Samordnad individuell plan (SIP)

En samordnad individuell plan, SIP, kan göras när barn upp till 18 år har eller kan behöva minst två olika kontakter och stödinsatser samtidigt.

Skola, hälso- och sjukvård (tex. BUP, läkare, Habilitering) och socialtjänst gör en plan, tillsammans med barn och vårdnadshavare. Vi bestämmer vilket stöd som behövs, vem som ska ge stödet och i vilken ordning stödet ska ges för att bli så bra som möjligt. Allt detta görs vid ett SIP-möte, där alla samlas med barnets bästa i fokus.

Enligt lag ska personal från socialtjänst och hälso- och sjukvård kalla till ett SIP-möte om det kan vara till hjälp för barnet. I Upplands-Bro kan också skolpersonal kalla till ett SIP-möte.

Två filmer som förklarar vad en SIP är och hur det går till:

När behövs en SIP?

Exempelvis när:

  • Ett barn behöver ha kontakt med flera olika samhällsinstanser samtidigt som skola, socialtjänst, LSS-verksamhet och barn- och ungdomspsykiatri.
  • Vårdnadshavare lägger ner mycket tid på att förmedla information mellan olika verksamheter.
  • Ett barn missbrukar.
  • Ett barn inte går i skolan.
  • Barn är eller riskerar att bli placerade i familjehem eller på institution.

Vad händer på ett SIP- möte?

SIP-mötet leds av en person från socialtjänst, skola eller hälso- och sjukvård. Under mötet sitter alla tillsammans och pratar om och fyller i den gemensamma planen. På mötet bestäms i vilken ordning olika stödinsatser ska ges och hur information ska lämnas mellan de olika verksamheterna utan att barnet eller vårdnadshavarna ska behöva ta ansvar för det.

Slutligen bestäms också hur planen ska följas upp och vem som ansvarar för att uppföljning sker. Efter mötet får alla skriva under planen, och sedan får alla varsin kopia. Originalet förvaras hos den verksamhet som utsetts till huvudansvarig.

Samtycke och sekretess

För att mötet ska bli så bra och givande som möjligt behöver sekretessen mellan de olika verksamheterna brytas, så att alla på mötet kan prata öppet om vad barnet kan behöva för typ av stöd. Det är vårdnadshavare och ungdomar över 15 år som kan samtycka till att sekretessen bryts. Att sekretessen bryts betyder inte att all känslig information om barnet får lämnas ut fritt på mötet – samtycket kan begränsas till vissa frågor och viss typ av information samt hur länge de olika verksamheterna ska få utbyta information efter mötet.

Vilka kan delta i ett SIP-möte?

Det är barnets behov som avgör vem eller vilka som ska vara med på mötet. Det kan vara personal från skola, socialtjänst, habilitering, vårdcentral eller BUP men även viktiga anhöriga, som släkt och vänner.

Barnet och vårdnadshavarna får vara med och bestämma vilka som ska bjudas in till mötet.

Eftersom den samordnade individuella planen är om och för barnet ska barnet ges möjlighet att få vara med så mycket som möjligt, både i förberedelserna inför mötet och under själva mötet. Självklart påverkas det av barnets ålder, mognad och egen vilja.

SIP-ledare

I Upplands-Bro kommun finns det möjlighet att bjuda in en SIP-ledare som leder mötet.

Mer information om detta finns på portalen (för anställda) under ”Bokning av SIP-ledare” samt i denna informationsfilm:

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp