Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Beställ kartor

Här hittar du prisuppgifter och beställer de kartor som krävs när du ansöker om exempelvis bygg- eller marklov.

Primärkarta

Primärkartan kan användas för till exempel större exploateringsprojekt. Det kan också användas vid ansökan av bygglov utanför detaljplanelagt område. Vi har detaljerade primärkartor över tätorterna Kungsängen, Brunna och Bro med omnejd. Saknas primärkarta över just ditt område kan vi erbjuda en enklare översiktskarta.

Du beställer primärkartan via vår e-tjänst.

Prislista


dwg, per hektar

Gränser och fastighetsbeteckningar, 30 %

560 kronor

Byggnader och övriga topografiska objekt, 30 %

560 kronor

Vägar och järnvägar, 20 %

370 kronor

Höjdinformation, 20 %

370 kronor

All information, 100 %

1855 kronor

Obs: Minsta debiterbara areal är 1 hektar (ha).

Vid större arealer erbjuds följande rabatt

Hektar

Rabatt

1-10 hektar

0 %

11-20 hektar

20 %

21-30 hektar

30 %

> 40 hektar

enligt offert

En primärkarta är ett utdrag från kartdatabasen och innehåller gränser, fastighetsbeteckning, byggnader och övriga topografiska objekt, så som vägar, järnvägar, adresser samt höjdinformation. Ett primärkarteutdrag kontrolleras inte i fält och kan därför innehålla inaktuella uppgifter.

Uppdateringar av kartan varierar i olika områden. Utdraget levereras i formatet dwg.

Nybyggnadskarta

Du använder nybyggnadskartan som situationsplan när du ansöker om bygglov för en nybyggnad inom detaljplanelagt område. Exempelvis ett en- eller flerbostadshus, ett fritidshus eller en industrilokal inom detaljplanelagt område. Kartan kan också användas vid ansökningar utanför detaljplanelagt område när vatten och/eller avlopp ska anslutas.

Fullständig eller förenklad nybyggnadskarta?

Vid större byggnationer som exempelvis ett bostadshus, fritidshus eller en industrilokal krävs i regel en fullständig nybyggnadskarta, men vid mindre tillbyggnad som exempelvis uthus och skyltar räcker det oftast med en förenklad nybyggnadskarta. I väldigt enkla ärenden kan ibland ett kartutdrag räcka.

Prislista

Fastighetens yta

Nybyggnadskarta, fullständig

Nybyggnadskarta, förenklad

Kartutdrag

< 2000 kvm

10 967 kronor

6 707 kronor

758 kronor

2000-5000 kvm

14 623 kronor

9 165 kronor


> 5000 kvm, för varje påbörjad kvm

4 270 kronor

2 437 kronor


Fullständig nybyggnadskarta

En fullständig nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, planinformation och anslutningspunkter. Kartans innehåll kontrolleras alltid i fält och inmätningar görs vid behov av befintliga byggnader och annat som ska vara med i kartan. En arbetsfix sätts ut. Den levereras digitalt i formatet dwg samt pdf.

Förenklad nybyggnadskarta

En förenklad nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser och befintliga byggnader och planinformation. Kartans innehåll kontrolleras alltid i fält och inmätningar görs vid behov av befintliga byggnader och andra detaljer som ska vara med i kartan. Den levereras digitalt i formatet dwg samt pdf, oftast i skala 1:500 på en A4 eller A3.

Kartutdrag

Ett kartutdrag innehåller fastighetsgränser och byggnader. Ingen kontroll görs i fält och fel kan därför förekomma. Den levereras digitalt i formatet pdf, oftast i skala 1:500 på en A4 eller A3.

Laserdata

Laserdata är höjddata från en laserskanning gjord från luften. Vår senaste laserdata är från 2019. Datan kan exempelvis användas för att skapa terrängmodeller eller för att skapa visualiseringar av byggnader.

Laserdata levereras som las eller xyz-fil.

Prislista

Produkt

Avgift, per hektar

Laserdata

307 kronor

Koordinatförteckningar

En koordinatförteckning är en lista med koordinater – en slags geografisk adress – för ett antal punkter, till exempel gränspunkter eller stompunkter.

En koordinatförteckning kan beställas av mätkonsulter som anlitas för större byggprojekt.

Prislista

Stompunkt eller annan koordinatsatt punkt

Avgift

Antal punkter som innebär en arbetsinsats mindre än 30 min

Gratis

Antal punkter som innebär en arbetsinsats mer än 30 min

Timersättning, 1526 kr/timme

Vill du veta mer?

Mer om våra kart- och mättjänster kan du läsa om i kart- och mättaxan.

Är du nöjd med informationen på sidan?