Familjehem, korttidstillsyn och korttidsboende

Familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn med stora omvårdnadsbehov som trots stödåtgärder inte kan bo hos föräldrar kan ha rätt till boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Boende i familjehem innebär att barnet bor i en annan familj än den egna. Insatsen är komplement till barnets boende i den egna familjen.

Ansökan om familjehem görs till socialkontoret, Biståndsenheten

Korttidstillsyn för barn och ungdomar

Barn över 12 år som har en omfattande funktionsnedsättning kan ha rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen, under lovdagar, studiedagar och längre lov (t.ex. sommarlov). Många ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar kan av olika skäl inte klara sig själva under dessa tider, utan behöver tillförsäkras både en trygg situation och meningsfull sysselsättning.

Korttidstillsyn erbjuder föräldrarna möjlighet att arbeta eller studera. Korttidstillsyn är tillämplig från och med dagen då barnet fyller 13 år.

Ansökan om korttidstillsyn görs till socialkontoret, Biståndsenheten.

Korttidsvistelse för barn och ungdomar

En person med funktionsnedsättning som har behov av rekreation och miljöombyte kan ansöka om korttidsvistelse enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Korttidsvistelse möjliggör att anhöriga genom insatsen kan få avlösning i omvårdnadsarbetet och få avkoppling. Korttidsvistelse kan också ges som ett led i att bryta ett ensidigt beroende mellan barn och föräldrar. Det är betydelsefullt för att den enskilde så småningom, med stöd, ska kunna skapa sig ett mer självständigt liv.

Insatsen korttidsvistelse kan ges i form av korttidshem, korttidsfamilj, sommarläger, läger eller kollo.

Resor till och från korttidsvistelse ingår inte. Särskild prövning kan göras enligt socialtjänstlagen om det finns starka skäl och den enskilde eller anhöriga saknar möjlighet att ordna transport.

Ansökan om korttidsvistelse görs till socialkontoret, Biståndsenheten.

Kontakta oss

Kontakta ansvarig biståndshandläggare via kommunens
Kontaktcenter.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp