Förälder till placerat barn

När ett barn placeras utanför det egna hemmet ställs stora krav på samarbetet mellan barnets föräldrar, socialtjänsten och familjehemsföräldrarna eller personalen på behandlingshemmet. Barnets bästa ska vara vägledande för alla.

Socialtjänstens ansvar

Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för att barnet får den vård och omsorg det behöver. Socialsekreteraren ansvarar för att barnet blir folkbokförd i familjehemmet. Om barnet placeras på HVB är barnet fortsatt folkbokförd hos föräldern.

Socialsekreteraren ansvarar för att ditt barn ska få bästa möjliga vård och håller regelbunden kontakt med ditt barn. Socialsekreteraren är också ansvarig att hålla kontakten med dig och lyssna till dina synpunkter. Vården ska övervägas/omprövas av Socialnämndens arbetsutskott var sjätte månad. Socialsekreteraren har ansvar att informera barnets om dess rättigheter.

Den dagliga omsorgen

Den dagliga omsorgen ansvarar familjehemsföräldrarna eller personalen på HVB-hemmet för. Det innebär att de har ansvar för ditt barn när det gäller kläder, mat, läxläsning och övriga frågor som rör vardagen.

Ditt ansvar

Som förälder är det viktigt att du engagerar dig i frågor som rör vården kring barnet. Du är fortfarande vårdnadshavare för ditt barn. Du har rätt att få information om hur det går för ditt barn och har möjlighet att begära ut de anteckningar och handlingar som skrivs. Om du anser att något är fel har du rätt att få din uppfattning antecknad.

Om ditt barn är placerat med stöd av LVU tar socialnämnden dock över bestämmanderätten över ditt barn och kan besluta till exempel om umgänge eller om hälso- och sjukvård. Som förälder är du skyldig att sörja för att barnet får vad det behöver när barnet är hemma på vistelse hos dig. Som förälder är du också försörjningsskyldig för barnet och måste därför varje månad betala en avgift för placeringen.

Ditt barns rättigheter

Barn har rätt att vara med i planeringen, få information, mötas med respekt och vänlighet, få säga sin åsikt, tala enskilt med socialsekreteraren samt få hjälp och stöd utifrån sina behov. Barnet har rätt att själv vända sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om han eller hon anser att rättigheterna inte respekteras. Vid 15 års ålder blir barnet egen part. Innan barnet har fyllt 15 år har denne emellertid rätt att delta i beslut efter ålder och mognad.

Ditt barns kontakt med dig och andra
Ditt barn har rätt att ha kontakt med dig, syskon eller andra personer som han eller hon tycker är viktiga. I första hand är det ditt barns önskan att träffa dig och andra personer som är avgörande. Socialsekreterare ansvarar för att det finns en umgängesplanering. Om ditt barn är LVU-placerat kan umgänget begränsas. Beslut om umgängesbegränsning kan överklagas. Ditt barn har också rätt att skriva brev eller ringa till vem han eller hon vill om det inte finns några beslut om annat.

Vart vänder jag mig när jag tycker att något är fel på vården av mitt barn
I första hand ska du prata med ditt barns socialsekreterare. Om du inte får tag i denne kan du tala med enhetschefen. Du har också möjlighet att vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med dina synpunkter. IVO ska kontrollera att brister inom socialtjänsten rättas till. IVO kan dock inte ändra ett beslut som fattats av en socialnämnd eller domstol.

Du har rätt att vara anonym när du kontaktar IVO, men om du vill att IVO ska rätta till något som du inte tycker fungerar måste IVO veta vilken socialnämnd som du avser.

Om ditt barn är placerad enligt LVU har du som vårdnadshavare rätt att begära att vården upphör. Socialsekreteraren behöver då utreda om det finns möjlighet, utifrån barnets bästa, att avsluta vården.

Faktorer som bidrar till en lyckad placering

 • Att hitta rätt familjehem/HVB. Detta görs utifrån kännedom om barnet, barnets intresse och behov.
 • Att barn och vårdnadshavare så långt som möjligt haft möjlighet att vara med i planeringen av placeringen.
 • Att både barnet och vårdnadshavare förstår orsak till och syfte med placeringen.
 • Att barnet är förberett inför flytten och har besökt familjehemmet/behandlingshemmet innan placeringen.
 • Att ni som vårdnadshavare ställer er positiva till familjehemmet/behandlingshemmet.
 • Att det finns ett gott samarbete mellan socialtjänsten, barnet, vårdnadshavarna och familjehemmet/ behandlingshemmet.
 • Att det finns kontinuerlig kontakt mellan alla parter. Det är viktigt att barnet och vårdnadshavarna tar upp saker som inte känns rätt. Då finns möjligheter att förändra och göra barnets situation bättre.

Om avgifter och bidrag när ett barn under 18 år placeras i familjehem eller på institution

Föräldrar har enligt lag försörjningsskyldighet för sina barn. Om barnet inte bor tillsammans med en förälder ska föräldern betala ett underhållsbidrag. När ett barn är placerat av socialtjänsten utanför det egna hemmet har föräldrarna istället skyldighet att bidra till kommunens kostnader för vården. Det gäller både frivilliga placeringar och placeringar enligt LVU. Försörjnings-skyldigheten upphör när barnet fyller 18 år.

Hur mycket du ska betala beror på din årsinkomst och hur många barn du försörjer. Om din inkomst eller dina familjeförhållanden förändras ska du alltid kontakta oss. Ersättningsskyldigheten träder in när ditt barn varit placerad i en månad.

Som vårdnadshavare står du själv för kostnaderna för de resor du behöver göra för att träffa ditt barn. Om du saknar ekonomiska förutsättningar ska du i första hand ta kontakt med eventuell försörjningsstödshandläggare.

När ditt barn placeras i familjehem eller på institution påverkas de bidrag som är knutna till barnet:

 • Barnbidrag- Barnbidrag ska enligt Försäkringskassan alltid följa barnet. Därför kommer barnbidraget att flyttas över till familjehemmet. Om barnet är placerad på institution kommer barnbidraget att gå till socialnämnden.
 • Bostadsbidrag/tillägg - kontakta Försäkringskassan för att få svar på om ditt bostadsbidrag påverkas av att barnet inte längre bor hemma.
 • Studiestöd från CSN - som vårdnadshavare kan du behålla barnets studiestöd, men det ska komma barnet till godo. Socialnämnden kan ibland om det finns särskilda skäl begära att studiestödet ska betalas till socialnämnden.
 • Underhållsstöd - har du inte rätt till när barnet är placerat. Du måste själv ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan när placeringen upphör.
 • Vårdbidrag – Försäkringskassan beviljar inte vårdbidrag för placerade barn. Kontakta Försäkringskassan för vidare information.
 • Försörjningsstöd – beviljas inte för kostnader avseende barnet när barnet är placerad. Man kan ansöka om att få ekonomiskt bistånd för umgänge och umgängesresor.
 • Barnpension – Försäkringskassan fortsätter att betala ut barnpension till förälder trots att barnet placeras. Eftersom dessa pengar är avsedda för barnet bör du som förälder använda dem för vissa kostnader för barnet under placeringstiden, t.ex. kläder och fritidsaktiviteter. Om barnpensionen inte förvaltas på ett för barnet tryggs sätt kan socialnämnden anmäla detta till överförmyndarnämnden.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Fråga oss

Tel: 08-581 690 00

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Synpunkter och förslag

Upp