Omsorg enligt LSS för personer med funktionsnedsättning

LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS innehåller ett antal insatser som du kan ansöka om.

Vem kan få insats enligt LSS?

 • Personer med utvecklingsstörning Personer med autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer som har en hjärnskada med ett begåvningsmässigt funktionshinder. Orsaken till skadan kan vara en olycka, skada eller sjukdom. Personen har fått sin skada i vuxen ålder.
 • Personer med fysiska och psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande.

Funktionsnedsättningen ska vara varaktig. Personen ska ha svårigheter i den dagliga livsföringen och inte klara vardagssituationer på egen hand, som hygien, toalettbesök, på och avklädning, mathållning, förflyttning inomhus och utomhus.

Svårigheterna ska finnas dagligen och i olika situationer och miljöer.

Det ska även starkt påverka flera viktiga livsområden samtidigt som boende, fritid eller behov av habilitering eller rehabilitering.

Vem kan ansöka om insatser enligt LSS?

 • Den enskilde
 • Vårdnadshavare
 • God man eller förvaltare

Hur gör jag för att ansöka om insats enligt LSS?

Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt. Du kan kontakta biståndsenheten för att få ansökningsblankett eller skriva ut den via kommunens webbsida www.upplands-bro.se.

Vilka insatser finns enligt LSS?

Råd och stöd – denna insats ges av landstinget. Råd och stöd kan ges av kurator, psykolog, sjukgymnast och logoped.

Personlig assistans – insatsen riktar sig till personer med omfattande funktionshinder som behöver personlig och praktisk hjälp för att klara de grundläggande behoven (personlig hygien, toalettbesök, på och avklädning, hjälp vid måltider och vid förflyttningar).

Du måste vara yngre än 65 år när du ansöker om personlig assistent.

Om hjälpbehovet för grundläggande behov understiger 20 timmar/vecka ansvarar kommunen för assistansen. Är behovet mer än 20 timmar per vecka så ska du ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan.

Ledsagarservice – en ledsagare kan hjälpa dig att komma ut i samhället och ta del av kultur och fritidsaktiviteter.

Kontaktperson – är en medmänniska som hjälper till att bryta social isolering och ersätter eller kompletterar kontakten med anhöriga och vänner.

Avlösarservice i hemmet – ger föräldrar och anhöriga möjlighet att få avlösning i omvårdnadsarbetet, till exempel för att ha egna aktiviteter.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet – ger möjlighet till rekreation och miljöombyte och samtidigt ges anhöriga möjlighet till avlastning. Korttidsvistelse kan erbjudas i korttidsboende, kontaktfamilj eller lägervistelse.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år – det år du fyller 13 år kan du få tillsyn före och efter skoldagen och under lov. Denna insats riktar sig främst till dig med föräldrar som förvärvsarbetar.

Bostad för barn och ungdom – barn och ungdomar med funktionshinder som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i annan familj eller i bostad med särskild service.

Bostad med särskild service för vuxna – ett boende för vuxna med funktionshinder som behöver stöd och hjälp av personal.

Daglig verksamhet – riktar sig till dig som är i yrkesverksam ålder som inte studerar och som inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande. För att ha rätt till daglig verksamhet måste du tillhöra personkrets 1 eller 2.

Individuell plan – när en insats beviljats kan du, vårdnadshavare eller företrädare begära en individuell plan. Individuell plan är till för att klargöra ditt behov och underlätta samordning och sekretess mellan till exempel landsting och kommun.

Förhandsbesked – om en person med funktionsnedsättning vill flytta från en kommun till en annan har den rätt att ansöka om insatser i den nya kommunen

Detta kallas förhandsbesked och ansökan bör göras i så god tid som möjligt innan flytt.

Hur går en utredning till?

 • Möte med biståndshandläggaren som du blir tilldelad efter födelsedatum.
 • Mötet kan ske på skolan, i din bostad eller annan plats.
 • Biståndshandläggaren kan komma att behöva intyg från läkare, arbetsterapeut, kurator eller annan specialist.
 • Biståndshandläggaren kommer att ställa frågor om vilka svårigheter du har i din vardag, sociala situation, sysselsättning, familj, försörjning, fritid med mera.
 • Mötet tar cirka en timme.
 • Intyg och information från mötet sammanställs i en
 • Därefter sker bedömning och beslut som vi skickar till dig per post.

När du fått rätt till en insats enligt LSS

 • Ditt beslut meddelas per post. Samma beslut delges enhetschef eller arbetsledare för den verksamhet som ansvarar för insatsen.
 • Du blir kontaktad via telefon, post eller mejl för en första träff.

Överklagan

Om du fått avslag på den insats du ansökt om kan du överklaga. Din överklagan skickar du till Biståndsenheten som bedömer om det i överklagan framkommit något som gör att beslutet ska ändras. Om inte skickas överklagan till förvaltningsrätten för rättslig prövning.

Tystnadsplikt

All personal på socialkontoret har tystnadsplikt. De får inte tala om för någon utomstående vad du har berättat eller annat som de har fått reda på om dig. Tystnadsplikt gäller även efter anställningens slut.

Om du inte är nöjd med handläggningen av ditt ärende

Om du inte är nöjd med handläggningen av ditt ärende kontakta i första hand ansvarig handläggare.

Du kan även lämna dina synpunkter skriftligt på kommunens webbsida.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp