Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Övergripande samhälls- och detaljplanering

Här finns kommunens översiktsplaner och vad som är detaljplanerat. Det vill säga aktuella riktlinjer och målsättningar i Upplands-Bro, för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö. Översiktsplanen är viljeinriktningen för den framtida utvecklingen och vägledande för detaljplaner och bygglov. Detaljplanen är lagligt bindande dokument, som styr hur marken används.

Övergripande samhällsplanering/översiktsplanering

En översiktsplan talar om hur vi i Upplands-Bro på sikt ska bygga bostäder, använda mark och vatten. Det handlar exempelvis om hållbart samhällsbyggande, trafikplanering, regionplanering, kollektivtrafikfrågor, bostadsförsörjning och program för större utvecklingsområden.

Läs mer om våra planer för hela kommunen, landsbygden och Bro-tätort.

Läs mer om de riktlinjer som styr hur vi bygger nya bostäder, och utvecklar de som redan finns.

För Gröna dalen finns ett särskilt utvecklingsprogram för att bevara, förstärka och utveckla områdets unika karaktär.

Upplands-Bro är en av landets mest expansiva kommuner när det gäller bostadsbyggande. Samtidigt är vi en jordbruksbygd med orörda naturområden och bevarade kulturmiljöer. Grönplanen är ett viktigt led i vår strävan att bevara traktens ursprungliga kvaliteter.

Grönplanen för tätorterna Bro och Kungsängen ska:

  • fokusera på kulturmiljö och landskapsbild, naturvärden och biologisk mångfald samt sociala värden och rekreation
  • utveckla den tätortsnära grönstrukturen
  • fortsätta att utveckla åtgärdsprogram, skötselplaner och dylikt

Grönplanen består av mål, riktlinjer och åtgärdsförslag samt planeringsförutsättningar och analyser.

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 18 december 2008 att Grönplanen ska vara underlag för den fysiska planeringen.

Genom vårt medlemskap i EU är Sverige bundet att se till att skydda sitt vatten. Därför finns en vattenplan för kommunens elva sjöar/delar av Mälaren, tio vattendrag och fyra grundvattenmagasin.

Syftet med vattenplanen är främst att:

  • redogöra för vattenstatus samt och åtgärdsbehov i sjöar och vattendrag
  • redogöra för kommunens grundvattennivåer, dess vattenkvalitet samt eventuella hänsyns- och åtgärdsbehov
  • utarbeta underlag för att förbättra planerings- och beslutsprocessen rörande vattenfrågor så att miljömål kan nås

Detaljplaner

Vi beslutar om detaljplaner som reglerar hur mark och vatten i kommunen ska användas. Det är viktigt att du som vill köpa eller bygga en fastighet tar reda på vilken detaljplan som gäller. Den har du som underlag när du ansöker om bygglov. Detaljplanen bestämmer nämligen om det sätt som du vill använda marken på är tillåtet.

Vill du veta hur det går till när vi fattar beslut om detaljplaner? Undrar du vilka detaljplaner som är på gång just nu?

Du kan också läsa om detaljplaner som fått laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas, och genomförandet av en antagen detaljplan kan påbörjas.

Kommunens planavdelning hanterar årligen ett stort antal detaljplaneärenden.

Intresset för att exploatera mark i Upplands-Bro är stort och trycket från olika aktörer som driver planprojekt i kommunen är högt. Samtidigt är det viktigt att vi möter efterfrågan på både bostäder som lokaler för kommersiell och offentlig service.

Därför strävar vi efter att fatta beslut om prioriteringar tre gånger per år.

Läs mer om vilka planer som just nu är prioriterade.

Är du nöjd med informationen på sidan?