Boendestöd SoL

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv enligt 4 kap.1 § i Socialtjänstlagen.

Socialnämndens riktlinjer för insatsen boendestöd

Boendestöd beviljas från 18 år och uppåt. Boendestödet är en tidsbestämd individuellt utformad insats. Insatsen innebär att den enskilde får stöd att klara av de göromål som ingår i den normala vardagstillvaron. Alla insatser görs så långt det är möjligt tillsammans med den enskilde med utgångspunkt i hans/hennes behov och egna resurser.

Insatsen innebär att motivera och ge praktiskt stöd till ett självständigt liv både i och utanför hemmet. Syftet med boendestöd är att möjliggöra boende och ordinärt boende samt att ge personer med funktionsnedsättning ett socialt sammanhang, som ökar självkänslan och stärker den enskildes förmåga att på sikt möjliggöra ett självständigt liv. Utgångspunkt för boendestödet är den enskildes hem. Boendestöd arbetar efter modellen ESL, Ett Självständigt Liv.

Vem kan få boendestöd?

Vuxna personer som har psykisk funktionsnedsättning i form av nedsättning av den sociala funktionsförmågan. Den enskilde ska ha psykiatrisk diagnos av funktionell och varaktig karaktär. Boendestöd kan beviljas även till personer med neuropsykiatrisk diagnos och personer med lindrig utvecklingsstörning.

Vad kan ingå i insatsen boendestöd?

Stöd att genomföra insatser ska ges i den omfattning som krävs för att insatserna ska bli genomförda. Om personen har stöd för städning kan han/hon inte samtidigt ha hjälp från hemtjänsten med städning.

  • Stöd att planera och sköta personlig hygien, tvätt, klädvård, planering och tillredning av måltider. Omfattning av stöd, service och handledning beviljas utifrån behov.
  • Stöd till skötsel av bostaden med en viss regelbundenhet i form av dammsugning, våttorkning av golv, rengöring av badrum och kök, damning och byte av sänglinne. Stöd till rengöring av kylskåp och skafferi efter behov. Omfattning och graden av stöd för att klara städningen själv beviljas utifrån behov.
  • Stöd och handledning till post- och bankärenden beviljas normalt en gång per månad.
  • Stöd och handledning att klara planering och genomförande av inköp av dagligvaror beviljas normalt en gång per vecka.
  • Stöd och handledning att klara planering och geno förande av inköp av till exempel kläder beviljas utifrån behov.
  • Stöd och handledning att klara planering och genomförande av sociala aktiviteter. Hjälp att strukturera vardagen samt att följa med på vissa aktiviteter.
  • Stöd vid kontakter med myndigheter och vårdkontakter.

Giltighetstid

Boendestödet erhålls först under en tid om högst sex månader, varefter sker en omprövning av beslutet. Beslutet ska ange frekvens av insatser antal gånger per dag/vecka eller månad samt i antal timmar per månad.

Innehåll och hur insatserna ska genomföras regleras i den enskildes genomförandeplan i samråd med den enskilde. Vid ansökan gällande boendestöd, kontakta biståndshandläggare via Kundcenter 08-581 690 000.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp