Föreningsbidrag stöd och omsorg

Upplands-Bro kommun beviljar varje år bidrag till föreningar och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättning. Bidrag kan sökas för verksamhet som bedrivs inom kommunen och som kompletterar eller ersätter socialtjänstens egna insatser.

Föreningsbidrag går nu att ansöka hos Socialnämnden samt Äldre- och omsorgsnämnden för 2022.

Ansökningarna kommer att behandlas för beslut på nämnderna under maj månad.

Sista ansökningsdag är den 25 mars 2022.

Till ansökan ska bifogas verksamhetsplan/budget, verksamhetsberättelse och bokslut samt revisionsberättelse. Ansökan sker skriftligt i tex Word-format eller PDF.

Nytt för 2022 är att de föreningar som beviljades föreningsbidrag under 2021 ska bifoga en återrapportering på hur de har nyttjat bidraget med sin nya ansökan. Återrapporteringen ska bestå utav en redovisning på hur bidraget har använts och på vilka aktiviteter som har genomförts.

Det är Socialnämnden samt Äldre- och omsorgsnämnden som beslutar om villkoren för att få bidrag. Det är nämndernas ekonomiska förutsättningar som avgör om bidrag beviljas och om hur stort bidragen som betalas ut blir.

Socialnämndens föreningsbidrag

Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser, daglig verksamhet, våld i nära relation, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar samt kommunens flyktingmottagande.

Föreningar och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete inom socialnämndens verksamhetsområde skickar sina ansökningar till e-postadressen: socialnamnden@upplands-bro.se

Äldre- och omsorgsnämndens föreningsbidrag

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande verksamheten samt personer som är under 65 år med behov av de insatser som ges till personer över 65 år där beslut ges om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, samt för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå.

Föreningar och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde skickar sina ansökningar till e-postadressen:

aldre-ochomsorgsnamnden@upplands-bro.se

Om någon ansökan hamnar i fel e-postlåda ser tjänstepersoner inom socialkontoret till att den hamnar rätt.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp