Avgifter och kostnader 2021 - Stöd och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter och kostnader

Gäller från och med 1 januari 2021

Stöd och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning
• Hemtjänst
• Trygghetsinsatser
• Dagverksamhet
• Avlösning i hemmet
• Matdistribution
• Servicehus
• Tillfälligt boende (Korttidsplats)
• Vård och omsorgsboende

Kommunfullmäktige beslutar om vilka taxor och avgifter som ska gälla för stöd och omsorg i Upplands-Bro kommun.

Äldre- och omsorgsnämnden tar ut avgift för trygghetsinsatser, service- och omvårdnadsinsatser, dagverksamhet, tillfälligt boende (växelvård och korttidsplats) och matdistribution samt vård och omsorgsboende.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd sätter en gräns för vad kommunen får ta ut i avgift från dig.

Den högsta sammanlagda avgiften för hemtjänst, trygghetsinsatser, matdistribution, dagverksamhet och tillfälligt boende (växelvård och korttidsplats) är 2 139 kronor per månad.

Matkostnader ingår inte i högkostnadsskyddet, men i beräkningen av ditt minimibelopp tar vi hänsyn till matkostnader. Dessa matkostnader avser matlåda, tillfälligt boende, dagverksamhet, vård och omsorgsboende och kommunens övriga öppna verksamheter.

Vad påverkar din avgift?

 • Hur mycket hjälp och stöd du får per månad.
 • Dina inkomster för innevarande år.
 • Förbehållsbelopp (minimibelopp och bostadskostnad).
 • Prisbasbelopp som årligen bestäms av regeringen och Konsumentverkets beräkningar som innebär att kommunens avgifter och högkostnadsskydd räknas om.

Förbehållsbelopp
I förbehållsbeloppet ingår minimibelopp (normala levnadskostnader) och bostadskostnad.

Minimibelopp (normala levnadskostnader)
Beloppet är den summa som ska täcka normala levnadskostnader enligt det nationella prisbasbeloppet. Beloppet kan höjas och du har fördyrade levnadskostnader. Kommunen ska då i varje fall pröva om du har varaktigt återkommande kostnader som kan betraktas som normal levnadskostnad. Det kan till exempel handla om fördyrad kost eller kostnader för god man/förvaltare.

Ansökan om högre förbehållsbelopp på grund av förhöjda levnadskostnader ska göras skriftligen till kommunen.

Minimibeloppets storlek, år 2021

Familjesammansättning

Belopp per månad, kronor

Ensamstående

5 373

Sammanlevande makar och

sammanboende, per person

4520

Tillägg för personer under 61 år med funktionsnedsättning:


Ensamstående


Sammanlevande makar och sammanboende537


452

Tillägg för matdistribution för personer som bor i ordinärt boende

388

Boende på vård och omsorgsboende

3022


Hur beräknas din avgift?

Avgiftsutrymme
Avgiftsutrymmet är din betalningsförmåga. För att fatta beslut om vilken avgift du ska betala räknar kommunens avgiftshandläggare ut ditt avgiftsutrymme.

Avgiftsutrymmet är det som blir kvar när minimibeloppet och bostadskostnaden dragits av från nettoinkomst (bruttoinkomst minus skatt) inklusive bostadstillägg/bostadsbidrag,

För att ditt avgiftsutrymme ska kunna räknas ut ska du lämna in aktuella uppgifter om din inkomst och bostad. Detta gör du genom att fylla i en blankett som heter inkomstförfrågan. Blanketten finns hos kommunens avgiftshandläggare eller finns att skriva ut via kommunens webbplats www.upplands-bro.se, stöd och omsorg/äldre/taxor och avgifter.

Om du inte lämnar in dina aktuella inkomstuppgifter debiteras du full avgift enligt kommunens taxa. När du lämnar in dina inkomstuppgifter görs en ny beräkning av avgiften.

Som inkomst räknas de inkomster som du beräknas ha de närmaste tolv månaderna samt inkomster av kapital den 31 december föregående år.
Ditt civilstånd påverkar hur dina inkomster beräknas. Nettoinkomsten för makar och registrerade partners räknas samman och delas i två lika delar. För sambor räknas inkomsterna var för sig men bostadskostnaden delas mellan dem.

Du kan också välja att inte lämna några uppgifter och då debiteras du högsta avgift. Valet gör du genom att kryssa i rutan på inkomstförfrågan.

Vad kostar dina insatser?

Hemtjänst
Hemtjänstinsatser beviljas för dig som bor i ordinärt boende eller i servicehus. Om Du bor i ordinärt boende har du möjlighet att välja vem som ska utföra insatserna. Kommunens hemtjänst eller någon privat utförare, som är godkänd av kommunen. Bor du i servicehus, är det kommunens hemtjänst som utför insatserna.

Hemtjänstinsatser ingår i högkostnadsskyddet och inkluderar såväl service- som omvårdnadsinsatser. Avgift tas ut även om insatserna utförs av anhörig.

Avgiften är högst 171 kronor/utförd timme. Beroende på ditt avgiftsutrymme och antal timmar kan priset/timme variera.

Alla avgifter tas ut i efterskott. På fakturan efter varje insats står det vilken period som avses t.ex. 2101, vilket då betyder år 2021 och månad 01 (januari). Service/omvårdnad, timmar avser tid för alla insatser som hemtjänsten utfört hos dig den månaden.

På fakturan redovisas utförd tid, som hemtjänsten registrerat, i decimalform, vilket betyder att en och en halv timme redovisas med 1,5 st och inte med 90 minuter eller 1 timme och 30 minuter.

Omräkningen sker genom att det antal minuter som hemtjänsten varit hos kund delas med 60. Exempel, om hemtjänsten varit hos kund i en timme och 24 minuter ger det i minuter, 84 minuter. 84 delat med 60 är 1,4. Detta exempel redovisas på fakturan som 1,4 st.

Trygghetsinsatser

Trygghetslarm och/eller nattkamera
Avgift för trygghetslarm och/eller nattkamera är 175 kronor i månaden för ensamstående och 131 kronor per person och månad för makar/sammanboende om båda har beviljade trygghetsinsatser. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Avgiften reduceras inte vid frånvaro.

Borttappad larmklocka debiteras med 250 kronor.
Övrig borttappad eller förstörd teknik ersätts med kommunens inköpspris.

Trygg/förstärkt hemgång
Extra stöd första dagarna hemma efter vistelse på sjukhus eller korttidsboende.
Avgiften är högst 171 kronor/utförd timme. Beroende på ditt avgiftsutrymme och antal timmar kan priset/timme variera. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Dagverksamhet
Avgift för insatsen dagverksamhet är 57 kronor per närvarodag och ingår i högkostnadsskyddet.

Kostavgiften är 56 kronor per dag och ingår inte i högkostnadsskyddet.

Avlösning i hemmet
Insatsen avlösning i hemmet är avgiftsfri.

Matdistribution
Avgift för insatsen matdistribution är 10 kronor per levererad matlåda och ingår i högkostnadsskyddet.

Kostnad för mat är 42 kronor per matlåda och ingår inte i högkostnadsskyddet.

För matlåda som avbokas mindre än 3 vardagar innan leverans, debiteras kund. Om kund hastigt åker till sjukhus eller liknande, debiteras beställda lådor under de tre första dagarna.

Servicehus
För boende i servicehus betalar du hyra för lägenheten till hyresvärden.

Tillfälligt boende
Avgift i tillfälligt boende (växelvård eller korttidsplats) avser service- och personliga omvårdnadsinsatser. Avgiften är 57 kronor/dag eller 1 710 kronor/månad.

Kostavgiften är 80 kronor per dag eller 2 400 per månad och ingår inte i högkostnadsskyddet.

När du bor i vård och omsorgsboende med heldygnsomsorg

Kostnaden för särskilt boende är uppdelad i tre delar:

 • Omvårdnadsavgift omfattande service och omvårdnad är 2 139 kronor per månad. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet
 • Kostavgift för särskilt boende är 2 490 kronor per månad och ingår inte i högkostnadsskyddet, men i avgiftsutrymmet.
 • Hyra för lägenheten varierar beroende på vilket boende man bor på. Hyreskontrakt och hyresavi kommer från hyresvärden.

Dubbla bostadskostnader
Vid permanent inflyttning till vård och omsorgsboende kan avgiften för omvårdnad och mat i vissa fall reduceras upp till tre månader om dubbel bostadskostnad uppstår.

Frånvaro i vård och omsorgsboende
Om du har frånvaro mer än 24 timmar minskas avgiften för omvårdnad samt kostavgift för de antal dagar du har varit borta. Planerad frånvaro måste meddelas minst två dagar i förväg.

Vid vistelse på sjukhus reduceras avgiften från första dagen.

Hyran eller boendeavgiften reduceras inte.

Parboende
Parboende betalar en grundavgift som utgår från taxan för serviceinsatser inom hemtjänsten samt taxan för mat på särskilt boende. Den som flyttar med till ett särskilt boende utan egna biståndsinsatser omfattas inte avgiftsbestämmelserna i Socialtjänstlagen och därför gäller inte högkostnadsskyddet för den medboendes avgift.

 • Avgiften är 3116 kr per månad.
 • Hyra för lägenheten varierar beroende på vilket boende man bor på. Hyreskontrakt och hyresavi kommer från hyresvärden.


VEM KAN JAG KONTAKTA I AVGIFTSFRÅGOR?

Bostadstillägg
Du kan ansöka om bostadstillägg (BTP) hos Pensionsmyndigheten.

Mer information och anvisningar om bostadstillägg ges av Pensionsmyndigheten, telefon 0771-776 776.

Utförd tid på räkningen
Vid frågor om antalet utförda timmar eller utförda insatser på räkningen ska utföraren kontaktas.

 • Hur får du beslut om din avgift?
  Beslut om din avgift skickas till dig via post.
 • Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det enligt den besvärshänvisning som följer med beslutet.
 • Du kan kontakta ansvarig avgiftshandläggare via kontaktcenter 08-581 690 00.

När och hur betalar du din avgift?

 • Avgiften betalas en gång per månad i efterskott. Faktura från Upplands-Bro kommun skickas till dig eller den person du anmält som fakturamottagare. Du kan även betala via e-faktura eller autogiro.
 • Avgift under 30 kronor debiteras inte.

Ändring av avgift

Avgiften kan komma att ändras

 • Om inkomst, civilstånd, bostadskostnad, bostadstillägg/bostadsbidrag eller förbehållsbelopp ändras.
 • Avgiften kan även ändras om de insatser som du blivit beviljad förändras på något sätt.
 • I samband med årlig omräkning av avgifterna. Kommunen inhämtar uppgifter från dig en gång per år.

Huvudregeln är att avgiften ändras från den månad förhållandena har blivit kända.


Tänk på

Om du inte lämnar in dina aktuella inkomstuppgifter debiteras full avgift enligt kommunens taxa. När du lämnar in dina inkomstuppgifter görs en ny beräkning av avgiften från den månad uppgifterna kommit in.

Glöm inte att du själv måste lämna in nya uppgifter till kommunens avgiftshandläggare om du får ändrade förhållanden som kan påverka din avgift.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp