Uppdaterad 11 mars 2024
Skriv ut

Kungsängen, en av nio officiella platser för Natoceremoni

I dag var Livgardet en av nio officiella platser där man höll en Natoceremoni med anledningen av Sveriges inträde i Nato. Kommundirektören, Ida Texell och kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos var inbjudna att delta.

Foto: Försvarsmakten

I dag flaggade kommunen med den svenska flaggan tillsammans med Nato-flaggan för Sveriges inträde i Nato. Detta för att Livgardet i Kungsängen var en av nio officiella platser som höll i Natoceremonier. Inbjudna var bland annat kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), kommundirektören Ida Texell tillsammans med skolminister Lotta Edholm, kulturminister Parisa Liljestrand, länshövdingen tillika chef över östra civilområdet Anna Kinberg Batra, länsöverdirektör Åsa Ryding, biskop Johan Dalman och överste Peter Öberg.

Anna Kinberg Batra höll ett tal som betonade utvecklingen av civilt försvar där vi enskilt och tillsammans genom egen beredskap och ömsesidigt bistånd, ska upprätthålla och utveckla individuella och kollektiva förmågor att stå emot väpnade angrepp. Och att vi nu har gemensamma försvarsgarantier som utgör kärnan i Natos kollektiva försvar. Landshövdingen betonade även artikel 2 i fördraget som beskriver att parterna ska bidra till den fortsatta utvecklingen av fredliga och vänskapliga internationella förbindelser genom att stärka sina fria institutioner, öka förståelsen av de principer som de institutionerna bygger på och främja förutsättningar för stabilitet och välfärd.

Biskopen i Strängnäs, Johan Dalman, talade om hur angeläget det är att skapa ett starkt rotsystem som skapar samarbete och förutsättningar för att kunna leva tillsammans. Biskopen betonade rotsystemet i våra hjärtan i vad vi vill försvara och vad vi vill skydda.

Skolminister Lotta Edholm som företrädde regeringen och beskrev hur anslutningen till det nordatlantiska fördraget är en försvarsallians i en tid av betydande hot och risker mot vår säkerhet. Skolministern betonade utgångspunkten i fördraget om hur försvarsalliansen står för vår vilja att leva i fred med alla folk och att parterna är fast beslutna att trygga sina folks frihet, gemensamma arv och civilisation, vilka grundar sig på demokratiska principer, principen om den enskilda människans frihet och rättsstatsprincipen och avslutade med ”en för alla - alla för en.”

Överste Peter Öberg beskrev hur Försvarsmakten under lång tid arbetat i partnerskap med Nato men nu genom alliansen föresatt sig att förena sina ansträngningar för ett kollektivt försvar och upprätthållandet av fred och säkerhet. Översten framförde och avslutade med orden ”vi är redo”.

Är du nöjd med informationen på sidan?