Bli demensvän

Demens berör oss alla!

160 000 människor i Sverige lider av en demenssjukdom. Till år 2050 beräknas antalet drabbade ha fördubblats.

Personer med demens har svårt att komma ihåg, att orientera sig och att organisera vardagen.

Demens orsakas av hjärnskador som i sin tur kan bero på närmare 100 olika sjukdomar och sjukdomstillstånd.

Alla som möter personer med demenssjukdom kan bidra till att personer med demens kan leva längre självbestämmande och trygga trots sin svåra sjukdom.

Demensens vänner är ett initiativ som arbetar för att öka och sprida kunskap om sjukdomen och därigenom öka förståelsen för personer med demens och stötta de närstående.

Idéen kommer från en kampanj ”Dementia friends” som finns i bland annat Storbritannien, Japan, Tyskland. Genom att delta blir man del av en rörelse som pågår över hela världen.

Sedan 2017 finns initiativet även i Upplands-Bro där vi erbjuder en utbildning som belyser hur vardagen för en person med de- menssjukdom kan se ut. Utbildningen ger verktyg till ökad förstå- else för hur sjukdomen kan yttra sig i det offentliga rummet och hur samhället kan bidra till en enklare vardag för personer med demenssjukdom. Tillsammans kan vi göra Upplands-Bro till ett demensvänligt samhälle!

Att bli demensvän är ett initiativ för att öka och sprida kunskap om demenssjukdomar.

För att personer med demens skall kunna leva ett så tryggt och självbestämmande liv som möjligt, har du som demensvän möjligheten att kunna påverka den drabbades livssituation

till det bättre. Alla som möter personer med demens kan bidra och du ägnar så mycket tid du vill som demensvän.

Kom ihåg att små saker som att hjälpa till då det behövs eller hålla kontakten med en person som har demens kan göra skillnad. Även närstående till en person med demens blir glad över ett samtal eller enkel hjälp.

I utbildningen ingår:
Fakta om demens
Psykologisk sida/bemötande
Tidiga tecken
Översikt: Vilken hjälp finns i Upplands-Bro kommun?
Casediskussion utifrån verksamheten

Tidsåtgång för utbildningen är ungefär 90 minuter.

Den som har gått utbildningen får klistermärke och diplom till verksamheten.

Åldras hälsosamt!

Vi blir allt äldre i Sverige. I takt med att vi lever längre blir andelen äldre i befolkningen allt högre. Ännu fler personer kommer att uppleva sin 100-års dag! Eftersom åldrandet i sig innebär en rad biologiska funktionsnedsättningar och andelen kroniska sjukdomar kommer att öka, finns en risk för ökat behov av omsorg. Genom en viss livsstil kan dessa problem motverkas. Du har i många fall nyckeln till ditt eget åldrande!

Tips för ett hälsosamt åldrande

1. Stimulera hjärnan
2. Fysisk aktivitet
3. Bra kost och matvanor
4. Undvik ensamhet
5. Ha en positiv inställning till åldern och hitta positiva förebilder

  1. 1. Use it or lose it – hjärnan behöver stimulans
    Hjärnans nätverk fungerar högt upp i åren, och vi har även sent i livet förmågan att bygga nya nätverk och kopp- lingar i hjärnan.

Tips på aktivitet:
Besök en av Förebyggande enhetens föreläsningar.

Den bästa effekten får du när du stimulerar hjärnan i kombination med fysisk aktivitet!

2. Fysisk aktivitet

Det finns massor med forsk- ning som stödjer att fysisk aktivitet kan förebygga ohälsa och bidra till ett aktiv åldrande.

Tips på aktivitet:

Besök Förebyggande en- hetens aktiviteter som t.ex. gymnastik, promenadgrupp eller anmäl dig till Senior OS 2019

3. Kost

Goda matvanor kan påverka ett hälsosamt åldrande.

Tips på aktivitet:

Kom och lyssna på föreläsningen om kost för äldre.

  1. 4. Undvik ensamhet
  2. Ensamhet hos äldre kan leda till psykisk ohälsa och ökar risken för att insjunka i demens eller att få en depression.

Förebyggande enheten arbetar med att förebygga ensamhet hos äldre genom exempelvis träffpunkts- och volontärverksamhet.

Även kunskap inom teknik kan förebygga ensamhet, tek- nikgrupperna hjälper dig att leva ett självständigt liv utan social isolering. Ämnen som diskuteras i teknikgruppen är till exempel hur man håller kontakt via sociala medier.

Tips på aktivitet:

Bli volontär eller besök Träffpunktsverksamheten!

  1. 5. Positiv inställning
  2. Forskning visar att genom en positiv inställning till åldern kan du bromsa åldersprocessen.

Med positiv inställning till ditt åldrande och äldre människor omkring dig lever du 7,5 år längre. Det uppger Världshälsoorganisationen.

Träffa demensvänner!

Sedan 2017 har hundratals medarbetare inom kommunal verksamhet, offentlig service och privata företag, deltagit vid de demensvänsutbildningar som arrangerats av Upp- lands-Bro kommun. Vad upplever några av deltagarna att utbildningen gett dem och deras verksamhet?

Mikael Ekstedt, Brandkåren Attunda:

När gick du utbildningen?

Vi gick utbildningen i december 2017.

Vad tycker du att utbildningen har tillfört er verksamhet? Jag känner att vi är mer förberedda på situationer där utbildningen kan komma till pass.

Rekommenderar du andra att bli demensvänner?

Ja varför inte, kunskap inom det här området kan vara värdefullt både i sin verksamhetsutövning och i privatlivet.

Vi arrangerar samtalsgrupper för anhöriga till personer med demenssjukdom. Kontakta oss för mer information.

Hamed Movérare Keiliani, tandläkare, Zina Rashid, tand- hygienist, Folktandvården:

När gick du/ni utbildningen?

I september 2017.

Vad tycker ni att utbildningen har tillfört er verksamhet?

Utbildning har gett oss bredare kunskap och ökad förståelse om demenssjukdom. Vi har lärt oss att hålla koll på vilka som uteblir och tappar kontakt med tandvår- den eller kanske kommer på fel tid, då håller vi kontakten så att de får regelbundet tandvård vilket i sin tur påverkar den drabbades livssituation till det bättre.

Rekommenderar ni andra att bli demensvänner?

Absolut, ju flera demensvänner desto tryggare och mer demens- vänligt samhälle skapar vi.

Ulrika Karén, bibliotekarie Upplands-Bro kommun:

När gick ni utbildningen?

Bibliotekets personal deltog i en demensvänsutbildning i december 2017.

Vad tycker du att utbildningen har tillfört er verksamhet?

Utbildningen väckte en hel del tankar och frågor kring situatio- ner man hamnar i både yrkesmässigt och som privatperson. Det är viktigt med kunskap kring demens, ju mer kunskap och förståelse man har, desto bättre bemötande kan man ge. Sedan är förstås alla människor man möter olika men det kan vara bra att tänka igenom hur praktiska situationer i verksamheten kan upplevas, ex. att finns förståelse för att det kan vara svårt att komma ihåg PIN-koden även om man ofta besöker biblioteket, att det då alltid finns möjlighet till personlig service.

Rekommenderar du andra att bli demensvänner?

Jag rekommenderar absolut andra att bli demensvänner, det ger en bra grund till diskussion på arbetsplatsen och är ett sätt att lyfta frågan. Speciellt i yrken där man möter många människor är det viktigt att lära sig mer.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp