Uppdaterad 03 november 2022
Skriv ut

Planprogram för centrala Bro

Planprogram för centrala Bro utgår från kommunens vision ”Ett hållbart Upplands-Bro, kommunen som ger plats” och det arbete som genomförts med FÖP Bro samt de projektdirektiv som beslutats av kommunstyrelsen för projektet Omdaning Bro. Den strategiska inriktningen är att gå från en tätort med förortskänsla till en sammanhållen stad med småstadskänsla.

Vad är ett planprogram

Ett planprogram är det första steget i en detaljplaneprocess. I planprogrammet anger kommunen sin avsikt genom att formulera utgångspunkter och riktlinjer som blir vägledande för den fortsatta planeringen. Programmet är en möjlighet för kommunen att göra strategiska vägval om markanvändningen inom ett område och att belysa avgörande planerings- och genomförandefrågor i ett tidigt skede. Ett planprogram är inte juridiskt bindande, det är vägledande i kommande skeden.

För att säkra inriktningen pekar planprogrammet ut flera viktiga ställningstaganden samtidigt som öppenhet och flexibilitet eftersträvas. Detta för att möjliggöra bred delaktighet i fortsatt arbete bland invånare, intressenter, befintligt och framtida näringsliv, civilsamhälle och föreningsliv.

Bro ska utvecklas till en plats för alla, där utrymme ges för ett aktivt fritidsliv, ett hållbart liv och hälsa, lustfyllt lärande, meningsfullt åldrande, variation i boende, tillgänglighet till natur och rekreation samt ett varierat utbud av kommersiell service och möjlighet till arbete.

Områden i planprogrammet

Området för programarbetet består av tre sammanhängande delar:

  • Enköpingsvägen från Råbyrondellen till Finnstarondellen och de fastigheter som ligger norr och söder om vägen i denna sträckning.
  • Bro centrum, avgränsas av Råbyområdet till väster, parken som ligger norr om centrum och Finnstaområdet österut.
  • Köpmanvägen ner till Prästvägen och de fastigheter som ligger öster och väster om denna.
Flygbild med områdena för planprogram centrala Bro markeras med orangea linjer

Enköpingsvägen omdanas från karaktären genomfartsled till ett småstadsmässigt huvudstråk med förtätning längs med vägen. Enköpingsvägen blir en småstadsgata med nya kopplingar som binder samman Bros olika delar och på så sätt utvecklar rörligheten i området och därmed stärker sammanhållningen och småstadskänslan. Detta bör ske med hjälp av förtätning med bebyggelse av småstadstyp och medveten gestaltning av gaturummet. Förtätningen ska möjliggöra både fler bostäder och fler lokaler för verksamheter.

Bro Torg utvecklas till en central, trygg och given mötesplats för alla Brobor där olika boendeformer, kommersiell service, kultur och arbetsplatser möts och skapar rörelse och aktivitet under dygnets alla timmar. Utvecklingen kring Bro Torg möter Köpmanvägen vid Brorondellen som omgestaltas till en traditionell och småstadsmässig fyrvägskorsning. Tyngdpunkten rörande kommersiell service och handel förskjuts söderut för att möta utvecklingen av Köpmanvägen. Bebyggelsen i området är vacker och utvecklas småskaligt och harmoniskt i övergången mellan befintliga byggnader samt i relation till nya.

Köpmanvägen utvecklas till ett levande stråk som knyter ihop Bro Torg med stationsområdet. Detta med hjälp av gestaltning samt genom att skapa målpunkter samt mötesplatser och plats för aktiviteter längs med stråket. Vid utveckling av ny bebyggelse längs med Köpmanvägen är det viktigt att även denna får en gestaltning som för tankarna till småstad och harmoniserar med befintlig omgivande bebyggelse. Köpmanvägen som stråk ska ha utrymme för blandade trafikslag samt för småskaliga kommersiella verksamheter.

Handlingar och mer information

Vill du veta mer? Läs planprogrammet i sin helhet, ta del av handlingar eller läs mer om projektet Omdaning Bro.

Är du nöjd med informationen på sidan?