Uppdaterad 10 november 2022
Skriv ut

Arkitekter arbetar vidare med visionen för framtidens Bro centrum

Under 2021 fick tre olika arkitektkontor i uppdrag att ta fram skisser som inspiration på hur Bro skulle kunna se ut i framtiden och därmed inleda dialog om framtida utveckling. Dessa skisser presenterades under hösten. Upplands-Bro kommun har valt att gå vidare med ett av arkitektkontoren för att vidareutveckla visionen av framtidens Bro. Nu arbetar arkitekterna med en utvecklad vision för Bro centrum samtidigt som förberedelse inför planarbete tar vid.

Foto på torgmiljö

Inspirationsskiss som illustrerar framtidens Bro centrum, skapad av C.F. Møller Architects

Genom projektet Omdaning Bro arbetar Upplands-Bro kommun för att kraftsamla kring utvecklingen av Bro, både fysiskt och socialt. Omdaning Bro har som mål att utveckla Bro från en tätort med förortskaraktär till en trivsam plats med småstadskänsla.

Inriktningen i arbetet är att bygga bort barriärer mellan olika områden i Bro tätort för att skapa en sammanhängande centralort med småstadskaraktär. Mötesplatser som torg och gångstråk prioriteras tillsammans med plats för mer verksamheter såsom närservice och handel i anslutning till nya bostäder.

Kommunen arbetar med arkitekter

Efter sommarens och höstens arbete med inspirationsskisser har Upplands-Bro kommun valt att gå vidare med C.F. Møller Architects för att vidareutveckla visionen av framtidens Bro samtidigt som idéer konkretiseras. Planen är att under våren fortsätta involvera invånare och verksamma för att inhämta värdefulla perspektiv i det fortsatta arbetet

Först ut är området med arbetsnamnet ”Bro Torg” där uppdraget handlar om att visa hur Bro centrum skulle kunna utvecklas med ny bebyggelse för att möjliggöra ökad trygghet, mer handel och närservice samt fler mötesplatser. Visionen ska inte ses som ett skarpt förslag utan underlag för den löpande diskussionen om den framtida utvecklingen av centrala Bro.

Invånarna involveras i utvecklingen

Upplands-Bro kommun genomför flera olika dialoger för att tillsammans med invånarna utveckla framtidens småstad. När inspirationsskisserna presenterades under hösten samlade kommunen in reaktioner och synpunkter från boende i Bro. I januari genomfördes en workshop där Bro-bor i alla åldrar bjöds in att bygga sina visioner av framtidens Bro torg. Resultaten av enkäter och workshops används som underlag i arbetet med att utveckla visionen för framtidens Bro.

Visionen för Bro Torg är presenteras i dagarna och därefter följer fler aktiviteter för att involvera invånare och verksamma i utvecklingen av Bro. Möjligheter att delta och engagera sig i arbetet kommer löpande att presenteras via kommunens hemsida.

Är du nöjd med informationen på sidan?