Att bli familjehem

Att vara familjehem innebär att man har ett uppdrag från Socialtjänsten att ta hand om någon annans barn. Det är ett mycket viktigt uppdrag. Barn som av någon anledning inte kan bo med sina föräldrar behöver andra vuxna som kan se till att de får god omsorg utifrån sina behov.

Uppdraget är ett samarbete mellan socialtjänsten, barnets föräldrar samt familjehemmet. Det styrs till en stor del av barnets vårdbehov och det beskrivs i en så kallad vårdplan och uppdraget skrivs ner i en genomförandeplan.

I uppdraget förväntas familjerna att agera som vanliga föräldrar i vardagliga situationer. Det inbegriper bland annat att hålla nära kontakt med skola och barnhälsovård samt att se till att barnet har en meningsfull fritid.

Bli familjehem

Vi söker familjer som har plats och engagemang på heltid för att ta emot barn eller ungdomar i sitt hem. Att vara familjehem innebär att vara familj till ett barn eller ett syskonpar.

Barn kan behöva ett familjehem av olika anledningar. Gemensamt för alla barn är att de behöver vuxna som har extra tid för just dem och är intresserade av vad som händer i deras liv.

Barn behöver vuxna förebilder, engagemang, trygghet och en familj som kan göra roliga aktiviteter tillsammans med dem. Samtliga familjehem erbjuds utbildning, stöd och handledning.

Ekonomisk ersättning utgår enligt kommunförbundets riktlinjer.

Ersättning

Du får ersättning för ditt uppdrag i form av arvode och omkostnad. Nivån på ersättningen bestäms i det enskilda fallet utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver samt barnets ålder och vårdbehov. Upplands-Bro kommun utgår ifrån Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer.

Grundutbildningar för familjehem

Alla familjehem i Upplands-Bro ska gå en grundutbildning. Utbildningen baseras på socialstyrelsens utbildningsmaterial ”Ett hem att växa i”.

När du har blivit familjehem eller jourhem, så kommer du att få gå en familjehemsutbildning. Utbildningen är cirka åtta tillfällen och tre timmar varje gång. Du får lära dig mer om att vara familjehem eller jourhem.

Utbildningen omfattar följande områden:

  • familjevården och de placerade barnen
  • ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus
  • att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg
  • att hantera kriser, separationer och förluster
  • livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse
  • skolgång och hälsa
  • att vägleda och fostra
  • vardagen i familjehemmet

Handledning

Upplands-Bro kommun erbjuder sina familjehem möjlighet att få delta i en handledningsgrupp. I handledningsgruppen får familjehemmet träffa andra familjehemsföräldrar och får möjlighet att diskutera och reflektera runt dilemman och svårigheter som uppdraget kan innebära.

Handledningsgruppen leds av en särskilt utbildad handledare. Handledningsgrupperna sätts i möjligaste mån ihop utifrån uppdragets art. Det finns till exempel grupper för familjehem som är släkt med barnet och grupper för familjehem som har tonåringar.

Om du är intresserad av att delta i en sådan handledningsgrupp tar du kontakt med ansvarig familjehemssekreterare.

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor om familjehem. Vi finns i kommunhuset på Furuhällsplan 1, Kungsängen.

Upplands-Bro kommun
Socialkontoret
Barn- och ungdomsenheten
196 81 Kungsängen

Telefon: 08-581 690 00
Fax: 08-581 695 53
E-post: kommun@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp