3 systrar omsorg AB

Upplands-Brossa palvelunkäyttäjillä on mahdollisuus valita haluamansa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta valinnanvapausjärjestelmää koskevan lain (Lagen om valfrihetssystem, LOV) mukaisesti. Kaikki avuntarvepäätöksen saaneet voivat valita joko kunnallisen tai yksityisen palveluntuottajan.      

3 Systrar omsorg AB    

3 Systrar omsorg AB haluaa olla mukana kehittämässä Upplands-Bron kunnan kotipalvelua.

Toiminnanjohtaja:
Sofia Zerhouni

Varatoimitusjohtaja:
Anahid (Anna) Hansson

Puhelin arkipäivisin: 072 - 710 32 33

Aina päivystävä puhelinnumeromme on 08-735 03 33.

E-posti: info@3systraromsorg.se

www.3systraromsorg.se      

Henkilöstö ja osaaminen     

3 Systrar omsorgin johdolla on vankka hoitoalan koulutus ja sosionomikoulutus.

Suurin osa yrityksemme työntekijöistä on koulutettuja apuhoitajia, ja osa työntekijöistä on saanut Dementiakeskuksen Demens ABC -koulutuksen, joten heillä on erityisosaamista vanhusten dementiasairauksista. Työntekijöillämme on monen vuoden kokemus vanhustenhuollosta ja he ovat työhönsä erittäin sitoutuneita. Keskinäinen kunnioitus ja suhteiden rakentaminen ovat hoito- ja hoivatoimissamme keskeisellä sijalla.

Puhumme mm. ruotsia, suomea ja englantia sekä useita muita kieliä.      

Yrityksen arvopohja     

3 Systrar omsorgin työntekijät työskentelevät asiakkaitamme tukevalla ja heidän terveyttään edistävällä tavalla.

Suunnittelemme antamamme hoidon ja palvelut sillä perusteella, mitä asiakkaamme

itse haluaa ja pystyy tekemään voidakseen hyvin.      

Tarjontamme  

3 Systrar omsorg tarjoaa kaikkia sosiaalipalvelulain mukaisia kotipalveluun sekä lomittaja- ja saattajapalveluun sisältyviä palvelu- ja hoitotoimia. Asiakkaan ja henkilökunnan välinen suhde on mielestämme äärettömän tärkeä, ja tarjoamme sen vuoksi asiakkaillemme yhteyshenkilön voidaksemme taata toiminnan turvallisuuden, jatkuvuuden ja laadun. Erikoisalanamme ovat luontoelämykset, ulkoilu ja kävelyretket. Otamme myös aina huomioon asiakkaidemme ruokavaliota ja ravintoa koskevat yksikölliset tarpeet ja toiveet.      

Laatutyömme    

3 Systrar omsorg pyrkii parantamaan toimintaansa jatkuvasti käyttämällä päivittäisten töiden hoitamisessa hyväksi todettuja suuntaviivoja ja rutiineja. Omavalvonnan, toimenpiteiden ja seurannan avulla panostamme laatuun ja pyrimme tarjoamaan kaikille hyvää ja yksilöllistä hoitoa. Kerromme laatutyöstämme vuosittain toimintamme laatukertomuksessa.      

Mielipiteet ja valitukset      

3 Systrar omsorg ottaa kiitollisesti vastaan kaikki saamansa mielipiteet ja valitukset ja hyödyntää niitä kehitystyössään. Kerromme asiakkaillemme ensimmäisellä kotikäynnillä, miten meille voi antaa palautetta. .

I Upplands-Bro har brukaren rätt att själv välja utförare bland godkända leverantörer enligt Lagen om Valfrihet (LOV). Alla som har ett biståndsbeslut kan välja kommunal eller privat utförare.

3 Systrar omsorg AB

3 Systrar omsorg AB vill vara med och utveckla hemtjänsten i Upplands-Bro kommun.

Verksamhetschef:
Sofia Zerhouni

Biträdande verksamhetschef:
Anahid(Anna) Hansson

E-mail: anna.hansson@3systraromsorg.se

Telefon vardagar: 072- 710 32 33

Ni når oss alltid på telefon 08-735 03 33

E-post: info@3systraromsorg.se

www.3systraromsorg.se

Bemanning och kompetens

Ledningen för 3 Systrar omsorg har gedigen utbildning inom omsorgsbranschen och socionomutbildningen.

Majoriteten av medarbetarna är undersköterskor och inom arbetsgruppen finns även personal som genomgått Demenscentrums utbildning Demens ABC och som därför har specialkompetens inom demenssjukdom hos äldre. Medarbetarna har många års erfarenhet av äldrevården och har ett gediget engagemang där ömsesidighet och relationsbyggande står i centrum för utförandet av vård- och omsorgsinsatserna.

Vi talar bland annat svenska, finska, engelska samt flera andra språk.

Företagets värdegrund

3 Systrar omsorgs medarbetare arbetar på ett stödjande och hälsofrämjande sätt.

Det kunden kan och vill göra för att må bra är grunden för hur omsorgen och servicen utformas hos oss.

Detta erbjuder vi

3 Systrar omsorg utför samtliga service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen. Vi ser att relationen mellan kund och personal är oerhört viktig och arbetar därför efter kontaktmannaskap i syfte att skapa trygghet, kontinuitet samt kvalitet. Vi har profilerat oss mot naturupplevelser, utevistelser och promenader. Vi lägger även stor vikt vid kundens individuella behov och önskemål vad gäller kost och nutrition.

Vårt kvalitetsarbete

3 Systrar omsorg satsar på ett systematiskt förbättringsarbete genom väl utarbetade riktlinjer och rutiner för det dagliga arbetet. Genom egenkontroll, åtgärdsarbete samt uppföljning har vi ett ständigt pågående kvalitetsfokus där utgångspunkten är att ge en god och individuellt anpassad omsorg. Kvalitetsarbetet återkopplas årligen genom verksamhetens kvalitetsberättelse.

Synpunkter och klagomål

3 Systrar omsorg är tacksam för alla synpunkter och klagomål som vi får och ser det som en del i utvecklingsarbetet. Under första hembesöket får samtliga kunder information där det framgår hur man kan lämna synpunkter.

kommun@upplandsbro.se

www.upplands-bro.se

08 – 581 690 00

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp