Kommunal hemtjänst - Kungsängen, Tibble, Brunna och Bro

Vårt uppdrag är att ge vård och omsorg med god kvalitet, ett gott bemötande, trygghet och inflytande. Våra tjänster omfattar insatser som gör det möjligt för dig att leva ett så normalt, självständigt och värdigt liv som möjligt. Dina önskemål, om hur hjälpen i hemmet ska utformas, står i centrum för oss.

Bemanning och kompetens

Upplands-Bro hemtjänst håller hög kvalitet på sina tjänster genom att ha utbildad och erfaren personal, huvuddelen av personalen har en undersköterskeutbildning. Personal utför sitt arbete med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Hjälpinsatser kan utföras alla tider på dygnet beroende på vilka behov du har.

Kommunens värdegrund

Vårt mål är att brukare ska känna trygghet och vara delaktiga i planering och utförandet av insatser. Alla brukare får en utsedd kontaktman för att upprätthålla kontinuitet. Verksamheten bygger på respekt för dig som kund. Kontinuitet, delaktighet och bra bemötande är ledord i verksamheten. Insatserna ska stärka dina resurser att leva ett självständigt liv. Med gemensam värdegrund blir vårt förhållningssätt gentemot brukare tydligare.

Detta erbjuder vi

Upplands Bro hemtjänst erbjuder ett helhetsåtagande som omfattar allt från städ, tvätt och måltidsservice till personlig omvårdnad så som hjälp med personlig hygien, hjälp med sänggående och/eller uppstigning, toalettbesök, m.m. Upplands Bro hemtjänst erbjuder även avlösning och ledsagning. Vi har vår egen kvälls- och nattpatrull.

Trygghetslarm är ett komplement till hjälpinsatser och hemtjänstens personal besvarar trygghetslarmen och gör utryckningar vid behov.

Vårt kvalitetsarbete

Enheten genomför egenkontroll av beställd och genomförda insatser samt avvikelser en gång per månad. Vi genomför brukarundersökningar 1 gång per år och resultatet hjälper oss att ge er en bättre kvalitet. Uppland- Bro hemtjänst arbetar dagligen med värdighetgarantier.

Våra medarbetare bär arbetskläder och ID-brickor för din trygghet.

Synpunkter och klagomål

Alla anställda i den kommunala hemtjänsten tar emot synpunkter och klagomål. Enhetschefen utreder, åtgärdar så långt det är möjligt, följer upp åtgärderna och återkopplar inom 14 dagar. Enhetschefen använder inkomna synpunkter och klagomål i enhetens kvalitetsarbete i syfte att förbättra kvaliteten i verksamheten.

Kontakt

Hemtjänstchef: Gerda Nömme: 08-581 69 233
E-post: gerda.nomme@upplands-bro.se

Ni når oss på följande telefonnummer:

Område Kungsängen 08-581 696 50

Område Bro 08-581 696 36

Servicgruppen, samordnare: 08-581 694 46

Faktablad: Kommunal hemtjänst - Kungsängen, Tibble, Brunna och Bro

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp