Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag som kommunen ger för vissa åtgärder som behövs för att du som har en funktionsnedsättning ska kunna använda din bostad på ett ändamålsenligt sätt. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén. Kommunen ger bidrag till anpassningsåtgärder som är reglerade i lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Exempel på bostadsanpassningar?

Vanliga exempel på bostadsanpassningar är att ta bort trösklar, ställa i ordning en duschplats i stället för badkar, göra en ramp till entrén, bredda dörröppningar, installera automatiska dörröppnare och hissar. Detta är bara några exempel på anpassningar och det är alltid du som ansöker om bostadsanpassningsbidrag som avgör, efter dina egna behov, vilka åtgärder som du ska söka bidrag för. Det är din funktionsnedsättning som är avgörande för vilka åtgärder bidrag kan lämnas till.

Ansök om bidrag hos din kommun

Du som har en funktionsnedsättning ska vända dig till din kommun om du vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag. På ansökningsblanketten som du skickar till kommunen ska du ange vad du söker bostadsanpassningsbidrag för. Du ska genom intyg kunna styrka ditt behov av anpassning.

Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi. Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig. För att få bidraget måste en arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig intyga att anpassningen är nödvändig. Normalt ansöker man om bostadsanpassningsbidrag innan någon åtgärd har utförts men lagen hindrar inte att bidrag kan sökas i efterhand, det vill säga efter det att en åtgärd utförts. Om du ansöker om bidrag i efterhand måste du dock vara medveten om att det kan vara svårare att utreda om förutsättningar för bidrag är uppfyllda.

Villkor för bidrag

Det finns många villkor som ska vara uppfyllda för att få bostadsanpassningsbidrag. Ett är att det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna som bidrag söks för. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Bidraget ges för vad som kallas fasta funktioner i en bostad. Som vägledning kan sägas att en fast funktion är något som man vanligen inte tar med sig när man flyttar, till exempel en höj- och sänkbar köksinredning.


Redovisning av hur mycket anpassningen kostar

Du ska bifoga en kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning till din ansökan. Detta kan sägas vara ditt sätt att redovisa hur mycket pengar som behövs för att täcka kostnaderna för de åtgärder som du söker bidrag för.

Vid mindre kostnadskrävande åtgärder kan kommunen bortse från föreskrifternas krav på att du ska inkomma med anbud, offert eller kostnadsberäkning. Kommunens erfarenhet av kostnaden för liknande åtgärder kan då räcka för att få visshet om vilken kostnad som kan bedömas som skälig.

Ibland kan den som söker bidrag behöva hjälp med att få in anbud eller offert. Har du ingen som kan hjälpa till får det anses ingå i kommunernas serviceskyldighet att göra det.

Hyresvärd eller bostadsrättföreningens medgivande

Bor du i en hyreslägenhet behöver du normalt ett medgivande från hyresvärden till att anpassningen utförs och att inget krav på återställning krävs. Även bostadsrättshavare kan behöva ett sådant medgivande från bostadsrättsföreningen.

Om det intyg du har lämnat styrker ditt behov av anpassning. Om anpassningsåtgärderna behöver vidtas av andra skäl. Om anpassningen går att lösa på enklare sätt. Bidragsbeloppets storlek.

Beslut om bostadsanpassningsbidrg

Kommunens handläggning av en ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska mynna ut i ett skriftligt beslut. Av beslutet ska framgå både bidragets storlek och de åtgärder som bidrag beviljats för. Om kommunen avslår ansökan helt eller delvis måste kommunen förklara varför i beslutet.

Överklagan

Är du missnöjd med kommunens beslut så kan du överklaga till förvaltningsrätten. Mer information finns i beslutet.

Sökande beställer själv arbetet efter beslutet

När kommunen har fattat ett bidragsbeslut är det dags för dig att välja entreprenör och att ingå avtal med entreprenören, det vill säga att beställa arbetet. Avtalet mellan dig och entreprenören är tänkt att följa vanliga avtalsregler.

Utbetalning av bidraget

När anpassningen är klar och godkänd kan fakturan betalas på två sätt.

-Du kan be företaget att skicka fakturan (på bidragsbeloppet) direkt till kommunen. Fakturaadress finns i beslutet.

-Du kan också betala fakturan själv, och skicka in faktura- och kvittokopia till kommunen och ange på vilket konto du önskar att bidragsbeloppet sätts in.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp