Hur du överklagar beslut

Om du är missnöjd med socialnämndens beslut kan du överklaga detta i en skrivelse ställd till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Skrivelsen ska lämnas till den enhet eller den handläggare inom socialförvaltningen som har fattat beslutet eller skicka till:

Upplands-Bro kommun,
Socialförvaltningen, Enhetens namn,
196 81 Kungsängen.

Socialnämnden måste ha fått din skivelse inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet, annars kan inte ditt överklagande prövas. Överklagandet prövas av socialnämnden under förutsättning att överklagandet har kommit in inom rätt tid.

Socialnämnden ska ändra beslutet om myndigheten finner att beslutet är uppenbart oriktigt, antingen på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning.

Skrivelsen ska innehålla

  • Vilket beslut du överklagar. Om det finns ett ärendenummer eller diarienummer, ange gärna detta.
  • Ange den ändring i det överklagade beslutet som du begär samt varför du anser att beslutet är felaktigt.
  • Underteckna och göra ett namnförtydligande under namnteckningen. Ange din postadress, ditt telefonnummer och personnummer.
  • Du bör skicka med handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. Du kan givetvis anlita ett ombud för att sköta ditt överklagande.

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med din handläggare om du har frågor kring överklagan. Telefon (växel) 08-581 690 00.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp