Uppdaterad 17 januari 2024
Skriv ut

Planeringen i gång för framtidens Bro station

Resecentrum, bussterminal och en till entré till perrongen – Upplands-Bro kommun har påbörjat arbetet med att planera en omfattande utveckling av Bro Station som en del av satsningen Omdaning Bro. Under hösten 2023 påbörjades arbetet med att ta fram en detaljplan för det nya stationsområdet.

Visionsbild för Bro station, skapad av C.F. Møller Architects.

Bro växer med fler invånare och därmed fler pendlare. Kommunen har i många år drivit frågan om 15-minuterstrafik till Bro och deltar nu i Trafikverkets utredning om utveckling av pendeltågstrafiken. För att möta expansionen av invånare och resenärer har Upplands-Bro kommun nu påbörjat planeringen av hur Bro station ska utvecklas.

– Målet är att förvandla stationsområdet från en plats som upplevs som otrygg och bristfällig, där invånarna bara passerar igenom, till en tillgänglig och attraktiv mötesplats för alla invånare och besökare, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Utvecklingen av Bro station är en del av Omdaning Bro, en satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och fysiskt.

Resecentrum och bussterminal

Intill stationen föreslås uppförandet av ett nytt resecentrum med plats för butiker, café och/eller restaurang samt en bussterminal.

– Det nya stationsområdet ska bli en plats som möter pendlares behov men också en plats där man gärna stannar upp, möts och umgås. Vi vill se en plats med en tydlig identitet som fungerar som en knutpunkt inte bara mot omvärlden utan även mellan olika delar av Bro, säger Jan Stefansson (KD), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

En ny bussterminal möjliggör för busstrafiken att möta upp ett ökat flöde från 15-minuterstrafik för pendeltågen.

Ny västlig entré

En bild med gångbro över tågspåren och en bild med gångtunnel under brospåren

Visionsbilder för västlig entré med brolösning respektive tunnellösning, skapade av C.F. Møller Architects.

Idag finns en entré till Bro stations perrong. Den nya detaljplanen ska möjliggöra byggandet av ytterligare en entré vid perrongens västra del. Kommunen utreder två olika alternativ: gångbro över järnvägen respektive tunnel under järnvägen. Förutsättningarna för en bro för biltrafik kommer även utredas.

Fakta Bro Station

Bro och dess omgivningar har cirka 10 600 invånare.

Bro station har totalt 4 400 på- och avstigande pendeltågsresenärer och totalt 2 400 bussresenärer per dygn i dagsläget.

Befolkningen i Bro förväntas växa med 37 procent till 2050 enligt Trafikverkets basprognos.

Antal påstigande pendelresenärer på Bro station under morgonens högtrafik beräknas växa med 64 procent till 2050 enligt Trafikförvaltningens prognos.

Är du nöjd med informationen på sidan?