Uppdaterad 02 november 2022
Skriv ut

Förhandsbesked

Vill du bygga i ett område utan detaljplan ska du först ansöka om ett förhandsbesked. Syftet med din ansökan är att ta reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig. I samband med din ansökan kommer även grannar och andra som berörs av dina byggplaner få möjlighet att yttra sig.

Ett positivt förhandsbesked innebär att kommunen beviljar möjligheten att bygga på platsen. Med denna bekräftelse, som gäller i två år, kan du gå vidare med din bygglovsansökan. Du får inte börja bygga förrän du har fått bygglov och ett startbesked.

Vad vi undersöker vid ett förhandsbesked

r du ansöker om förhandsbesked undersöker vi bland annat:

  • hur den nya byggnaden kommer att passa ihop med den bebyggelse som redan finns.
  • att det finns lösningar för vatten och avlopp, vägar och tillfarter.

Vilka handlingar krävs?

För att ansöka om ett förhandsbesked krävs dessa handlingar:

  • en skalenlig karta (primärkarta, nybyggnadskarta eller situationsplan) med föreslagen placering av byggnader, infarter, avlopp och brunnar.
  • en skriftlig beskrivning av det tänkta bygget.
  • en redovisning för lösning av vattenförsörjning och avlopp.
  • en redovisning med hänsyn till eventuella skyddsbestämmelser såsom kulturmiljö, strandskydd, fornlämningar och annat.

Oavsett storlek på fastighet ska de digitala handlingarna vara i pdf-format och ritningarna vara fackmannamässigt utförda.

Ansök om förhandsbesked

Du ansöker om förhandsbesked via vår e-tjänst.

Är du nöjd med informationen på sidan?