Föreningsbidrag

 Villkor för att erhålla föreningsbidrag

Organisationer, föreningar och sammanslutningar som i demokratiska former bedriver verksamhet som kompletterar eller ersätter socialtjänstens egna insatser och som uppfyller nedanstående villkor, kan efter prövning erhålla bidrag eller stöd i andra former från socialtjänsten.

Organisationen, föreningen eller sammanslutningen ska ha en styrelse, utsett revisor och antagit stadgar med fastställd målsättning.

Organisationen, föreningen eller sammanslutningen ska ha sin huvudsakliga verksamhet i Upplands-Bro och ha minst hälften av medlemmarna boende i Upplands-Bro.

Med förening avses beträffande handikapporganisationer även krets av länsförening som har kommunen som sitt verksamhetsområde.

Till ansökan ska bifogas verksamhetsplan/budget, verksamhetsberättelse och bokslut samt revisionsberättelse

Övrig information om föreningsbidrag

Organisationer, föreningar och sammanslutningar som ej uppfyller ovanstående villkor kan efter särskild prövning i socialnämnden eller av delegat erhålla bidrag eller stöd i andra former. Bidrag kan då beviljas till särskilda ändamål såsom försöksverksamhet, läger- verksamhet, speciella arrangemang, projekt och dylikt.

Organisation, förening eller sammanslutning som erhåller kommunala bidrag är skyldig att medge kommunen och deras revisorer rätt att ta del av organisationens, föreningens eller sammanslutningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar. Bokföringen skall vara så upplagd att de kommunala bidragens storlek klart framgår beträffande medlemsavgifter att såväl antalet betalande medlemmar som avgiftsstorlek kan utläsas.

Missbruk av erhållna bidrag och medvetet lämnande av felaktiga eller osanna uppgifter kan leda till återbetalning av erhållna bidrag.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp