Boendestöd och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

HUR GÖR JAG ATT FÅ BOENDESTÖD/SYSSELSÄTTNING?

 • Du kan själv kontakta biståndshandläggare
 • Du kan ta hjälp av anhörig för att kontakta bistånds- handläggare
 • Du kan ta hjälp av annan person som kan hjälpa dig att kontakta biståndshandläggare.

Ansökan kan du göra muntligt eller skriftligt.

Kontakt

Besöksadress till Biståndsenheten:
Furuhällsplan 1, Kungsängen telefonnummer: 08-581 690 00 växel

Postadress: Socialförvaltningen Furuhällsplan 1, 196 81 Kungsängen

VEM KAN FÅ BOENDESTÖD/SYSSELSÄTTNING?

Vuxna personer inom Upplands-Bro kommun som har psykisk funktionsnedsättning i form av nedsättning av den sociala funktionsförmågan. Den enskilde ska ha psykiatrisk diagnos av funktionell och varaktig karaktär.

 • Nedsatt social funktionsförmåga

Utgörs av svårigheter att klara av ekonomi, boende och arbete samt svårigheter att klara av sysselsättning, fritid, sociala relationer och sociala omständigheter i övrigt.

 • Diagnos på psykisk funktionsnedsättning

Nedsatt social funktionsförmåga ska inte kunna förklaras av t.ex. etablerat och/eller pågående missbruk av vissa substanser utan ska vara direkt relaterat till den psykiatriska diagnosen.

 • Psykiatrisk diagnos av funktionell och varaktig karaktär

Diagnosen utan påvisad dominerande organisk orsak d.v.s. ej psykiatrisk störning till följd av t.ex. ämnesomsättningsrubbningar, missbruk av vissa substanser eller till följd av hjärnskador. Den psykiska störningen ska ha varat i minst sex månader.

 • VAD ÄR BOENDESTÖD?
 • Ett individuellt behovsanpassat stöd
 • Stödet ges av boendestödjare som har kunskap om psykisk funktionsnedsättning
 • Du kan få stöd och hjälp med:
  -att skapa schema och struktur
  -att skriva inköpslista och handla
  -att städa och tvätta
  -stöd vid läkarbesök och enklare myndighetskontakter
  -att bryta isolering
  -personlig hygien

VAD ÄR SYSSELSÄTTNING

 • Individanpassad sysselsättning till människor med psykisk funktionsnedsättning.
 • Sysselsättning i olika verksamheter, exempelvis café, butiksverksamhet, textil och transport.

Du får ett beslut från biståndsenheten där det framkommer vilken hjälp/stöd du beviljats.

ÖVERKLAGAN

Du kan överklaga om du är missnöjd med beslutet. Överklagan tas då upp till rättslig prövning.

HUR GÅR EN UTREDNING TILL ?

 • Träff med ansvarig biståndshandläggare.
 • Träffen kan ske på Biståndsenheten, i din bostad eller annan plats.
 • Biståndshandläggaren behöver intyg/utredning där diagnos framkommer.
 • Handläggaren kommer att ställa frågor om vilka svårigheter du har i din vardag, din sociala situation, sysselsättning, familj, försörjning m.m.
 • Träffen tar cirka en timme.
 • Intyg och information från träffen sammanställs i en utredning.
 • Därefter sker bedömning och beslut som vi skickar till dig per post.

NÄR DU FÅTT BESLUT OM BOENDESTÖD ELLER SYSSELSÄTTNING SKER FÖLJANDE:

 • Ditt beslut meddelas per post.
 • Samma beslut delges enhetschefen eller arbetsledaren för den personal som ska ge dig stöd/hjälp och service i bostaden eller den personal som ska erbjuda dig sysselsättning i berörd verksamhet.Ni kommer tillsammans utforma hur det beviljade stödet ska anpassas utifrån dina behov.
 • Du blir kontaktad via telefon, post eller e-mejl för en första träff.
 • Ni kommer tillsammans utforma hur det beviljade stödet ska anpassas utifrån dina behov.

TYSTNADSPLIKT

Handläggarna har tystnadsplikt.

De får inte tala om för någon utomstående vad du har berättat eller annat som de har fått reda på om dig.

Tystnadsplikt gäller även efter anställningens slut.

OM DU INTE ÄR NÖJD MED BISTÅNDSENHETEN

Om du inte är nöjd med handläggningen av ditt ärende kontakta i första hand ansvarig handläggare så att vi kan rätta till felen.

Om du inte får gehör hos handläggaren kontakta enhetschef 08-581 6 90 00 eller avdelningschef för äldre- och handikappomsorgen via kommunens telefonväxel 08-581 690 00.

Du kan lämna dina synpunkter även skriftligt.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp