Vad händer i kontakten?

Vad gör socialtjänsten?

Socialtjänstens barn- och ungdomsenhet arbetar för att se till att barn och unga under 18 år har det bra i sina hem och att vårdnadshavare tar väl hand om sina barn. Ibland tar familjer själva kontakt med socialtjänsten för att be om hjälp. Ibland kontaktar någon annan, exempelvis skolan, polisen eller en granne socialtjänsten för att berätta om sin oro. Detta kallas för en orosanmälan.

När socialtjänsten tagit emot en orosanmälan görs en förhandsbedömning där en socialsekreterare kontaktar vårdnadshavare och barn.

Om socialtjänsten känner oro för barnet kan en utredning startas. Ibland blir familjer då oroliga, vissa tror att socialtjänsten kommer ta barnet från föräldrarna. Det är viktigt att veta att tvångsvård är mycket ovanligt och sker bara när barn far väldigt illa i sina hem. Nästan allt stöd från socialtjänsten är helt frivilligt.

Många familjer känner sig hjälpta av både utredningen och stödet de får efteråt.

Hur går en utredning till?

En utredning görs med stöd av 11 kapitlet 1 § i socialtjänstlagen. En utredning betyder att en socialsekreterare samlar in information och gör en bedömning om barnet eller familjen behöver något stöd. Utredningen handlar alltid om barnet och vad barnet behöver. Eftersom vårdnadshavare är ansvariga för sina barns välmående behöver utredningen också handla om vårdnadshavarens förmåga.

Alla utredningar görs enligt utredningsmodellen BBIC ”Barns behov i centrum”. En utredning görs i fyra steg:

  • Planering
  • Informationsinsamling
  • Analys och bedömning
  • Beslut

I varje steg ska barn och vårdnadshavare göras delaktiga.

En utredning består framför allt av samtal mellan socialsekreteraren, barnet och vårdnadshavare. I en utredning vill socialsekreterararen oftast prata ensam med barnet.

Socialsekreteraren samlar vanligtvis in information från exempelvis förskola, skola och hälso- och sjukvård. Socialtjänsten kan även ta kontakt med personer som familjen föreslår, som känner barnet och vårdnadshavare väl. Socialtjänsten har rätt att ta de kontakter som behövs under utredningen.

En utredning ska vara klar inom fyra månader.

Stöd efter avslutad utredning

Ibland kan familjer vara i behov av fortsatt stöd från socialtjänsten och en insats beviljas.

Den vanligaste stödinsatsen efter en utredning är öppenvård. Där får föräldrar, barn och ungdomar träffa behandlare både enskilt och tillsammans. Genom insatsen får familjer hjälp att exempelvis prata igenom svåra saker tillsammans, bråka mindre och sätta gemensamma regler. Öppenvården kan också ge stöd och behandling om någon i familjen har ett risk- eller missbruk.

I sällsynta fall, när problemen är så stora att barnet inte kan bo hemma kan barnet behöva placeras i en annan familj.

Stödinsatser bygger i stort sett alltid på frivillighet. Undantaget är om det finns stor risk för barnets hälsa och utveckling och de insatser som behövs inte går att genomföra på frivillig väg. I sådana fall kan tvångsvård enligt LVU, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, bli nödvändigt.

Alla stödinsatser från socialtjänsten är tidsbegränsade. Under stödinsatsens gång har socialsekreteraren ansvar för att regelbundet träffa barnet, vårdnadshavare och behandlare för att ta reda på hur stödinsatsen fungerar.

 

Bra att känna till

  • Alla anställda har sekretess. När en utredning startas registreras barnet i kommunens socialregister. I socialregistret skriver socialsekreteraren aktanteckningar, bedömningar och beslutsunderlag. De uppgifter som finns i socialregistret skyddas av sekretess.
  • Barn- och ungdomsenheten arbetar inte med frågor om vårdnad, boende och umgänge efter föräldraras separationer. För stöd i dessa frågor kan ni ta kontakt med familjerätten som nås via Järfälla kommuns kundcenter på telefonnummer 08-580 285 00.
  • Om du är missnöjd med ett beslut som fattats har du rätt att överklaga. Information om hur du överklagar ska du få av socialsekreteraren tillsammans med beslutet.
  • Om du är missnöjd med något som rör bemötande, hur utredningen har gått till eller att dina rättigheter inte uppmärksammats vill vi att du lämnar klagomål. Det kan du göra direkt till socialsekreteraren eller genom att fylla i en klagomålsblankett. Du kan även höra av dig med klagomål till enhetens chef.
  • Om du känner att du inte får gehör för dina synpunkter eller om du tycker att det finns allvarliga brister i socialtjänstens verksamhet kan du vända dig till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. IVO är den tillsynsmyndighet som granskar socialtjänsten.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp