi bildat en referensgrupp med intresserade invånare som ses sex-åtta ggr per år. I gruppen fortsätter vi arbeta med förslag och önskemål som kommit in till oss.

Det finns också en intern referensgrupp där valda personer från de olika kontoren deltar.

Vi håller även samråd och hur dom sker är olika och något som vi ständigt försöker utveckla.

Information om när och var samrådet hålls hittar du, när det är aktuellt, på vår hemsida, infoblad, Facebook, infoskärmarna samt via annonser i lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro.

Handlingsplan för de nationella minoriteterna

Aktuell handlingsplan för minoritetsspråken har tagits fram i samråd med representanter i vår interna samrådsgrupp som består av Kultur- och fritidskontoret, utbildningskontoret, kommunledningskontoret samt socialkontoret. Där efter har handlingsplanen gått igenom kommunfullmäktige för godkännande.

Handlingsplanen syftar till att ge en helhetsbild av vad kommunen ska göra samt mål för de nationella minoriteterna från och med 2019 och framåt. Den uppdateras var annat år.

Målet är att handlingsplanen ska vara ett verktyg för verksamheterna, ett sätt att underlätta arbetet och uppföljningen när kommunen och minoriteterna ska samverka i fortsättningen.

Om du har frågor, önskemål eller idéer för vårt arbete med de nationella minoriteterna kan du alltid höra av dig till oss.

Du kontaktar oss antingen via e-post eller genom att eller lämna en lapp/brev till kontaktcenter i Kungsängen eller Bro. Kom ihåg att märka meddelandet med ”finsk förvaltning”.

Kontaktcenter Kungsängen

Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen

Kontaktcenter Bro

Bro Centrum 1, 197 31 Bro

Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde för finska, samiska eller meänkieli får statsbidrag från Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget. Upplands-Bro kommun har färre än 50 000 invånare, och vi får ett grundbelopp per år om 600 000 SEK som ska täcka merkostnader som uppstår.

Kommunfullmäktige antog den 21 september 2022 en handlingsplan för minoritetsspråken. Handlingsplanen, som uppdateras vartannat år, berör hela kommunen och innehåller en mängd åtgärder för att stärka de nationella minoritetsspråken, särskilt finskan, och för att skydda de nationella minoriteternas rättigheter.

Lagen om nationella minoriteter

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer (särskild ställning som urfolk). De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Den svenska minoritetspolitiken är till för att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande och delaktighet, samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010 och förstärktes 2019.

Är du nöjd med informationen på sidan?