Valituksen tekeminen kunnan päätöksista

Valituksen tekeminen kunnan päätöksistä
Onko kunta tehnyt mielestäsi väärän päätöksen? Tai onko kunta päättänyt jostakin, mikä ei kuulu sen päätösvaltaan? Silloin voit tehdä valituksen. Joissakin tapauksissa voit tehdä valituksen myös, vaikkei päätös koskisikaan sinua itseäsi.

Kunnallislain 10. luvussa on laillisuusharkintaa koskevia sääntöjä. Se tarkoittaa sitä, että hallinto-oikeus voi harkita, onko kunta päätöstä tehdessään noudattanut kaikkia lakeja. Tuomioistuin ei sitä vastoin ota kantaa, onko kunnan päätös oikea, eikä myöskään ehdota toista päätöstä.

Kirjoita hallintotuomioistuimelle
Valitus tehdään kirjallisesti. Kirjoita mistä päätöksestä valitat ja miksi kunta on mielestäsi tehnyt väärin. Lähetä kirje hallintotuomioistuimelle. Valitusaikaa on kolme viikkoa siitä päivästä, jona päätöksestä on ilmoitettu tarkastetussa pöytäkirjassa kunnan ilmoitustaululla.

Kaikki kunnassa kirjoilla olevat henkilöt tai yritykset, jotka omistavat kiinteistöjä kunnan alueella, voivat pyytää laillisuusharkintaa. Laillisuusharkinta koskee päätöksiä, joiden tekijöitä ovat

  • kunnanvaltuusto
  • lautakunnat ja muut poliittiset elimet
  • kuntayhtymät
  • viranhaltija, mikäli poliittiset päättäjät ovat antaneet päätöksen hänen tehtäväkseen

Kunta voidaan pakottaa perumaan päätös
Jos tuomioistuin päättää, että kunta on tehnyt väärin, päätös peruuntuu. Kunnan on mahdollisuuksien mukaan myös palautettava ennalleen kaikki, mitä on jo ehditty tehdä. Jos kunta on esimerkiksi ehtinyt kaataa puun uutta pyöräilytietä varten, kunnan tulee istuttaa kaadetun puun tilalle uusi, jos kunta on tuomioistuimen mukaan tehnyt väärin.

Överklaga kommunala beslut
Tycker du att kommunen har fattat ett beslut på fel sätt? Eller att kommunen beslutat om något som inte är kommunens sak att bestämma? Då kan du överklaga. Du kan ibland överklaga även om du inte själv är berörd av beslutet.

I 10 kapitlet i kommunallagen finns regler om laglighetsprövning. Det innebär att förvaltningsrätten kan pröva om kommunen har följt alla lagar när kommun fattar beslut. Däremot tar domstolen inte ställning till om kommunen fattade rätt beslut och föreslår inte heller ett annat beslut.

 

Svenska:

Skriv till förvaltningsrätten
Du ska överklaga skriftligt. Skriv vilket beslut du överklagar och varför du tycker att kommunen har gjort fel. Skicka ditt brev till förvaltningsrätten. Du har tre veckor på dig att överklaga, från den dag beslutet finns på ett justerat protokoll på kommunens anslagstavla.

Alla som är folkbokförda i kommunen och personer eller företag som äger fastighet i kommunen kan begära en laglighetsprövning. Det gäller beslut som fattats

  • i kommunfullmäktige
  • i nämnder och andra politiskt sammansatta organ
  • i kommunalförbund
  • av en tjänsteman om de politiska beslutsfattarna delegerat uppgiften till tjänstemannen

Kommunen kan tvingas återställa
Om domstolen säger att kommunen har gjort fel blir det som om beslutet aldrig fattats. Kommunen måste också återställa det som redan hunnit göras så långt det är möjligt. Om kommunen till exempel hunnit hugga ner ett träd för att bygga en ny cykelbana där trädet stod måste man plantera ett nytt träd på samma plats om domstolen tycker att kommunen gjort fel.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp