Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Mark- och miljödomstolen upphäver tidigare beslut om Lindormsnäs

Mark- och miljödomstolen upphäver både Upplands-Bro kommuns och Länsstyrelsens tidigare beslut om Lindormsnäs. Samtidigt hänvisar man tillbaka ärendet till kommunen för ny handläggning.

Flygbild över Kungsängen centrum

Bakgrunden till beslutet är ett tillsynsärende där Upplands-Bro kommun, genom delegationsbeslut i Bygg- och miljönämnden, förbjöd bolaget CR Concrete Recycling AB att bedriva verksamhet inom strand- och vattenskyddat område, som riskerar att väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtarter.

Delegationsbeslutet upphävdes snabbt av Bygg- och miljönämnden genom ett brådskande ordförandebeslut, vilket i sin tur överklagades till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade därefter att upphäva Bygg- och miljönämndens andra beslut genom att fatta ett eget beslut som var identiskt med nämndens ursprungliga.

Domstolen beslutar att samtliga beslut i ärendet, såväl Bygg- och miljönämndens två beslut som Länsstyrelsens beslut, ska upphävas och att ärendet återförvisas till nämnden för förnyad handläggning från grunden.

Mark- och miljödomstolen konstaterar att det har begåtts fel i flera steg, av både utredning, handläggning och rättslig prövning, och att det därför är bättre att ärendet tas om från början. Då kan de felaktigheter och oklarheter som Mark- och miljödomstolen pekar på åtgärdas.

– Det är viktigt att alla de aspekter som står mot varandra i frågor som dessa prövas i grunden. Därför är det välkommet att Mark- och miljödomstolen beslutar att ärendet prövas från grunden, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro.

Är du nöjd med informationen på sidan?