Uppdaterad 28 oktober 2022
Skriv ut

Hållbar utveckling - agenda 2030

Kombinationen social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet brukar vara grunden för det som kallas för hållbar utveckling. Här kan du läsa vi vad vi i Upplands-Bro kommun menar när vi pratar om just detta.

Social hållbarhet

För oss betyder social hållbarhet att skapa lika förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv för alla kommuninvånare. Vårt engagemang för social hållbarhet märks och gör skillnad i:

 • öppna förskolorna
 • trygghetscentret i Bro centrum
 • kommunens ungdomsmottagningar
 • samverkan med polisen och till dig som utsatts för brott
 • volontärverksamhet på kommunens språkkaféer och äldreboenden

En form av social hållbarhet är att inkludera barn och ungdomar som utreds av vår socialtjänst. Vi låter dem komma till tals och ger dem möjlighet att påverka sin situation.

I Upplands-Bro kommun finns en egenutvecklad metod med barnet i fokus. Metoden kallas ”Min utredning” och har nyligen kompletterats med en specialanpassad version för ungdomar. Andra former av social hållbarhet finns i öppna förskolans verksamhet, på ungdomsmottagningen, i föräldrastödgruppernas gemensamma arbete och i den verksamhet som bedrivs inom Kulturskolan.

Trygghetcentret i Brohuset är ett socialt nav för kommunens arbete med social hållbarhet. Hit kan kommuninvånare vända sig för få svar på frågor och vägledning, exempelvis korrespondens med myndigheter och sjukvård. I trygghetscentret har också kommunens fältassistenter sitt kontor vars verksamhet stöttar såväl ungdomar som deras föräldrar.

Upplands-Bro kommun och polisen i lokalpolisområdet Järfälla/Upplands-Bro har en gemensam överenskommelse kring ökad trygghet. Inriktningen är en tätare samverkan mellan kommun och polis, ökad polisiär personaltäthet och tydliga samverkansområden.

Samverkansöverenskommelse för 2022–2023

Polisen och kommunen kommer att prioritera följande samverkansområden:

 • Inga utsatta områden i Upplands-Bro
 • Tryggare offentliga miljöer
 • Hjälp till ungdomar i riskzon
 • Våldsprevention

Insatserna ska genomföras, följas upp och ersättas i takt med att arbetet fortskrider enligt den gemensamma åtgärdsplanen.

Volontärverksamheten för äldre i Upplands-Bro kommun har funnits sedan 2008. Under åren har många haft glädjen att få vara volontär och ännu fler äldre har fått stöd och hjälp av en volontär.

Idag pågår volontärverksamhet på flera äldreboenden, servicehus, träffpunkter, bibliotek och med besöksverksamhet i hemmiljö. Flera kommunala verksamheter, frivilligorganisationer och ideella föreningar samarbetar för att stärka det frivilligarbete som görs i kommunen.

Exempel på volontäruppdrag
 • Hembesök
 • Promenad- eller fikasällskap
 • Högläsning
 • Konversation på lätt svenska via våra språkkaféer
Vill du få besök av en volontär?

Kontakta kommunens volontärsamordnare via vårt kontaktcenter.

Kontaktcenter

Vill du bli en volontär?

Fyll i en intresseanmälan genom vår e-tjänst!

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomi som begrepp handlar om att hushålla med resurser. I Upplands-Bro kommun vill vi fördela våra resurser på ett hållbart sätt. Inte minst för att kunna förverkliga långsiktiga mål som handlar om social och miljömässig hållbarhet. Konkret handlar det bland annat om investeringar med minsta möjliga miljöbelastning och att utnyttja befintliga resurser så effektivt som möjligt.

Ekonomi och hållbarhet går hand i hand. Ett hållbart företagande driver utvecklingen framåt och bidrar till en ren miljö, en god ekonomi och en god social välfärd för invånare. Därför vill Upplands-Bro kommun uppmärksamma de företag som prioriterar ett integrerat förhållningssätt av hållbarhet i sin affärsmodell, genom att dela ut priset ”Årets hållbara företag”.

Årets hållbara företag, 2022

Happy Tammsvik, vars konferensverksamhet präglas av ett genomtänkt miljö- och hållbarhetsarbete, kunde ta emot priset under 2022.

Miljömässig hållbarhet

Fler och fler kommuner ställer konkreta mål för att kunna visa på miljömässig hållbarhet. Upplands-Bro tar i hjälp av Agenda 2030 och dess 17 globala mål som ska vara uppnådda till år 2030.

För att ta reda på vad vi behöver fokusera mest på gör vi regelbundet en så kallad miljöutredning. Den senaste utredningen genomfördes 2020 och är en slags nulägesanalys som visar vilken direkt och indirekt miljöpåverkan kommunen har idag. Utredningen går även igenom vad som krävs för att kunna införa ett miljöledningssystem.

Den direkta miljöpåverkan beskriver verksamheternas användning och förbrukning av naturresurser, utsläpp och avfall. Till exempel använder kommunen nästan uteslutande förnybar el och fjärrvärme i sina lokaler och bostäder, men förbättringspotential finns när det gäller energieffektivisering, avfall och resor.

Kommunens fordon drivs huvudsakligen av el vilket innebär att också vår fordonsflotta är nästintill fossilfri.

2016 antogs en miljöpolicy av kommunfullmäktige. Miljöpolicyn fungerar som en långsiktig vägledning för kommunens miljöarbete och ska bidra till att göra Upplands-Bro till en ännu mer attraktiv plats att leva, arbeta och vistas i.

Upplands-Bro kommuns verksamheter, Upplands-Bro Kommunföretag AB och AB Upplands-Brohus ska tillgodose och värna om en långsiktig och uthållig användning av naturresurser och minskad miljöpåverkan genom att organisationen:

 • ska äga kunskap om miljölagar och verksamheten ska uppfylla dessa.
 • systematiskt ska arbeta med de för Upplands-Bro kommun mest betydande miljöaspekterna; energianvändning, transporter, avfall, upphandling och inköp, användning av livsmedel, kemikalier och produkter, ny-, till- och ombyggnation, planering och exploatering, myndighetsutövning, utbildning, sociala tjänster, nödlägesberedskap samt finansiella tjänster.
 • ska präglas av kretsloppstänkande som därmed ska leda till minskad miljöbelastning och att förebygga föroreningar.
 • ska öppet redovisa och informera om vårt miljöarbete.
 • ska kännetecknas av ett personligt miljöengagemang som strävar mot ständiga förbättringar.

Är du nöjd med informationen på sidan?