Jätteiden noutaminen

Jäteastiaan tai jätesäkkiin laitettavaa jätettä kutsutaan astia- ja säkkijätteeksi. Ragn-Sells AB kerää kotitalousjätteen kuntamme alueella. Bron Högbytorpissa jätteet siirretään peräkärryllisiin kuorma-autoihin, joilla ne viedään Vattenfallin Uppsalassa sijaitsevaan jätteenpolttolaitokseen poltettavaksi. Jätteen poltossa syntyvä energia menee lämmön, höyryn ja sähkön tuotantoon.

Kunnan vesi- ja jätehuollosta vastaava osasto (Kundcenter VA & avfall)
Jos sinulla on kysyttävää jätehuoltosopimuksesta, maksuista, laskuista tai muista jätehuoltoon liittyvistä asioista, ota yhteys kunnan vesi- ja jätehuollosta vastaavaan osastoon, puh. 08-581 690 00.

Jätteiden noutaminen, kun asiakkaalla on oma sopimus
Kotitalousjätteet noudetaan klo 6.30–17.00. Joskus jätteet voidaan noutaa myöhemmin, kuitenkin viimeistään klo 22.00.

Jäteastia on vietävä noutopäivänä ennen klo 6.30 ajokuntoisen tien reunaan, ja astian kahva/sarana on asetettava tielle päin, jotta astia on helppo vetää jäteautoon tyhjennettäväksi.

Jätteen noutaminen kuukausittain
Kuukausittain noudettavat jätteet noudetaan joka neljäs viikko. Noutaminen aloitetaan viikolla 3, jos noutopäivä on parittomalla viikolla, ja viikolla 4, jos noutopäivä on parillisella viikolla.

Vakinaisten asukkaiden jätteiden noutaminen
Kun ruokajätteen kerääminen aloitetaan, jätteet noudetaan Bron ja Kungsängen-Brunnan taajamissa joka toinen viikko tai kerran kuussa entisen kerran viikossa tapahtuneen noutamisen sijaan.

Taajamien ulkopuolella jätteet noudetaan joka toinen viikko. Ruokajätteensä kompostoivien kotitalouksien jätteet voidaan noutaa pyydettäessä joka neljäs viikko.

Vapaa-ajan asuntojen jätteiden noutaminen
Vapaa-ajanasuntojen jätteet noudetaan viikosta 16 viikkoon 41. Jäteastiat tyhjennetään joka toinen viikko. Jätteiden noutaminen harvemmin (joka neljäs viikko) edellyttää ruokajätteen kompostoimista. Saariston vapaa-ajanasuntoja koskevat erityisehdot. Kotitalousjätteen noutamisesta saaristossa huolehtii kunnan urakoitsija Eyvind Karlsson.

Kotitalousjätteet noudetaan yleensä klo 6.30–17.00. Joskus jätteet voidaan noutaa myöhemmin, kuitenkin viimeistään klo 22.00. Jäteastia on vietävä noutopäivänä ennen klo 6.30 ajokuntoisen tien reunaan, ja astian kahva/sarana on asetettava tielle päin, jotta astia on helppo vetää jäteautoon tyhjennettäväksi.

Jäteastiat ja säkit
Valittavana olevat jäteastiakoot ovat: 370, 240, 190 tai 140 litraa. Jäteastiat sisältyvät jätehuoltomaksuun, mutta kiinteistönomistajan on huolehdittava niiden puhdistuksesta. Jos tiedät etukäteen, että jätettä on tulossa normaalia enemmän, voit ostaa ylimääräisiä jätesäkkejä, joiden noutaminen maksetaan etukäteen. Voit tilata säkkejä kunnan vesi- ja jätehuollosta vastaavalta osastolta.

Jätteiden noutaminen kerrostaloalueilla
Jätteet voidaan noutaa monella eri tavalla. Monilla kerrostaloalueilla on erityisiä jäteastioita pakkauksille ja sanomalehtipaperille. Kiinteistöyhtiö tai asumisoikeusyhdistys vastaa kiinteistön jäteasioista.

Yritysten ja toimipisteiden jätteiden noutaminen
Siivous-, WC- ja ruokajätettä tulee käsitellä kotitalousjätteen tavoin, ja niiden noutamisesta huolehtii kunnan urakoitsija. Kunnan vesi- ja jätehuollosta vastaava osasto huolehtii jätehuoltosopimuksista, noutopaikkojen suunnittelusta, maksuista ym.


Svenska:

Hämtning av kärl- och säckavfall
Det du slänger i ditt sopkärl eller i din sopsäck kallas för kärl- och säckavfall. För insamlingen av hushållsavfall anlitar kommunen Ragn-Sells AB. På Högbytorp i Bro lastas avfallet om till lastbil med släp och transporteras sedan till Vattenfalls sopförbränningsanläggning i Uppsala där det eldas upp. Av energin i avfallet produceras värme, ånga och el.

Har du frågor om abonnemang, avgifter, fakturor eller annat som hänger samman med sophämtningen ring till kommunens kundcenter VA & avfall på telefonnummer: 08-581 690 00.

Hämtning för boende med eget abonnemang
Hämtning av hushållssopor utförs mellan kl 06.30 och 17.00. Senare hämtning, fram till kl 22.00 kan förekomma.

Kärlet ska under hämtningsdagen vara utrullat till körbar väg innan kl 06.30 och vara uppställt med handtaget/gångjärnet utåt mot sopbilen så att det lätt kan dras mot bilen och hämtning underlättas.

Månadshämtning av avfall

Under år 2015 sker månadshämtning av avfall var fjärde vecka med start vecka 3 för er som har hämtning udda veckor och start vecka 4, för er som har hämtning jämna veckor.

Hämtning permanentboende
Med införande av matavfallsinsamling övergår alla hushåll i tätortsområdena Bro och Kungsängen-Brunna från hämtning en gång per vecka till hämtning en gång varannan vecka eller en gång per månad.

Hushåll utanför tätortsområdena har hämtning en gång varannan vecka. Hushåll som komposterar matavfall kan, efter anmälan, ha hämtning en gång per månad.

Hämtning fritidsboende
Fritidsboende har hämtning vecka 16 till och med vecka 41. Kärlhämtning sker en gång varannan vecka. Glesare hämtning, en gång per månad, förutsätter kompostering av matavfall. För fritidsboende på öarna gäller särskilda villkor. Hämtningen av hushållssopor på öarna utförs av kommunens entreprenör Reno Norden.

Hämtning av hushållssopor utförs normalt mellan kl. 06.30 och 17.00. Senare hämtning, fram till kl. 22.00 kan förekomma. Kärlet ska under hämtningsdagen vara utställt till körbar väg innan kl. 06.30 med handtaget/gångjärnet utåt mot gatan/sopbilen så att det lätt kan dras mot bilen och hämtning underlättas.

Avfallskärl och säckar
Du kan välja på kärl av följande storlekar: 140 liter, 190 liter, 240 liter och 370 liter. Kärlen ingår i avfallsavgiften men fastighetsägaren/abonnenten ska se till att kärlen rengörs. Om du vet att du kan få tillfälliga extrasopor kan du i förväg köpa så kallade hämtning-betald (HB)-säckar. Beställning sker hos kommunens kundcenter VA & avfall.

Hämtning för boende i flerbostadsområden
Sophämtningen sker på en mängd olika sätt. I många flerbostadsområden finns kärl för förpackningsavfall och tidningspapper. Fastighetsbolaget eller bostadsrättsföreningen är ansvarig för avfallsfrågorna i fastigheten.

Hämtning från företag och verksamheter
Städsopor, toalettsopor och matavfall ska hanteras på samma sätt som hushållssopor och hämtas av kommunens entreprenör. Frågor om abonnemang, utformning av hämtställen, avgifter mm handläggs av kommunens kundcenter VA & avfall.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp