Uppdaterad 01 mars 2024
Skriv ut

Åtgärdssamordning för vatten

Upplands-Bro, Håbo och Sigtuna kommuner ingår i ett unikt samarbetsprojekt för att förbättra vattenkvaliteten i Lilla- och Stora Ullfjärden samt i Skofjärden. De tre kommunerna har gemensamt ansökt och beviljats medel för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) från länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala.

Ingen innehållsförteckning finns

Syftet med åtgärdssamordningen

Syftet med åtgärdssamordningen är att minska övergödning i Lilla- och Stora Ullfjärden samt i Skofjärden.

Övergödning uppstår genom intensiv tillförsel av näringsämnen, vilket belastar ekosystemen och på sikt minskar den biologiska mångfalden. Genom åtgärder kopplade till lantbruk, hästnäringen och andra verksamheter ska projektet vända den negativa trenden.

Tillsammans med markägare ska näringsläckaget, som initierar algblomningar, minskas. På så sätt förbättras vattenkvaliteten samtidigt som produktiviteten och djurhälsan gynnas.

Vill du ansöka om bidrag från LOVA, LONA eller Strategiska planen?

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få bidrag genom lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och Lokala naturvårdssatsningen – våtmark (LONA-våtmark). Bidragen kan sökas hos länsstyrelsen och går till kommuner, föreningar och andra ideella sammanslutningar.

Bidrag för Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ges till projekt vars syfte är att förbättra förutsättningar för vattenlivet, genom att minska övergödning, förbättra vattenkvalitet, öka biologisk mångfald i vatten eller minska fysisk påverkan i sjöar och vattendrag. Du kan söka bidraget om du exempelvis vill anlägga våtmark, förbättra dränering eller vill ta fram en gårdsvis åtgärdsplan för vatten.

Är du jordbruksföretagare och vill söka bidrag inom EU:s strategiska plan 2023-2027? Bidragen inom Strategiska planen är många, de bidrag som relaterar till vattenvård är exempelvis kalkfilterdiken, våtmarker, täckdikning, skyddszoner och vårbearbetning.

Här kan du läsa om hur du steg för steg ansöker om bidragen.

Sök bidrag steg för steg

 • 1

  Förberedelser

 • 2

  Ansök om bidrag

 • 3

  Ärendeprocessen

 • 4

  Viktigt att veta

1

Förberedelser

Faller dina tilltänkta åtgärder inom ramen av bidragen? Innan ansökan kan du läsa på mer hos länsstyrelsen om både LOVA och LOVA-våtmark. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om Strategiska planen.

2

Ansök om bidrag

För att ansöka om LOVA och LONA-våtmark bidrag behöver du kontakta kommunens kontaktcenter och berätta om din idé. Fråga efter en åtgärdssamordnare, vattenstrateg eller kommunekolog som kan stötta dig i din ansökan. Du kan även få stöd av kommunen vid ansökan i Strategiska planen.

Beroende på projektets utformning och syfte finns det en del att ta hänsyn till. Viktigt att veta är att det kan krävas en anmälan eller tillstånd om vattenverksamhet. Anmälan skickas till länsstyrelsen och tillstånd sökes i mark och miljödomstolen, handläggningstiden är cirka 2 månader. Självklart stöttar din kontakt i kommunen dig i denna process.


Kontakta kontaktcenter

3

Ärendeprocessen

Länsstyrelsen återkommer med svar till kommunen om ditt LOVA och LONA-våtmark projekt blivit beviljat bidrag, generellt under mars månad.

Efter att alla tillstånd är på plats kan du nu komma i gång med den fysiska anläggningen i ditt projekt. Kom ihåg att kontinuerligt stämma av med din kommun så att projektplanen följs.

Via Jordbruksverkets e-tjänst skickar ni som jordbruksföretagare in ansökan för Strategiska planen. Länsstyrelsen återkommer med svar till jordbruksföretaget om projektet blivit beviljat bidrag. Om projektet blivit beviljat måste du själv ansöka om utbetalning av bidrag.


Pris för ärendeprocessen

4

Viktigt att veta

Maximalt kan länsstyrelsen betala ut 75% av LOVA eller LONA-våtmark bidraget vid projektets start, resterande pengar fås efter godkänd slutrapportering. För Strategiska planen kan en förskottsbetalning ske på maximalt 50% av kostnaderna (dock max. 250 000 kr), annars sker delutbetalningar. Detta kan betyda, beroende på hur projektet är utformat, att du får ligga ute med resterande procentandel tills slutrapporteringen är godkänd och totala bidragssumman betalas ut.

Vid ett avslutat och färdigställt projekt ska en slutrapportering skickas in till länsstyrelsen. Slutrapporteringen sköter kommunen för LOVA och LONA-våtmark i dialog tillsammans med dig. Löper projektet över flera år kommer det bli aktuellt för delrapportering, se till att dokumentera genomförandet av projektet som kan presenteras under delrapporteringen.


Överklaga beslutet

Nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev för åtgärdssamordning samt ta del av tidigare nyhetsbrev.Läs våra nyhetsbrev

Är du nöjd med informationen på sidan?