Uppdaterad 11 december 2023
Skriv ut

Förslag till detaljplan om 700 bostäder i Rankhus går ut för granskning

I första etappen av Rankhusområdet planeras för cirka 700 bostäder samt för närservice, två förskolor och en F-9-skola med idrottshall. Detaljplanen är ute för granskning 8 december 2023 - 29 januari 2024. Då har du möjlighet att tycka till om förslaget.

En skiss över en radhusgata täckt i snö.

Platser och gator är tänkta att få olika identitet baserat på lokala förutsättningar inom Rankhusområdet. Skiss: Pace arkitektur

Rankhusområdet ligger norr om E18, i höjd med trafikplats Kungsängen. Området är tänkt att planläggas och byggas ut i etapper. Etapp 1 utgör cirka 60 hektar och ett förslag till detaljplan är nu ute för granskning.

Sedan detaljplanen var ute på samråd 2018 har förslaget justerats. Planområdet är mindre och antalet bostäder har minskat. Förslaget gäller nu 700 bostäder i en blandad bebyggelse av villor, parhus, radhus samt en mindre del flerbostadshus. I förslaget ingår även lokaler för handel och närservice samt två förskolor och en F-9-skola med idrottshall.

Flerbostadshusen föreslås med verksamhetslokaler i bottenvåningen för centrumändamål och service. De planeras ligga längs ett nytt stråk, som ska koppla samman Rankhus med centrala Kungsängen. Här planeras även för torgyta.

Rankhus nuvarande värden lyfts fram i förslaget och den nya bebyggelsen ska integreras med befintliga naturstråk.

Grundläggande principer för den nya stadsdelen Rankhus är:

  • Trädgårdsstadskaraktär som kompletterar den mer urbana miljön i centrala Kungsängen.
  • Majoriteten av bostäderna planeras bli radhus, kedjehus, parhus, och enbostadshus. En del av området består av ett kvarter med flerbostadshus.
  • God gestaltning och arkitektur. Medveten utformning och offentliga rum där torg, park och gator är i samverkan med bebyggelsen.

Ställ dina frågor!

Kommunen bjuder in allmänheten till öppet hus. Då har du möjlighet att ställa frågor om förslaget.

Tid: 16 januari 2024, klockan 16:00 – 19:00

Plats: Kontaktcenter i kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen.

Tyck till!

Vi vill veta vad du tycker om förslaget. Perioden för granskning är 8 december 2023 – 24 januari 2024. Då kan den som vill skicka in sina synpunkter skriftligt till kommunen via e-post eller brev.

Ange diarienummer KS 15/0532, namn och adress och eventuell fastighetsbeteckning.

Kommunstyrelsen
Upplands-Bro kommun
196 81 Kungsängen
Ett kollage med tre skisser på radhus, en park och en villa.

I gestaltningsprogrammet kan du ta del av fler visionsskisser för de olika delarna av bebyggelsen i Rankhus etapp 1. Skisser: Pace arkitetur

Är du nöjd med informationen på sidan?