Uppdaterad 21 april 2024
Skriv ut

Kommunen kvalitetssäkrar stödet till Upplands-Broborna

Socialtjänsten ska bli mer tillgänglig och kunskapsbaserad och jobba mer förebyggande. För att möta kraven i den nya socialtjänstlagen ser socialkontorets verksamheter just nu över sina arbetssätt.

Socialnämndens ordförande och socialchef i Upplands-Bro

Peter Wissing (M), ordförande i socialnämnden och Mitra Ghannad, socialchef.

Den nya socialtjänstlagen väntas träda i kraft i juli 2025 och ställer krav på omställning av kommunernas socialtjänster genom nya arbetssätt. Mer förebyggande arbete med tidigt stöd och en mer tillgänglig socialtjänst är exempel på frågor som behöver prioriteras. För att möta kraven och skapa rätt förutsättningar har alliansen i Upplands-Bro givit socialkontoret i uppdrag att göra en bred genomlysning av olika verksamheter.

– Vi vill i god tid säkerställa att vi är redo att möta förväntningarna på framtidens socialtjänst, att barn och unga, familjer och den som har en funktionsnedsättning får rätt stöd och insatser och att kommunens resurser används på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Jag är oerhört stolt över att vi nu är i gång med detta arbete som är helt i linje med den nya socialtjänstlagen och som kommer att resultera i en bättre verksamhet för våra brukare, säger Peter Wissing (M), ordförande i socialnämnden i Upplands-Bro.

Kunskapsbaserad, förebyggande och tillgänglig

Den nya lagen lyfter också fram vikten av en kunskapsbaserad socialtjänst, att personalen arbetar utifrån vetenskap, forskning och beprövad erfarenhet.

– Vi ser nu över hur våra verksamheter jobbar, för att kunna möta den nya socialtjänstlagen. Det handlar bland annat om att vi ska jobba mer förebyggande och att vi behöver bli mer tillgängliga. Det ska vara lätt att ta kontakt med kommunen för stöd och hjälp, helst innan problemen hunnit växa sig för stora. Vi arbetar redan idag i stor utsträckning med förebyggande insatser och kunskapsbaserat. Vi har också identifierat delar som behöver ställas om för att möta behovet. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att utveckla både socialtjänsten och äldreomsorgen i kommunen och jag är mycket glad att vi har påbörjat arbetet tidigt. Det finns ett stort engagemang hos politiken, ledningen och i organisationen, säger Mitra Ghannad, socialchef i Upplands-Bro kommun.

Arbetet som görs inom socialkontoret innebär en effektivisering av sättet att arbeta och en utveckling av interna rutiner, för att bättre ta tillvara resurser och erbjuda tjänster inom befintlig budget. Ett utvecklingsområde handlar om att säkerställa rättssäkra beslut, att beslut om insatser fattas utifrån individens behov och det som lagen säger. Socialkontoret ansvarar för både socialtjänst och äldreomsorg i Upplands-Bro.


Är du nöjd med informationen på sidan?