Stöd i föräldrarollen

Solängen är en del av Stöd- och behandlingsenheten och riktar sig till barn, ungdomar och deras familjer som behöver hjälp med att lösa olika svårigheter och kriser.

Samverkan med exempelvis hemmet, fritiden, skolan, BUP, sjukvården är centralt. Solängen har god lokalkännedom samt ett upparbetat kontaktnät i kommunen.

Personalgruppen består av familjebehandlare med lång erfarenhet av arbete med barn och familjer. Familjebehandlarnas grundutbildning är socionom, socialpedagog eller annan likvärdig utbildning. Utöver detta har gruppen längre vidareutbildning.

Familjearbetet på Solängen bottnar i en system- och anknytningsteorisk grundsyn. Systemteori bygger på tanken att varje medlem i en familj påverkar hela familjen och att familjen som helhet blir något större och komplexare än dess enskilda medlemmar. För att arbeta med förändringar hos individen behöver denne ses i hela sitt sociala sammanhang och symptom kan flytta runt och ta sig olika uttryck hos familjemedlemmarna. Anknytningsteori handlar om de mönster vi har när vi skapar nära relationer till andra människor och hur dessa grundläggs hos det lilla barnet och sedan fortsätter i vuxen ålder och det påverkar oss.

Solängen erbjuder en rad olika insatser, dels som bistånd efter utredning om behov och beslut enligt socialtjänstlagen Sol 4 Kap 1§.

Om du som förälder känner behov av stöd genom Solängen ansöker du om detta hos Barn- och ungdomsenhetens Mottagningsgrupp.

Insatsen familjebehandling används här som en paraplybeteckning för biståndsbedömda öppenvårdsinsatser på Solängen. I många familjer har problemen kommit att styra hela familjen och vårt arbete är inriktat på att stödja familjen att tillsammans hitta utvägar för att bättre hantera sin livssituation. Vi har särskilt fokus på att återskapa dialog och öka tilliten mellan barn och ungdomar och deras föräldrar och andra betydelsefulla personer i nätverket. Insatsen bygger på frivillighet och vi arbetar på uppdrag från socialsekreterare. Tillsammans med familjen kommer vi överens om målen för arbetet där vårdplanen ligger till grund och arbetar därefter utifrån delmål vilket dokumenteras i genomförandeplanen enligt BBIC. Arbetssättet anpassas till varje familj och de mål som satts upp.

Besöksadress:
Gamla Landsvägen 2, Kungsängen

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
Fråga oss

Solängen
Tel: 08-581 690 00

Mottagningsgruppen
Tel: 08-444 45 03

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Synpunkter och förslag

Upp