Hur du ansöker om stöd

Alla som vistas i en kommun har enligt socialtjänstlagen rätt att få stöd till sin försörjning och livsföring i övrigt, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Kontakt

Ansökan börjar med att du (eller din företrädare) kontaktar en biståndshandläggare på telefon 08-581 690 00.

Du kan också skicka en ifylld ansökningsblankett till kommunen, Upplands-Bro kommun, Socialkontoret, Biståndsenheten, 196 81 Kungsängen.

Biståndshandläggaren tar då kontakt med dig.

Information

Biståndshandläggaren kontaktar dig för ett besök. Om det är nödvändigt behöver biståndshandläggaren hämta/få uppgifter från exempelvis läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast. Detta görs i samråd med dig.

Ansökan

Du kan ansöka om den hjälp du behöver. Ansökan kan göras både skriftligt eller muntligt till biståndshandläggaren.

Utredning

Biståndshandläggaren påbörjar en utredning om ditt hjälpbehov genom att ta kontakt med dig senast inom tre dagar efter inkommen ansökan.

Prövning

Ansökan prövas utifrån tillämplig lag som socialtjänstlagen (SoL) eller lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om du omfattas av personkretsen. Dina behov och önskemål är alltid utgångspunkten för utredningen.

Biståndsbeslut

Efter prövning av din ansökan beslutar biståndshandläggaren om vilken insats du har rätt till. Du får ett skriftligt biståndsbeslut hemskickat.

Du kan få ett avslagsbeslut på delar eller helt av din ansökan. Avslagsbeslutet betyder att du inte får delvis eller inte alls den hjälp som du har ansökt om.

Skälet för avslagsbeslutet står i biståndsbeslutet.

Praktiskt genomförande av beviljade insatser

När du har fått beviljat bistånd (att du fått stöd och hjälp) kontaktas du av ansvarig personal där ni tillsammans gör en plan när och hur de beviljade insatserna ska genomföras.

Överklagan

Om du får avslagsbeslut på din ansökan får du ett skriftligt beslut där det står vad du har fått avslag på samt hur och när du kan överklaga beslutet. Du kan vända dig till din handläggare för hjälp och information.

Nyprövning av beslut

Skulle ditt behov av stöd och insatser ändras och du ansöker om mer insatser gör vi en nyprövning.

Omprövning/Uppföljning

Alla beslut omprövas/följs upp en gång per år eller oftare när så behövs.

Sekretess

All personal inom socialtjänsten omfattas av sekretess vilket betyder att de inte får berätta om dig till någon utomstående. Sekretessen gäller även efter anställningens avslut.

Synpunkter

Har du synpunkter på hur din ansökan handläggs eller hur du blir bemött kan du kontakta din biståndshandläggare eller enhetschefen för biståndsenheten via kontaktcenter på telefon: 08-581 690 00.

Har du synpunkter på hur beviljade insatserna utförs eller hur du blir bemött kan du kontakta personalen eller chefen för berörd utförarenhet.

Du kan även lämna dina synpunkter skriftligt till Upplands-Bro kommun, Socialkontoret, 196 81 Kungsängen.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp