17SEP2021

Störningsinformation

Kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen.

karta

Påfart mot Enköping vid trafikplats Brunna avstängd natten mot fredag den 15 oktober

Under natten mot fredag den 15 oktober ska arbete utföras på nya gång- och cykelbron vid påfartsrampen till E18 mot Enköping.

Påfarten mot Enköping kommer därför att vara avstängd från torsdag klockan 22:00 till fredag morgon klockan 05:00.

Under denna tid hänvisas all trafik till trafikplats Kockbacka via Enköpingsvägen.

Trafikverket bygger två nya broar

Trafikverket har hösten 2021 inlett byggnationen av två nya öppningsbara broar i Upplands-Bro. Den ena vid Almarestäket mot Järfälla och den andra vid Erikssund mot Sigtuna.

Almarestäket

Nu byggs en ny bro som kommer att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och fordonsförare. Den nuvarande bron kommer att rivas efter byggtiden.

Erikssund

Den nya öppningsbara bron vid Erikssund kommer att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt fordonsförare. Den nuvarande bron kommer att rivas efter byggtiden.

Trafik kan passera under byggtiden

Vid båda brobyggena kan trafiken passera under byggtiden. Vissa störningar kan komma att ske, såsom buller, vibrationer och transporter med tunga fordon. Byggtiden är tre år.

Läs mer hos Trafikverket om brobygget vid Almarestäket.

Läs mer hos Trafikverket om brobygget vid Erikssund.

Grävarbete i Kungsängen

E.ON förstärker fjärrvärmenätet och har påbörjat ett större grävarbete i Kungsängen.

Sträckan som nu grävs upp är 700 meter lång, från Upplands-Brogymnasiet till Hjortronvägen och schaktbredden blir ca två meter.

Arbetet sker till mesta del över ängar och grönområden men närboende längs Hjortronvägen samt besökare till Coop Tibble kommer beröras genom omledningsvägar för gång- och cykel.

Att förlägga fjärrvärmerör i marken tar tid och genomförs i olika steg. Helt återställt beräknas området vara i slutet av året.

Arbete med ombyggnation av busshållplatsen vid Rösaringvägen (Tegelhagen)

Från och med vecka 33 och fram till slutet av året pågår arbete med att bygga om busshållplatsen vid Rösaringsvägen. Arbetet kommer att ske etappvis.

Trafiken kommer under arbetets gång att gå på Rösaringsvägen men periodvis gå på tillfälliga vägar. Trafiken regleras med trafiksignaler då enbart en körbana kommer vara öppen.

Under den period då rivning sker kommer gång- och cykeltrafikanter omledas via en tillfällig gång- och cykelväg längs Landbovägen. Under denna period kommer även utfarten mot Rösaringsvägen från Assurs väg vara avstängd för biltrafik. Trafiken omleds då via Ginnlögs väg och Bro kyrka.

Tänk på att hålla hastigheten och visa hänsyn till arbetarna och era medtrafikanter!

Markarbeten i korsningen Ginnlögs väg/Assurs väg i Bro

Från och med den 16 juni till i slutet av september kommer entreprenören JVAB att utföra markarbeten i korsningen Ginnlögs väg/Assurs väg i Bro. Vägen kommer att vara tillgänglig för både biltrafikanter och gång- och cykeltrafikanter men leds runt arbetsområdet.

Läs mer om arbetet med Trädgårdsstaden

Arbete längs med Klockvägen samt Skolvägen

E.ON Energidistribution bygger om sitt elnät för att klara framtida effektbehov i området.

Schaktarbete påbörjas preliminärt vecka 26 i skolområdet vid Ekhammarskolan. Arbetet kommer att utföras längst med Klockvägen samt Skolvägen.

Under byggnationstiden kommer Skolvägen vara öppen för trafik under arbetets gång. Skolvägen kommer att stängas av enstaka dagar under nattetid för trafik.

Tänk på att hålla hastigheten och visa hänsyn till arbetarna och era medtrafikanter!

Enligt den preliminära tidplanen förväntas arbetet vara färdigt under under september 2021

Bygge begränsar Lillsjöns tillgänglighet

Bygget av Lillsjö friluftsgård och upprustningen av badplatsen påverkar tillgängligheten. Delar av området måste av säkerhetsskäl stängslas in. Arbetet kommer dock att pausas över badsäsongen och staketet har därför plockats bort vid månadsskiftet maj/juni, förutom det som omgärdar den blivande friluftsgården.

Läs mer om upprustningen av Lillsjöns badplats här.

Arbete på Granhammarsvägen

Avstängningar och trafikomledning under byggnationstiden

Gång- och cykelvägen som idag löper längs Granhammarsvägen är avstängd och leds om via Stråkstigen och Kungsängens IP.

Vänstersväng till påfarten mot Enköping för trafikanter från Tibble är avstängd och trafiken omleds via Brunnarondellen.

Fler åtgärder kan komma att ske löpande under byggnationstiden.

Tänk på att hålla hastigheten och visa hänsyn till arbetarna och era medtrafikanter!

Läs mer om arbetet

Ny infartsparkering vid Bro station från 12 april

Nu påbörjas markförstärkningsarbeten i Trädgårdsstaden i Bro. Den nuvarande infartsparkeringen ligger inom arbetsområdet och kommer därför att flyttas provisoriskt under utbyggnadstiden.

Den nya parkeringsytan ligger ca 300 meter öster om entrén till Bro station.

Den nya infartsparkeringen tas i bruk måndag den 12 april. Bilister hänvisas från och med denna dag till en ny infart som är placerad ca 550 m österut på Ginnlögs väg.

Läs mer här

Kartbild över Bro stationsomrde.

Figur 1: Dagens parkeringsplats vid Bro station. Figur 2: Kommande tillfälliga parkeringsplats. Figur 3: Ungefärlig placering på ny infart till parkeringen.

Arbete längs Enköpingsvägen mellan Brorondellen och Råbyrondellen i Bro

Arbete med anläggning av regional gång- och cykelväg, etapp-2 längs med Enköpingsvägen påbörjas tisdag 2020-12-15. Under arbetet kan det förekomma buller under dagtid.

Kommunen bygger ny gång- och cykelväg med regional standard för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter.

Enligt den preliminära tidsplanen förväntas arbetet vara klart oktober 2021.

Läs mer om arbetet

Kontakt

Har du frågor, kontakta Kontaktcenter

Fråga oss
08-581 690 00

Senaste nyheterna

Upp