Barn och ungdomar LSS

Du som har ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp som underlättar livet för barnet eller ungdomen. Det kan bland annat vara genom personlig assistans, avlösarservice i hemmet, ledsagarservice, boenden i familjehem, bostad med särskild service, korttidsvistelse och korttidsboende. De flesta av samhällets stödinsatser måste du själv ansöka om.

Upp