Försäkringsbesked

Försäkringsbesked – Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan.

Försäkringsbesked – Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan.

Notera att detta försäkringsbesked endast innehåller en kortfattad beskrivning av kommunens olycks- fallsförsäkring. Skador regleras enligt gällande villkor.

Försäkringen gäller från och med 1 januari 2020 till och med 31 december 2020.

För elever som går ut grund- eller gymnasieskola gäller försäkringen till och med 1 september det år eleven går ut skolan.

Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, d v s ett utifrån kommande våld mot kroppen.

Som olycksfall omfattas även:

 • total hälseneruptur och vridvåld mot knä samt,
 • drunkning, insektsbett, solsting, värmeslag och förfrysning. Den dag sådan skada visar sig anses då vara tidpunkten för olycksfallet.

Som olycksfall omfattas inte kroppsskada som uppkommit till följd av: ensidig rörelse (förslitningsskada),
tuggning eller bitning,
smitta av bakterier eller virus eller annat smittämne, ej heller smitta eller förgiftning genom intagande av mat, dryck eller överkänslighetsreaktion,
användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring, försämring av hälsotillståndet om denna försämring enligt medicinsk erfarenhet sannolikt skulle ha inträffat även om olycksfallsskadan inte inträffat, förlossning, att den skadevållande händelsen på ett avgörande sätt orsakats av att den försäkrade var påverkad av sömnmedel eller till följd av användning av läkemedel på ett felaktigt sätt.

En häftig ansträngning som t ex medför en muskelbristning är inte att betrakta som ett olycksfall eftersom där saknas det moment av yttre händelse som kännetecknar olycksfallet.

Med olycksfall menas inte heller skada som godkänts av patientförsäkringen, som behandlings- eller läkemedelsskada.

Om du drabbas av olycksfall

 • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton
 • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.
 • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Skadeanmälan

Vid skada ska ifylld skadeanmälan snarast sändas till Svedea på adress angiven nedan.

Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på vår hemsida, www.svedea.se/foretagsforsakring. Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta oss via telefon eller mail.

Telefonnummer: 0771-160 199 Mejl: skadorforetag@svedea.se

Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Försäkringsomfattning

FÖRSÄKRINGSOMFATTNING ERSÄTTNINGSBELOPP

 • Läkekostnader Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Ersättning för sjukhusvård 40 kronor per vårddag, dock max 1 Pbb
 • Ersättning för intyg Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Tandbehandlingskostnader Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Resekostnader Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Personliga tillhörigheter 0,25 Pbb
 • Merkostnader 1 Pbb
 • Rehabiliteringskostnader 1 Pbb
 • Hjälpmedel vid invaliditet 1 Pbb
 • Medicinsk invaliditet
  • Invaliditetsgrad upp till 49 % 15 Pbb
  • Invaliditetsgrad högre än 49 % 30 Pbb
 • Ekonomisk invaliditet
  • Invaliditetsgrad högre än 49 % 30 Pbb
 • Sveda & värk Enligt Trafikskadenämndens tabell
 • Ärrersättning Enligt Trafikskadenämndens tabell
 • Smitta av HIV & hepatit 5 Pbb
 • Dödsfall till följd av olycksfall 1 Pbb
 • Dödsfall oavsett orsak intill 25 års ålder 1 Pbb
 • Kris 10 behandlingar

Pbb = Prisbasbelopp. Från den 1 januari 2020 är 1 prisbasbelopp 47 300 kronor.

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk

När och för vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller under HELTID för:

 • Elever i grundskola och grundsärskola inkl förskoleklass.
 • Elever i gymnasieskola inkl gymnasiesärskola.
 • Barn i förskola, daghem och familjedaghem inkl i annan
 • Elever i friförskolor och friskolor (inkl gymnasiefriskola) inkl i annan
 • HVB Lane (ensamkommande flyktingbarn).
 • Placerade vuxna (Psykiatri).
 • Placerade vuxna (missbruk).
 • Barn och ungdom i
 • Särskilt boende med heldygnsomsorg enligt
 • Bostad särskild service
 • Personer i institutionsvård.
 • Barn i

Försäkringen gäller under SKOL-/VERSAMHETSTID för:

 • Studerande i kommunal vuxenutbildning inkl särvux.
 • Omsorgstagare i daglig verksamhet enligt
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller praktik. Personer aktuella inom socialtjänsten med någon form av sysselsättning.
 • Ferieungdomar fösäkrade under verksamhetstid juni tom augusti resp år.
 • Demensdagvård.
 • Antal personer som går en samhällsorienteringsutbildning.
 • Volontärer.
 • Daglig verksamhet enligt
 • Grannstödsförare.
 • Volontärer 75 år.

Försäkringen gäller under FRITID för:

 • Elever folkbokförda i Upplands-Bro som går i förskoleklass, grund- eller gymnasie- eller särskola i annan

Vad menas med Heltid och Skol-/Verksamhetstid

Med Heltid avses skoltid, fritid och ferier. Med Skol-/Verksamhetstid menas:

 • lektion och rast,
 • verksamhet inom fria aktiviteter och samlad skoldag,
 • av skolan anordnad idrottsutövning,
 • utflykt och liknande under ordinarie lästermin med utsedd ledare,
 • av skolan anordnad skolresa, studiebesök, fjällfärd, lägerskola, utflykter med övernattning, skolförläggning och simkurs med utsedd ledare oavsett om verksamheten äger rum under ordinarie lästermin eller efter dennas
 • Praktisk arbetslivsorientering och yrkesorienteringsveckor mm samt verksamhet inom de försäkrade grupperna (arbetstid/praktiktid).
 • All av kommunen bedriven verksamhet för försäkrade grupper och som ej omfattas av heltids- omfattningen.

Försäkringen gäller även under färd till eller från nämnda verksamheter. Med Fritid menas annan tid som inte är Skol-/Verksamhetstid enligt ovan.

Förklaringar

LÄKEKOSTNADER

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga utgifter för läkarvård, läkemedel, behandling och hjälp- medel som ordineras för skadans läkning.

Ersättning lämnas

 • endast upp till högkostnadsskyddet,
 • inte för privat vård som inte omfattas av högkostnadsskyddet,
 • inte efter det att definitiv medicinsk invaliditetsersättning

SJUKHUSVÅRD

Ersättning lämnas för den vårdavgift, som inte motsvarar inbesparade levnadsomkostnader.

INTYG

Ersättning lämnas för kostnader för läkarintyg och andra handlingar, som Svedea begär.

TANDBEHANDLINGSKOSTNADER

För den som inte fyllt 20 år och har rätt till fri tandvård, skall behandling ske hos folktandvården. Vid skada på tand eller tandprotes lämnas ersättning för av Svedea på förhand godkända kostnader.

Måste tandbehandlingen på grund av den försäkrades ålder skjutas upp till senare tidpunkt, kan ersättningstiden förlängas tills den försäkrade fyller 25 år.

Vid olycksfallsskada som inträffar utanför Sverige lämnas endast ersättning för nödvändig akutbehand- ling för att bli smärtfri.

Tugg- eller bitskador räknas inte som olycksfall.

RESEKOSTNADER

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga resekostnader i samband med vård och behandling under den akuta sjuktiden som föreskrivits av läkare/tandläkare. Resekostnader ersätts med högst den egen- avgift för sjukresor som tillämpas av respektive Landsting, och skall godkännas på förhand av försäkringsgivaren.

Ersättning lämnas även för resor under den akuta sjuktiden mellan fast bostad och skola eller ordinarie arbetsplats med särskilt transportmedel för att kunna utföra ordinarie yrkesarbete eller delta i skol- arbete, om läkare föreskrivit detta. Kostnaderna skall godkännas på förhand av Svedea.

SKADADE PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER

Om olycksfallsskadan medfört kontakt med sjukvårdande inrättning, kan ersättning lämnas för den försäkrades tillhörigheter som skadats eller förstörts vid skadetillfället.

Med ”personliga tillhörigheter” avses inte dator, mobiltelefon, iPad, iPod eller annan liknande elektronisk utrustning.

Ersättning lämnas antingen för den reparationskostnad som uppstår eller för den förstörda tillhörighe- tens dagsvärde.

MERKOSTNADER

Om olycksfallsskadan medfört läkar- eller tandläkarbehandling, kan ersättning lämnas för nödvändiga och oundvikliga merkostnader som till följd av olycksfallsskadan uppstått under den akuta läknings- tiden.

Med merkostnader avses till exempel:

 • kostnader för vårdnadshavares besöksresor till sjukvårdsinrättning där ett barn vistas på grund av ett olycksfall som omfattas av denna försäkring,
 • kostnad för resor, kost och logi om lärare eller annan av kommunen utsedd person måste följa med försäkrad till vårdinrättning eller förlänga vistelsen vid skolresa då försäkrad vårdas på annan plats än

Ersättning lämnas inte för

 • förlorad arbetsinkomst eller andra ekonomiska förluster,
 • skada på

REHABILITERINGSKOSTNADER

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för medicinsk rehabilitering. Med rehabilitering menas åtgärder av medicinsk art för att förbättra den skadades funktionsförmåga så att denne, med hänsyn till sin skada, kan leva ett aktivt liv. Åtgärder som avses är sådana som vidtas efter avslutad behandling av olycksfallsskadan.

Ersättning lämnas för undersökning, behandling och vård inklusive sjukgymnastik som sker på rehabili- teringsklinik där vård ges som finansieras av offentliga medel. Rehabilitering kan också ersättas om den utförs hos jämförbar vårdgivare utanför den offentliga vården om Svedea medger detta.

HJÄLPMEDEL VID INVALIDITET

Ersättning lämnas under längst 3 år från skadetillfället för kostnader för hjälpmedel som läkare före- skriver som nödvändiga för att lindra invaliditetstillståndet och som inte enligt lag eller särskild författ- ning ska ersättas från annat håll. Kostnaderna skall godkännas på förhand av Svedea.

MEDICINSK INVALIDITET

Medicinsk invaliditet är bestående fysiska eller psykiska funktionsnedsättning till följd av olycksfalls- skadan, som objektivt fastställts oberoende av den försäkrades arbetsförmåga, yrke, arbets- förhållanden eller fritidsintressen.

Med definitiv medicinsk invaliditet menas att olycksfallsskadan medfört bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Invaliditetsgraden bestäms med ledning av tabeller, som är gemensamma för samtliga försäkringsbolag.

Ersättning betalas ut i förhållande dels till invaliditetsgraden/nedsättningen av den försäkrades arbets- förmåga, dels till den försäkrades ålder vid skadetillfället.

Om den försäkrade vid skadetillfället är 60 år eller äldre minskas ersättningen för medicinsk invaliditet med 5 procentenheter för varje år åldern överstiger 59 år.

EKONOMISK INVALIDITET

Med ekonomisk invaliditet menas att olycksfallsskadan medfört bestående nedsättning av arbetsför- mågan med minst 50 %. Arbetsförmågan anses bestående nedsatt när samtliga möjligheter till arbete i annat yrke prövats och försäkringskassan beviljat förtidspension enligt lagen om allmän försäkring.

Vid ekonomisk invaliditet minskas ersättningen med 5 procentenheter för varje år åldern överstiger 60 år.

SVEDA OCH VÄRK

Ersättning lämnas för sveda och värk som kompensation för lidande och obehag under läknings- processen efter ett olycksfall. Ersättningen lämnas om olycksfallsskadan medför frånvaro från skola eller arbete under minst 14 dagar. Om skadan varit svår, enligt Trafikskadenämndens bedömning, kan ersättningen lämnas oberoende av 14 dagarsregeln.

ÄRRERSÄTTNING

Ersättning lämnas för klart framträdande ärr och andra utseendemässiga skadeföljder/kosmetiska defekter som uppkommit efter ett olycksfall som i samband med skadan behandlats av läkare. Rätt till ersättning inträder först efter avslutad behandling och sedan ärren eller defekten bedömts vara kvarstående för framtiden, dock tidigast 2 år från olyckstillfället.

HIV OCH HEPATIT

Försäkringen omfattar smitta av Hiv-virus och Hepatit, som uppstår genom stick- eller skärsår som drabbar försäkrad under utbildning, praktik och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ersättning för sådan skada utbetalas i form av ett engångsbelopp när skada har fastställts.

DÖDSFALL TILL FÖLJD AV OLYCKSFALL

Ersättning utbetalas till dödsboet om den försäkrade avlider på grund av olycksfallsskada inom 3 år från olycksfallet.

DÖDSFALL OAVSETT ORSAK

Ersättning för dödsfall lämnas även för annan orsak än olycksfall. Försäkringen omfattar försäkrade personer som vid dödsfallet uppnått en ålder av 1 månad, men inte fyllt 25 år.

KRISFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar kristerapi för försäkrad person som drabbas av akut psykisk kris orsakad av olycksfall. Försäkringen omfattar maximalt 10 behandlingar per skada och försäkrad.

Om du är missnöjd med vår skadereglering

Om du inte är nöjda med vår bedömning kan du i första hand återkomma till skaderegleraren. Skade- regleraren kommer då att, tillsammans med ansvarig chef, göra en ny bedömning av ärendet.

Om du inte är nöjda efter att vi gjort en ny prövning av ärendet kan du vända er till vår kundombuds- man genom att skicka mejl till kundombudsmannen@svedea.se eller skriva till:

Svedea AB Kundombudsmannen Box 3469

103 69 Stockholm

När du vänder dig till kundombudsmannen för prövning ber vi dig redogöra för vilket skadenummer prövningen avser. Vidare ber vi dig tydligt redogöra för vad i beslutet du vill ha prövat och varför du anser att vår bedömning inte är rätt.

Kundombudsmannens uppgift är att, tillsammans med Svedeas överprövningsnämnd, granska/ompröva avslutade ärenden där Svedea lämnat ett slutligt beslut. Prövningen avser endast tvistiga anspråk på grund av försäkringen. Endast de klagomål som lämpar sig för en sådan prövning tas upp för gransk- ning i överprövningsnämnden.

Överprövningsnämnden består av ledande befattningshavare från Svedea och den externa kund- ombudsmannen. Kundombudsmannen är ordförande i nämnden och har utslagsröst vid votering.

Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm. ARN prövar dock inte medicinska tvister.

SÖK Kontakt

Information

Resurser

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp