Kollektiv olycksfallsförsäkring

Upplands-Bro kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan.

 • När och för vem försäkringen gäller

  Försäkringen gäller från och med 1 januari 2020 till och med 31 december 2020. Försäkringen gäller under heltid för:
  • Elever i grundskola och grundsärskola inklusive förskoleklass.
  • Elever i gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola.
  • Barn i förskola, daghem, och familjedaghem inklusive i annan kommun.
  • Elever i friförskolor och friskolor (inklusive gymnasiefriskola) inklusive i annan kommun.
  • HVB Lane (ensamkommande flyktingbarn).
  • Placerade vuxna (psykiatri).
  • Placerade vuxna (missbruk).
  • Barn och ungdom i familjehem.
  • Vård och omsorgsboende med heldygnsomsorg enligt SoL.
  • Bostad särskild service LSS.
  • Personer i institutionsvård.
  • Barn i kontaktfamilj.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp