Uppdaterad 11 januari 2024
Skriv ut

Riva en byggnad eller byggnadsdel

Ska du riva en byggnad eller byggnadsdel? Här hittar du information om vad du behöver tänka på.

Rivningslov

Om du ska riva en byggnad, eller del av en byggnad, inom ett detaljplanerat område krävs oftast ett rivningslov. När det sedan görs måste det göras miljömässigt rätt. Ett bra förstasteg är att göra en materialinventering. Hur är huset byggt och vilket byggmaterial består byggnaden av? Finns eventuellt miljöfarligt avfall? Ju mer detaljerad din inventering är desto större är chansen att ditt rivningslov blir beviljat.

Rivningslov krävs när:

  • du ska riva en byggnad eller del av en byggnad.
  • om byggnaden ligger i ett område med en detaljplan.

Miljöfarligt avfall

Om byggnaden som ska rivas innehåller miljöfarligt material ska det anmälas till Miljö-och livsmedelsavdelningen på kommunen.

Miljö-och livsmedelsavdelningen

Furuhällsplan 1, Kungsängen

Riva byggnad i samband med att du bygger nytt

Om du ska riva en byggnad eller del av en byggnad för att sedan bygga något nytt kan du ansöka om ett rivningslov i samband med din bygglovsansökan. På nybyggnadskartan ritar du in vilken byggnad eller del av byggnad som ska rivas.

Dessa handlingar krävs:

  • en kontrollplan för rivning och en miljöinventering.
  • en situationsplan i skala 1:400. På den ska byggnaden som ska rivas markeras tydligt.
  • eventuellt ett foto på det som ska rivas.

Oavsett storlek på fastighet ska de digitala handlingarna vara i pdf-format och ritningarna vara fackmannamässigt utförda.

Behövs kontrollansvarig?

Det kan krävas en kontrollansvarig, som kontrollerar att rivningen håller lagar och bestämmelser. Om din rivning kräver en kontrollansvarig ska du som byggherre och din kontrollansvarig upprätta en egen kontrollplan.

Är du nöjd med informationen på sidan?