Destinys Care

 Upplands-Brossa palvelunkäyttäjillä on mahdollisuus valita haluamansa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta valinnanvapausjärjestelmää koskevan lain (Lagen om valfrihetssystem, LOV) mukaisesti. Kaikki avuntarvepäätöksen saaneet voivat valita joko kunnallisen tai yksityisen palveluntuottajan.      

Destinys Care AB

Destinys Care on Upplands-Bron kunnassa toimiva yksityinen kotipalvelun tuottaja. Meillä on paljon osaamista ja pitkä kokemus normaalista vanhenemisesta, dementiasairauksista ja paljon hoitoa tarvitsevista henkilöistä. Jokainen asiakkaamme saa oman yhteyshenkilön, jolla on erityisvastuu asiakkaasta ja joka tuntee hänen tarpeensa parhaiten.

Haluamme toimiemme avulla auttaa sinua asumaan kotona, ja saat itse osallistua ja vaikuttaa sinulle antamamme hoidon suunnitteluun. Toimistomme osoite on Postgårdsvägen 1, Kungsängen. Aina päivystävät puhelinnumeromme ovat

070-497 62 88 ja 072-337 74 77

E-posti: info@destinyscare.se

www.destinyscare.se      

Henkilöstö ja osaaminen  

Toimintaa johtaa sairaanhoitaja, jolla on kokemusta vanhustenhuollosta vuodesta 1999 lähtien, sekä koordinaattorina toimiva vanhustyöhön erikoistunut lähihoitaja. Henkilöstöömme kuuluu kokeneita ja osaavia apuhoitajia ja hoitoapulaisia. Asiakkaille, joilla on muu äidinkieli tai kulttuuritausta, tarjotaan etnisesti ja kulttuurisesti mukautettuja hoito- ja hoivapalveluja.      

Yrityksen arvopohja     

Visio: Kaikilla on oikeus hyvään elämään

Tavoite: Tarjota asiakkaille mahdollisuus elää

mahdollisimman normaalisti edistämällä tasavertaisia elinehtoja sekä varmistaa, että jokainen voi osallistua yhteiskuntaelämään täysipainoisesti. Toimintaperiaatteet: Kaikki työntekijämme toimivat ammattimaisesti. Annamme asiakkaillemme huolenpitoon perustuvaa hoitoa ja kunnioitamme jokaisen yksityisyyttä, valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta.      

Destinys Caren tarjonta 

Kotipalvelun palvelu- ja hoivatoimet, lomitus- ja saattajapalvelu, henkilökohtainen hoito, turvahälyttimet, pyykinpesu, siivous ja ostosten teko.

Lisäksi tarjoamme erilaisia lisäpalveluja, mm. siivousta, ikkunanpesua, puutarhatöitä, koiran ulkoiluttamista, ostosten tekoa sekä kävelyseuraa. Lisäpalvelut eivät sisälly avuntarvepäätökseen vaan niistä laskutetaan erikseen.      

Laatutyömme    

Varmistamme hyvien rutiiniemme avulla työmme laadukkuuden, asiakkaan kunnioittamisen ja yksityisyydensuojan sekä asiakkaan tiedottamisen ja osallistamisen. Huolehdimme säännöllisen omavalvonnan avulla siitä, että rutiineja noudatetaan. Teemme jatkuvasti tutkimuksia asiakkaidemme keskuudessa. Julkaisemme saamamme palautteen ja tutkimusten tulokset verkkosivuillamme.      

Mielipiteet ja valitukset     

Destinys Care suhtautuu myönteisesti saamiinsa mielipiteisiin ja valituksiin ja näkee ne tärkeänä osana toimintansa kehittämistä. Käsittelemme saamamme mielipiteet ja valitukset mahdollisimman nopeasti ja korjaamme mahdolliset virheet. Kerro mielipiteesi tai tee valitus suoraan henkilöstölle tai toiminnanjohtajalle tai lähetä ne meille sähköpostitse tai kirjeitse.

Hemtjänst

I Upplands-Bro har brukaren rätt att själv välja utförare bland godkända leverantörer enligt Lagen om Valfrihet (LOV). Alla som har ett biståndsbeslut kan välja kommunal eller privat utförare.

Destinys Care AB

Destinys Care är en privat utförare av hemtjänst i Upplands-Bro kommun. Vi har hög kompetens och lång erfarenhet av det normala åldrandet, demenssjukdom och  stora omvårdnadsbehov. Hos oss får kunden en egen kontaktman som har extra ansvar och känner kundens vanor bäst.

Våra insatser ska hjälpa dig att bo kvar hemma och du ska känna dig delaktig och ha ett inflytande i planeringen av omsorgen vi ger dig. Kontoret finns på Postgårdsvägen 1 Kungsängen. Ni når oss alltid på telefon

070-497  62  88 och 072-337 74 77

E-post: info@destinyscare.se

www.destinyscare.se

Bemanning och kompetens 

Verksamheten leds av en sjuksköterska med erfarenhet av äldrevård sedan 1999 och en samordnare som är specilaist undersköterska.  Vår personal är erfarna och kompetenta undersköterskor och vårdbiträde. De kunder som har ett annat modersmål och en annan kulturell bakgrund kommer att erbjudas etnisk och kulturell anpassad vård och omsorg.  

Företagets värdegrund

Vision: Alla har rätt till ett bra liv

Mål: Att ge kunden möjlighet att leva som alla andra genom att främja jämlikhet i levnadsvillkor och erbjuda full delaktighet i samhällslivet. Policy: Alla i verksamheten har ett professionellt förhållningssätt. Vi ger dig omsorg som bygger på omtanke, att respekterar din personliga integritet och din valfrihet och själbestämmande.

Detta erbjuder Destinys Care

Service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst och avlösar- och ledsagarservice, personlig omvårdnad, trygghetslarm, tvätt, städ och inköp.

Utöver dessa erbjuder vi även tilläggstjänster såsom städning, fönsterputs, trädgårdsarbete, hundpromenader, extrainköp och sällskap på promenader med mera. Tilläggstjänster ingår inte i ditt biståndsbeslut utan debiteras separat.  

Vårt kvalitetsarbete

Vi har goda rutiner för att kvalitetssäkra vårt arbete och för att säkerställa att kundens värdighet och integritet, samt att kunden informeras och görs delaktig. Genom egenkontroller följer vi regelbundet upp att rutiner följs. Vi genomför regelbundet undersökningar bland våra kunder. Återkopling och sammanfattning av resultatet kommer att publiceras på vår hemsida

Synpunkter och klagomål

Destinys Care har ett positivt förhållningssätt till synpunkter och klagomål och ser det som en viktig del för utvecklingen i verksamheten. Vi handlägger synpunkter och klagomål så snabbt som möjligt och rättar till fel som kan ha uppstått.Ta direktkontakt med personal eller verksamhetschefen om synpunkter och klagomål eller via mail eller brev.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp