Uppdaterad 26 oktober 2023
Skriv ut

Hållbar utveckling - agenda 2030

Upplands-Bro kommun har i likhet med FN:s Agenda 2030 tagit fasta på tre dimensioner av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Kommande generationer ska ha samma eller bättre förutsättningar till ett gott liv som vi har idag. Här kan du läsa vi vad vi i Upplands-Bro kommun menar när vi pratar om just detta.

Social hållbarhet

För oss betyder social hållbarhet att skapa lika förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv för alla kommuninvånare. Vårt engagemang för social hållbarhet märks och gör skillnad i:

 • öppna förskolorna
 • trygghetscentret i Bro centrum
 • kommunens ungdomsmottagningar
 • samverkan med polisen och till dig som utsatts för brott
 • volontärverksamhet på kommunens språkkaféer och äldreboenden

En form av social hållbarhet är att inkludera barn och ungdomar som utreds av vår socialtjänst. Vi låter dem komma till tals och ger dem möjlighet att påverka sin situation.

I Upplands-Bro kommun finns en egenutvecklad metod med barnet i fokus. Metoden kallas ”Min utredning” och har nyligen kompletterats med en specialanpassad version för ungdomar. Andra former av social hållbarhet finns i öppna förskolans verksamhet, på ungdomsmottagningen, i föräldrastödgruppernas gemensamma arbete och i den verksamhet som bedrivs inom Kulturskolan.

Trygghetcentret i Brohuset är ett socialt nav för kommunens arbete med social hållbarhet. Hit kan kommuninvånare vända sig för få svar på frågor och vägledning, exempelvis korrespondens med myndigheter och sjukvård. I trygghetscentret har också kommunens fältassistenter sitt kontor vars verksamhet stöttar såväl ungdomar som deras föräldrar.

Upplands-Bro kommun och polisen i lokalpolisområdet Järfälla/Upplands-Bro har en gemensam överenskommelse kring ökad trygghet. Inriktningen är en tätare samverkan mellan kommun och polis, ökad polisiär personaltäthet och tydliga samverkansområden.

Samverkansöverenskommelse för 2022–2023

Polisen och kommunen kommer att prioritera följande samverkansområden:

 • Inga utsatta områden i Upplands-Bro
 • Tryggare offentliga miljöer
 • Hjälp till ungdomar i riskzon
 • Våldsprevention

Insatserna ska genomföras, följas upp och ersättas i takt med att arbetet fortskrider enligt den gemensamma åtgärdsplanen.

Volontärverksamheten för äldre i Upplands-Bro kommun har funnits sedan 2008. Under åren har många haft glädjen att få vara volontär och ännu fler äldre har fått stöd och hjälp av en volontär.

Idag pågår volontärverksamhet på flera äldreboenden, servicehus, träffpunkter, bibliotek och med besöksverksamhet i hemmiljö. Flera kommunala verksamheter, frivilligorganisationer och ideella föreningar samarbetar för att stärka det frivilligarbete som görs i kommunen.

Exempel på volontäruppdrag
 • Hembesök
 • Promenad- eller fikasällskap
 • Högläsning
 • Konversation på lätt svenska via våra språkkaféer
Vill du få besök av en volontär?

Kontakta kommunens volontärsamordnare via vårt kontaktcenter.

Kontaktcenter

Vill du bli en volontär?

Fyll i en intresseanmälan genom vår e-tjänst!

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomi som begrepp handlar om att hushålla med resurser. I Upplands-Bro kommun vill vi fördela våra resurser på ett hållbart sätt. Inte minst för att kunna förverkliga långsiktiga mål som handlar om social och miljömässig hållbarhet. Konkret handlar det bland annat om investeringar med minsta möjliga miljöbelastning och att utnyttja befintliga resurser så effektivt som möjligt.

Ekonomi och hållbarhet går hand i hand. Ett hållbart företagande driver utvecklingen framåt och bidrar till en ren miljö, en god ekonomi och en god social välfärd för invånare. Därför vill Upplands-Bro kommun uppmärksamma de företag som prioriterar ett integrerat förhållningssätt av hållbarhet i sin affärsmodell, genom att dela ut priset ”Årets hållbara företag”.

Årets hållbara företag, 2022

Happy Tammsvik, vars konferensverksamhet präglas av ett genomtänkt miljö- och hållbarhetsarbete, kunde ta emot priset under 2022.

Miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet handlar om att vi som jobbar i kommunen ska skapa goda förutsättningar och göra medvetna val för miljön. Upplands-Bro kommun är miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas, vilket betyder att vi har ett systematiskt och mätbart miljöarbete som genomsyrar hela organisationen.

Dekal med texten Svensk miljöbas 4:2017

Upplands-Bro ska ta sitt ansvar för klimat- och miljöarbetet och öka takten i omställningen mot en hållbar, fossilfri och grön ekonomi i linje med Agenda 2030. För detta har ett särskilt utskott under Kommunstyrelsen inrättats: Miljö- och energiutskottet.

Miljö- och klimatstrategi

Kommunens miljöstrategi fokuserar på tre stora miljöområden: Cirkulär ekonomi, Klimat och hållbar energi samt Biologisk mångfald. Strategin innehåller flera övergripande miljömål, bland annat ska kommunen halvera sina egna klimatutsläpp till år 2030.

Det finns en hög miljömedvetenhet bland kommunens anställda. Det visar den årliga miljörevisionen. Det praktiska miljöarbetet utförs varje dag i våra verksamheter. Exempelvis när vi minskar matsvinn i våra skolor, när vi sköter om våra gator eller naturområden och när vi energieffektiviserar våra fastigheter. Vi strävar efter att ställa välbalanserade miljö- och hållbarhetskrav vid inköp och större upphandlingar och vi byter succesivt ut våra fordon så att de påverkar klimatet så lite som möjligt.

Vi strävar efter att utveckla vårt miljöarbete i dialog med de som bor, verkar och vistas i kommunen. Vi deltar i flera nätverk och samverkansprojekt med andra kommuner, med näringsliv, med lokalsamhälle och med akademi.

Några exempel på pågående miljöbra projekt:

Upplands-Bro kommun med bolag värnar kommande generationer likväl som nu levande. Vi ser att en välmående miljö är en absolut förutsättning för ett samhälle som är både ekonomiskt och socialt välmående.

Kommunen med bolag ska genom ständiga förbättringar tillgodose en långsiktig uthållig användning av naturresurser och stärka ekosystemens bärkraft. Kommunen med bolag ska följa gällande miljölagstiftning, förebygga och förhindra föroreningar och skydda vår gemensamma miljö.

Miljöarbetet präglas av att:

 • vi antar ett helhetsperspektiv enligt de globala hållbarhets målen i Agenda 2030
 • vi söker samverkan får att nå längre
 • vi baserar våra strategier, målsättningar och åtgärder på aktuell forskning och beprövad erfarenhet
 • vi ökar kunskap och engagemang hos alla som bor, vistas och verkar i kommunen
 • vi redovisar och informerar öppet om Upplands-Bro kommuns miljöarbete.

Se inspelning från Earth Hour-veckan 2023 med information om energispartips och vad kommunen gör för insatser för miljön.

Är du nöjd med informationen på sidan?