Ruokajäte

Ruokajätteen kerääminen aloitettiin kunnassamme huhtikuussa 2014. Jos tarpeeksi moni osallistuu, muutos on mahdollinen. Haluathan sinäkin olla mukana luomassa parempaa tulevaisuutta? Tiedotamme ruokajätteen keräämisestä kampanjassamme Hur svårt kan det vá (miten vaikeaa se voi olla)?

Kunta aikoo tarjota vuoden 2015 kuluessa kaikille omakotitalon omistajille mahdollisuuden ruokajätteen lajitteluun. Tavoitteena on saada jopa 80 % pientaloissa asuvista kotitalouksista lajittelemaan ruokajätteensä.

Osallistumme siten tärkeään valtakunnalliseen ympäristöhankkeeseen, jossa vähintään puolet ruokajätteestä pyritään käsittelemään biologisesti. Lievennämme kasvihuoneilmiötä valmistamalla biopolttoainetta fossiilisten polttoaineiden korvaajaksi, ja vähennämme samalla keinolannoitteiden tarvetta, kun ravinteet palautetaan viljelysmaahan.

Ruokajätteestä valmistetaan biokaasua ja biolannoitetta
Ruokajätteestä valmistetaan biokaasua, joka on uusiutuva energianlähde ja jota voidaan käyttää joko ajoneuvojen polttoaineena tai talojen lämmitykseen. Jäännöstuotetta voidaan käyttää peltojen lannoitukseen, jolloin keinolannoituksen tarve vähenee. Hiilidioksidipäästöt pienenevät, mistä on hyötyä ilmastolle.

Lähes kaikki Tukholman läänin kunnat lajittelevat ruokajätteensä, ja joissakin kunnissa jätettä on lajiteltu jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Upplands-Bron kunta haluaa osallistua tähän työhön ja edistää osaltaan yhteiskunnan kestävää kehitystä!

Yli puolet talousjätteestä on ruokajätettä, joka on mahdollista mädättää. Ruokajäte sisältää ruoantähteitä, hedelmien ja vihannesten tähteitä ym. Jos kaikki kuntalaiset osallistuvat ruokajätteen keräämiseen, voimme valmistaa niin paljon biokaasua, että se vastaa noin 180 000 litraa bensiiniä vuodessa. Se vähentäisi hiilidioksidipäästöjä yli 500 tonnia vuodessa!

Tiesitkö, että 1 000 banaaninkuorella voidaan ajaa biokaasuautoa noin 100 kilometriä.

Ympäristöstä huolehtiminen palkitaan.
Ruokajätteen lajittelu kannattaa. Ruokajätteen kerääminen ja sen mukanaan tuoman uuden ympäristöohjautuvan taksan käyttö aloitetaan vaiheittain. Uuden taksan mukaisesti ruokajätteensä lajittelevilta kotitalouksilta peritään alhaisempi maksu kuin kotitalouksilta, jotka eivät lajittele ruokajätettään. 

Uusi hinnoittelukäytäntö aloitetaan, kun alueella on tiedotettu ruokajätteen keräämisestä ja jäteastiat on jaettu alueelle. Seuraavasta kuunvaihteesta lähtien on voimassa kaksi eri maksua: ruokajätteensä lajittelevat maksavat ”lajitellusta sekajätteestä” ja muut ”lajittelemattomasta sekajätteestä”. Lisätietoa on kohdassa ”jätetaksa”##.

Näin se toimii

Pientalo (yhden tai kahden perheen talo):
Kerääminen aloitetaan vaiheittain kiinteistön nykyisen jätteiden noutopäivän mukaan. Aloitamme kiinteistöistä, joiden noutopäivä on maanantai, ja jatkamme sen jälkeen järjestyksessä niistä, joiden noutopäivä on tiistai, keskiviikko, torstai ja perjantai.

Ennen jokaisen uuden vaiheen käynnistämistä tiedotamme siitä paikallislehdissä ja verkkosivuillamme. Pidä silmällä tiedotustamme!

Lähetämme ensimmäiset tiedotteet asianomaisille kotitalouksille noin 2–3 viikkoa ennen ruskeiden ruokajäteastioiden jakamista. 

Samalla, kun jaamme ruskeat jäteastiat, annamme kotitalouksille lisätietoa ja kaikki tarvittavat välineet ruokajätteen keräämistä varten. Ruskeassa astiassa on kotitalouden ”starttipaketti”, joka sisältää paperipusseja ruokajätteelle, muovitelineen paperipusseille, allaskaapimen, ohjeet sekä lajitteluoppaan.

Jos et halua lajitella ruokajätettä, voit kieltäytyä siitä ottamalla yhteyttä kunnan vesi- ja jätehuollosta vastaavaan osastoon. Jos olet jo ehtinyt saada ruskean jäteastian, ota yhteys kunnan vesi- ja jätehuollosta vastaavaan osastoon, joka tulee hakemaan jäteastian pois.

Jos jäteastianne ovat toisenlaisia, ruokajätteen kerääminen sovitetaan erikseen teidän alueellenne sopivaksi. Tarkka ratkaisu suunnitellaan tällöin teidän kanssanne aluekohtaisesti.

Ruskea ruokajäteastia
Laita ruskeaan jäteastiaan vain ruokajätepusseja. Ruokajäteastian tilavuus on 140 litraa. Astian sivuissa on pieniä tuuletusreikiä, joiden kautta ruokajätteen kosteus pääsee haihtumaan. Astian sisällä on alastaitettava kansi, nk. biohylly.

Käytä astian hyllyä
Voit asettaa ruokajätepussin hyllylle, jolla se kuivuu kesäisin ja jäätyy talvisin. Jos ruokajätepussit laitetaan talvella suoraan astiaan, ne saattavat jäätyä kiinni toisiinsa ja astian pohjaan, koska ruokajäte on usein kosteaa. Kun on aika laittaa astiaan uusi ruokajätepussi, voit sysätä jäätyneen tai kuivuneen pussin astiaan ja asettaa uuden pussin biohyllylle.

Kerrostalot
Tavoitteenamme on, että kaikki kunnan kotitaloudet pystyisivät lajittelemaan ruokajätteensä. Noin puolet kuntamme asukkaista asuu kerrostaloissa, joten hekin ovat meille tärkeitä. Ota mielellään yhteyttä vuokranantajaasi tai asumisoikeusyhdistyksen hallitukseen ja kerro, että haluat aloittaa ruokajätteen lajittelun.

Ruokajätteen keräämiseen osallistuvat kiinteistönomistajat kertovat talojensa asukkaille, miten keräys tapahtuu juuri teillä. Ruokajäteastiat ovat useimmissa tapauksissa samassa paikassa kuin poltettavan jätteen astiat. Jos jätteet kerätään jo nyt jäteastioihin, ruokajäte tullaan keräämään erillisiin ruskeisiin jäteastioihin. Kiinteistönomistaja vastaa siitä, että kiinteistössä on paikka ruokajäteastialle ja että kaikki saavat tarvittavat tiedot.

Lähetämme ensimmäiset tiedotteet asianomaisille kotitalouksille noin 2–3 viikkoa ennen ruokajätteen keräämisen suunniteltua aloittamista. Samalla saatetaan järjestää infotilaisuus.

Saat sen jälkeen lisätietoa ja kaiken tarvittavan materiaalin päästäksesi alkuun. Saat kunnalta ”starttipaketin”, joka sisältää paperipusseja ruokajätteelle, muovitelineen paperipusseille, allaskaapimen, ohjeet sekä lajitteluoppaan. Vuokranantaja / asumisoikeusyhdistyksen hallitus jakaa materiaalin tai kertoo, mistä sen voi noutaa.

Yritykset ja toimipisteet
Yritykset ja toimipisteet saavat erillistä tietoa ruokajätteen keräämisestä.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?
Ruokajätteen keräämisen jälkeen jäte lastataan toisiin autoihin ja viedään mädätyslaitokseen. Ennen mädätystä jäte on esikäsiteltävä. Ruokajäte silputaan hienoksi, jotta se voidaan pumpata. Mädätys on orgaanisen aineksen mikrobiologista hajottamista hapettomassa ympäristössä. Mädätyksessä syntyy biokaasua, joka sisältää pääasiassa metaania ja jonkin verran hiilidioksidia.

Biokaasua käytetään ajoneuvojen polttoaineena tai sähkön ja lämmön tuotannossa. Mädätyksessä syntyy myös biolannoitetta, joka on erinomainen lannoitusaine. Biokaasun tuotanto ei aiheuta hiilidioksidin nettopäästöjä, mikä on yksi tämän polttoaineen suurista eduista. Biolannoite on nopeavaikutteista lannoitetta, joka voi osittain korvata mineraalilannoitteen maanviljelyssä.

Ruokajätteen kompostointi
Kaikki voivat halutessaan kompostoida ruokajätteensä kotona. Jäte voidaan kompostoida hyväksyttyyn astiaan, kun kompostoinnista on jätetty kirjallinen ilmoitus rakennus- ja ympäristölautakunnalle.

Suosittelemme kuitenkin jättämään jätteen ensisijaisesti kunnan keräykseen, koska se on ympäristölle suotuisampaa. Komposti vaatii paljon työtä toimiakseen parhaalla tavalla. Jos et hoida kompostia, saatat saada epämiellyttäviä vieraita, kuten rottia ja kärpäsentoukkia.

 

Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Från och med april 2014 påbörjar kommunen matavfallsinsamling. Om många är med kan vi göra skillnad. Du är väl med och bidrar till en bättre framtid? Du kommer att få information genom vår kampanj - Hur svårt kan det vá?

Kommunens målsättning är att alla villahushåll ska ha fått möjlighet att ansluta sig till matavfallsinsamling under 2015. Kommunen har en ambitiös målsättning med att hela 80% av hushållen i villa ska välja att sortera ut matavfall.

Då bidrar vi alla till att ett av de viktigaste rikstäckande miljömålen uppfylls – att minst 50% av matavfallet ska lämnas till biologisk behandling. Det bidrar till både minskad växthuseffekt genom att vi gör biogas som ersätter fossila bränslen, samt att vi minskar behovet av konstgödsel och återför näringsämnen till odlingsmark.

Ditt matavfall blir biogas som är en förnyelsebar energikälla och kan användas som fordonsbränsle eller för att värma upp hus. Restprodukten kan användas som gödsel på åkrar och på så sätt minska behov av handelsgödsel. Utsläppen av koldioxid minskar och klimatet mår bättre av det.

Nästan alla kommuner i Stockholms län sorterar ut matavfallet och vissa kommuner har gjort det i tjugo år. Upplands-Bro kommun vill vara delaktiga i detta arbete och bidra till ett hållbarare samhälle!

Över hälften av innehållet i våra hushållssopor består av matavfall som är möjligt att röta. Det är till exempel matrester, frukt- och grönsaksrester mm. Om alla i kommunen är med och samlar in matavfall kan vi producera så mycket fordonsgas att det motsvarar ca 180 000 liter bensin per år. Det leder till en minskning av koldioxidutsläppen över 500 ton per år!

Visste du att på 1 000 bananskal kan man köra cirka 10 mil med en biogasbil?

Det ska vara lönsamt att vara snäll mot miljön

Du tjänar på att sortera ut ditt matavfall. Matavfallsinsamlingen kommer att införas etappvis, det gör även den miljöstyrande taxan. Med miljöstyrande taxa menas, att de som väljer att sortera ut sitt matavfall får en lägre kostnad jämfört med de som väljer att inte göra det.

Det innebär att när ett område fått information om matavfallsinsamlingen och i och med att kärlen ställts ut ”aktiveras” den miljöstyrande taxan. From nästa månadsskifte betalar de som sorterar matavfall avgift för ”sorterat restavfall” och de som väljer att inte sortera ut matavfall får betala avgift enligt ”osorterat restavfall”. För mer info se ”avfallstaxa" i område med matavfallsinsamling.

Så här går det till

Småhus (en- två familjshus):

Insamlingen införas etappvis och utgår från vilken hämtdag du har i dag. Vi börjar med de som har hämtning på måndagar, därefter tar vi tisdagshämtningen, sedan onsdag, torsdag och fredag.

Inför varje etapp kommer det att synas annonser i lokala tidningar och hemsidan. Så var beredda!

Ett första utskick till berörda hushåll skickas ut ca 2-3 veckor innan vi påbörjar att ställa ut bruna kärl för matavfallsinsamling.

I samband med att de bruna kärlen ställs ut får du ytterligare information och allt du behöver för att komma igång. I det bruna kärlet ligger ditt ”start paket” som innehåller: papperspåsar för matavfallet, påshållare till papperpåsen, en vaskskrapa samt instruktioner och sorterings guide.

Du som väljer att inte sortera ut ditt matavfall, kan ”tacka nej” genom att kontakta vårt kundcenter för VA och avfall. Har du hunnit få det bruna kärlet utställt, kontakta vårt kundcenter för VA och avfall så hämtar vi kärlet.

Har ni annan behållare än kärl kommer insamlingen av matavfallet anpassas så att det kan ske på bästa sätt för ert område. Den exakta lösningen kommer att behöva utformas tillsammans med er för varje område.

Ditt bruna matavfallskärl

Släng bara matavfallspåsar i ditt bruna sopkärl. Kärlet är specialanpassat för matavfall och rymmer 140 liter. Det finns små hål på sidorna för att öka ventilationen så att fukt kan avdunsta från matavfallet. I kärlet sitter ett utfällbara lock en så kallad biohylla.

Använd hyllan i kärlet

På hyllan kan du lägga matavfallspåsen så att den torkar på sommaren och fryser på vinter. Slängs matavfallet vintertid med minusgrader direkt i kärlet, är risken att påsarna fryser fast i varandra och botten då matavfall ofta är fuktigt. När är det dags för nästa avfallspåse puttar du ner den frusna gamla påsen och lägger den nya på biohyllan.

Flerfamiljshus

Vi vill att alla hushåll i kommunen ska kunna sortera ut sitt matavfall. Ni som bor i flerfamiljshus är ungefär hälften av all kommunens invånare, därför är ni viktiga för oss. Kontakta gärna din hyresvärd/ Brf styrelse för att visa att det är en angelägen fråga och att du vill att ni ska börja med matavfallsinsamling.

De fastighetsägare som väljer att vara med i matavfallsinsamlingen kommer att informera er om hur det ska gå till i just ert hus. Matavfallet kommer i de allra flesta fallen att samlas in på samma ställe som det brännbara avfallet. Är det kärlinsamling i dag så kommer det även att vara kärlinsamling av matavfallet i separata bruna kärl. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att utrymme för insamling av matavfall iordningställs och alla får den information som behövs.

Ett första utskick till berörda hushåll skickas ut ca 2-3 veckor innan planerad start för matavfallsinsamling. Eventuellt planeras ett informationsmöte in vid samma tidpunkt.

Sedan får du ytterligare information och allt du behöver för att komma igång. Kommunen tillhandahåller ett ”start paket” som innehåller: papperspåsar för matavfallet, påshållare till papperpåsen, vaskskrapa samt instruktioner och sorterings guide. Materialet kommer att delas ut eller finnas på anvisad plats av din hyresvärd/brf styrelse.

Företag och verksamheter

Företag och verksamheter kommer att få separat information om matavfallsinsamlingen.

Vad händer sen?

Efter att matavfallet har samlats in omlastas det och körs till en rötningsanläggning. Innan avfallet kan rötas måste avfallet förbehandlas. Det innebär att matavfallet finfördelas så det blir pumpbart. Rötning är mikrobiologisk nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Vid rötning bildas biogas, som huvudsakligen består av metan och en del koldioxid.

Biogas används med stor fördel som fordonsbränsle. Andra användningsområden är el- och värmeproduktion. Vid rötning bildas också biogödsel, som är ett utmärkt gödningsmedel. Biogas ger inget nettoutsläpp av koldioxid, vilket är en av de riktigt stora fördelarna. Biogödsel är ett snabbverkande gödselmedel som delvis kan ersätta mineralgödsel inom jordbruket.

Kompostera matavfall

Alla som vill kan kompostera sitt matavfall hemma. Komposteringen ska ske i godkänd behållare sedan skriftlig anmälan lämnas till Bygg- och miljönämnden.

Vi rekommenderar dig ändå att i första hand välja att lämna ditt matavfall till kommunens insamling. Du gör då större miljönytta. En kompost kräver mycket arbete för att den ska fungera på bästa sätt. Sköter du den inte kan du få dålig lukt och ovälkomna besökare som råttor och fluglarver.

Slut på matavfallspåsar?

Du som bor i småhus kan kostnadsfritt beställa din årsförbrukning av matavfallspåsar (160 st) hos Kundcenter VA & avfall.

Om påsarna ändå tar slut under året kan du själv hämta nya på någon av kommunens kretsloppscentraler (Skällsta eller Brunna), i kommunhuset i Kungsängen centrum eller i Brohuset i Bro centrum.

Bor du i flerbostadshus får du matavfallspåsar genom din hyresvärd eller bostadsrättsförening som beställer det hos kommunen.

Kontakt Kundcenter VA & Avfall

Telefon: 08-581 690 00 (telefontid: 9-15)

E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp