Uppdaterad 29 mars 2023
Skriv ut

Modersmåls­undervisning i grundskolan

Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska och talar det språket hemma, så finns goda möjligheter att få modersmålsundervisning. Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad som gäller när ditt barn börjar grundskolan. Kom ihåg att ansöka om modersmålsundervisning senast den 31 maj.

Under­visningen ska främja elevers utveckling till aktiv två­­språkighet som leder till en stark identitet och kultur­kompetens. Undervisningen i modersmål bidrar även till ökad för­ståelse, respekt och solidaritet mellan olika folk och kulturer. Forskning visar att moders­måls­­undervisning ger snabbare och högre mål­uppfyllelse i det svenska språket och i andra skolämnen.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

För att ditt barn ska ha rätt till modersmålsundervisning ska en av er vårdnadshavare ha ett annat modersmål än svenska. Språket ska talas dagligen i hemmet och ditt barn ska ha grundläggande kunskaper i språket. Innan antagningen gör vi en kartläggning av barnets kunskaper.

Dock finns det undantag:

Ett barn som är adopterat kan ha rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas i hemmet, förutsatt att barnet har grundläggande kunskaper i språket.

Om ditt barn anser sig tillhöra någon av de nationella minoriteterna har barnet rätt till undervisning i det nationella minoritetsspråket oavsett vilka förkunskaper barnet har. De nationella minoritetsspråken är:

  • finska
  • jiddisch
  • meänkieli
  • romani chib
  • samiska

Förutsättningen för att vi ska kunna erbjuda ditt barn modersmålsundervisning är att det finns en lämplig lärare och minst fem elever som önskar undervisning i ett språk. Undantaget är de nationella minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, romani chib eller jiddisch där antalet elever inte behöver vara så många som fem.

Undervisningen sker till största delen utanför ordinarie skolschema och kan bara omfatta ett språk per elev. Viss modersmålsundervisning kan komma att ske via fjärrundervisning.

Ansök om modersmålsundervisning

Ditt barn kan få modersmålsundervisning från och med årskurs 1 till och med gymnasiet. Sista dagen för att ansöka om modersmålsundervisning är den 31 maj. Ditt barns språkkunskaper kommer att testas under en provperiod innan ni får definitivt antagningsbesked. Går ditt barn på en fristående skola ansöker du direkt hos den skolan.

Om man önskar byta modersmål skickas en ny ansökan in senast den 31 maj inför kommande läsår.

Avsluta modersmålsundervisning 

Modersmålsundervisningen avslutas automatiskt när ditt barn går ut grundskolan. Vill du avsluta undervisningen tidigare kan du göra det i e-tjänsten.

Studiehandledning på modersmålet

Om ditt barn inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket kan hen få studiehandledning på sitt modersmål för att lyckas bättre i vissa ämnen i skolan. Studiehandledning kan även ske på det språk som anses vara elevens starkaste skolspråk. Det innebär att ditt barn i vissa fall kan få modersmålsundervisning i ett språk, men studiehandledning i ett annat.

Det är rektor som beslutar om en elev ska få studiehandledning och hur många timmar eleven erbjuds. Detta kan variera över tid och grundar sig på elevens behov. Studiehandledaren arbetar i samarbete med undervisande lärare som är ansvarig för bedömning och betygssättning i ämnet.

Kontakta oss

Har du frågor och funderingar kring modersmålsundervisning? Kontakt då enheten för modersmål via kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?