Uppdaterad 31 maj 2024
Skriv ut

Priser, utmärkelser och stipendier

Vi delar årligen ut ett antal priser, utmärkelser och stipendier inom en rad områden. Här kan du nominera privatpersoner och föreningar till olika utmärkelser som exempelvis Årets Upplands-Broare eller Årets Upplands-Broförening. Du kan också läsa om tidigare års vinnare och ansöka om vårt kultur- och miljöstipendium.

Årets Upplands-Broförening

2020 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att införa pris till Årets Upplands-Broförening. Priset ska stimulera och utveckla föreningslivet.

Vilken förening kan få priset?

Kriterierna för priset är:

 • att det ska gå till en förening som gör en värdefull insats för föreningslivet och/eller Upplands-Bro i stort.
 • Priset ska stimulera och utveckla föreningslivet.
 • Föreningen som tilldelas priset ska vara välkänd och godkänd enligt kommunens bidragsregler.
 • Den demokratiska värdegrunden och hållbarhetsengagemanget ska vara stort och välförankrat.

Nominering

1 mars - 16 juni 2024 kan du nominera föreningar som du tycker passar in på beskrivningen.

Föreningen måste finnas och verka i Upplands-Bro kommun.

Du skickar in din nominering via vår e-tjänst.

Karateklubben Tatakai Kyokushin Bro är årets Upplands-Broförening 2023.

Utdrag ur nämndens motivering

"Föreningen arbetar aktivt och målinriktat med jämställdhet och inkludering på
olika sätt. Målsättningen är att alla ska få vara med oavsett ålder, kön och
personliga förutsättningar. Viktigt för föreningen är att alla deltagare ska känna
sig välkomna, trygga, finna glädje och utvecklas inom ramen för föreningens
verksamhet."

Gymmix Upplands-Bro är årets Upplands-Broförening 2022.

Utdrag ur nämndens motivering

Gymmix Upplands-Bro visar på ett starkt engagemang för ett liv i rörelse utifrån var och ens egen förmåga. Föreningen bidrar med både rörelse och gemenskap i en tid där ensamhet och stillasittande ökar. Gymmix i Upplands-Bro kommun har en bred variation av gruppträning som vänder sig till alla från 11 år och uppåt, oavsett kön, träningsnivå eller funktionshinder. Föreningen har funnits i kommunen sedan 1959, då under namnet "Kungsängens gymnastikförening. Förutom veckovisa ordinarie träningspass anordnar föreningen specialevents med "mixpass" och insamling till olika hjälp- och stödorganisationer såsom Cancerfonden och UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) och deras hjälparbete i Ukraina.

Tibble Sjöscoutskår är årets Upplands-Broförening 2021 med följande motivering:

Med ett stort engagemang har Tibble Sjöscouter gjort skillnad för många unga under pandemin. I stället för att ställa in sina aktiviteter flyttade sjöscouterna omedelbart ut sin verksamhet, oavsett väder. Föreningen har trots pandemin hittat sätt att engagera fler ledare och föräldrar än någonsin och medlemsantalet har ökat. Under det gångna året har barn och ungdomar erbjudits stunder av normalitet under de särskilda förhållanden som rått på grund av Covid-19.
Förutom en tydlig värdegrund som genomsyrar föreningen har deltagare från föreningen genomfört och bidragit i kultur- och fritidskontorets utbildningsprojekt Förening för alla.

Pedagogiskt pris

Varje år delar Upplands-Bro kommun ut ett Pedagogiskt pris till någon eller några pedagoger inom förskola och skola som utmärker sig i sitt uppdrag. Priset delas ut vid läsårets slut.

För varje år bestäms ett fokusområde för priset. Fokusområdet för 2023/2024 är:

Skapar ett tryggt klimat för lärande

Förskolläraren/läraren får barnen/eleverna att våga delta i undervisningen.

Förskolläraren/läraren skapar en lärmiljö där barnen/eleverna vågar fråga och uttrycka sig. I en sådan miljö finns trygghet, arbetsro och respekt för varandras olikheter.

Nominering

Du som arbetar i kommunal eller fristående verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg eller skola i Upplands-Bro kommun kan nominera en enskild pedagog, ett arbetslag, ämneslag eller en enhet till kommunens pedagogiska pris. Även vårdnadshavare med barn i förskola och skola kan nominera.

Skicka in din nominering via vår e-tjänst.

Har du frågor om priset om priset är du välkommen att kontakta utbildningskontoret via kontaktcenter.

Priset är på 30 000 kronor. En jury bedömer hur summan fördelas. Priset ska användas till utvecklingsarbete inom yrkesområdet, exempelvis kompetensutveckling.

Vinnaren av 2022/2023 års pedagogiska pris i Upplands-Bro kommun var mellanstadieläraren Anna Lindström på Ekhammarskolan samt den kommungemensamma förskolegruppen på Klockarängens förskola i Kungsängen.

En jury bedömer samtliga nomineringar och utbildningsnämnden tar beslut utifrån juryns förslag. Juryn består av:

 • Utbildningsnämndens beredning
 • Utbildningschef
 • Representanter från utbildningsstaben
 • Utbildningssamordnare vid Stockholms universitet

De nominerade pedagogerna bedöms utifrån det aktuella fokusområdet och följande kriterier:

 • Hen skapar trygghet och arbetsro som ger engagemang och lust att lära.
 • Hen utvecklar arbetssätt och metoder som stödjer barns/elevers lärande.
 • Hen anpassar undervisningen till varje barns/elevs behov och förutsättningar.
 • Hen skapar olika former av samarbete med barn/elever, kollegor eller annan personal.
 • Hen bidrar genom detta arbete till ökad måluppfyllelse för barn/elever.

Gymnasie- och arbetslivsnämndens kvalitetspris

Varje år delar gymnasie- och arbetslivsnämnden ut ett kvalitetspris till nämndens verksamheter. Priset är en uppmuntran och bekräftelse på vikten av god kvalitet. Kvalitetspriset delas ut i september varje år.

Priset ska ges till personer som svarat för arbetsinsatser av särskild betydelse för verksamhetens utveckling. Nytänkande och kreativitet ska särskilt uppmärksammas genom kvalitetspriset.

Nominering

Du som arbetar inom gymnasie- och arbetslivsnämndens verksamheter kan nominera en person, ett arbetslag, en verksamhet eller en avdelning via vår e-tjänst senast den 17 september 2023.

Har du frågor om priset om priset är du välkommen att kontakta kontaktcenter via mejl eller telefon.

Priset är på 30 000 kronor. En jury bedömer hur summan fördelas. Priset ska användas till utvecklingsarbete.

En jury bedömer samtliga nomineringar och gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutar utifrån juryns förslag.

Juryn består av:

 • Gymnasie- och arbetslivsnämndens beredning
 • Utbildningschef och avdelningschef vuxenutbildning och arbetsmarknad
 • Representanter från utbildningsstaben

De nominerade bedöms utifrån följande kriterier:

 • Utvecklande arbetssätt och metoder
 • Förändringsskapande genom nytänkande och kreativitet
 • Bidragande till olika former av samarbete
 • Anpassning av verksamheten utifrån behov och förutsättningar

Årets Upplands-Broare

Varje år utses Årets Upplands-Broare. Priset infördes 2005 och delades ut första gången 2006, till Annika Sörenstam. Sedan 2012 nominerar allmänheten kandidater.

Priset ska gå till en eller flera personer som varit en god förebild för andra inom och/eller utanför Upplands-Bro kommun. Den/de som får priset ska vara boende, arbeta eller på annat sätt vara verksamma i kommunen den dag nominering sker.

Utmärkelsen Årets Upplands-Broare är inte kopplat till en prestation under någon specifik tidsperiod.

Nominering

Du som invånarna i Upplands-Bro kommun får lämna in förslag på vem de tycker ska få priset.

I förslaget ska den nominerades fullständiga namn och adress, samt en motivering till varför personen ska tilldelas priset finnas med.

Lämna din nominering till kontaktcenter i Kungsängen eller skicka den till oss via e-post.

Kontaktcenter

Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen

Utmärkelsen till Årets Upplands-Broare bör vara ett konstföremål med anknytning till kommunen, utformat av en lokal konstnär. Summan för priset bör inte överstiga 5 000 kr.

Kommunfullmäktiges presidium (ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande) beslutar vem som ska få utmärkelsen Årets Upplands-Broare.

Den person eller de personer som utnämns till Årets Upplands-Broare kontaktas innan den formella utnämningen. Personen ska ha möjlighet att tacka nej till priset.

Prisutdelningen sker varje år, i samband med kommunfullmäktiges första sammanträde på hösten.

Inkluderingsbonus

Kultur- och fritidsnämnden vill uppmärksamma arbetet för inkludering i Upplands-Bros föreningsliv genom att dela ut en inkluderingsbonus. Utmärkelsen instiftades 2019.

Nominering

I vår e-tjänst kan du nominera föreningar som har gjort en extra insats för inkluderingsarbetet. Föreningen ska finnas och verka i Upplands-Bro kommun.

2022 års bonus tilldelades Karateklubben Tatakai kyokushin Bro för sitt arbete med att aktivt och målinriktat sträva efter att erbjuda alla möjlighet att delta, oavsett kön, ålder och funktionsvariation.

2021 års bonus tilldelades Bro IK för arbetet med Ungt ledarskap och Brotjejernas fotboll.

2020 års bonus tilldelades Upplands-Bro Basket och Tatakai Kyokushin karate för sitt arbete med att strategiskt inkludera alla som fick dela på bonusen.

2019 års bonus tilldelades Upplands-Bro Ryttarförening för sitt tydliga jämställdhetsarbete.

Stipendier

Varje år delar kommunen ut tre kultur- och miljöstipendier till personer eller organisationer som verkar i Upplands-Bro: Kultur- och miljöstipendiet, Sandénstipendiet och Charlie Normans musikstipendie.

Varje år, i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året, delas ett antal kultur- och miljöstipendier ut.

Vem kan få stipendiet?

Stipendierna delas ut till en eller flera personer eller sammanslutningar i kommunen som gjort särskilda insatser inom något av dessa områden:

 • Verksamheter inom konstnärliga områden, som litteratur, musik, konst, teater, film, fotografi, koreografi, konsthantverk eller jämförbara områden.
 • Verksamhet inom hembygdsvård eller folkbildning.
 • Miljö- och naturvårdande verksamhet.
 • Verksamhet i syfte att mobilisera medmänsklighet och initiativförmåga för engagemang i freds- och samhällsfrågor.
Ansök om stipendium eller föreslå stipendiat

Du kan söka stipendiet själv och föreslå andra. Ansökan om stipendium eller förslag till stipendiat inlämnas via vår e-tjänst senast den 15 oktober.

År 2018 instiftades ett nytt stipendium till makarna Sandéns ära. Stipendiet ska uppmuntra och belöna kulturhistorisk verksamhet. Makarna Sandén har genom föreningen Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut verkat i över 50 år. Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året.

Nominering

Du kan nominera någon som arbetar med kulturhistorisk verksamhet i makarna Sandéns anda senast den 15 oktober via vår e-tjänst.

Charlie Normans musikstipendium är tänkt som uppmuntran för en musikbegåvad person under 21 år boende i Upplands-Bro kommun. Priset instiftades för att uppmärksamma pianisten Charlie Norman, Sveriges okrönte boogie woogie-kung, som bodde i Bro under sina sista år.

Nominering

Du kan nominera någon via vår e-tjänst senast den 15 oktober.

Är du nöjd med informationen på sidan?