Uppdaterad 05 december 2023
Skriv ut

Effekter av trygghetsskapande arbete

Under året har många åtgärder gjorts för att stärka tryggheten i samhället. Flera av kommuninvånarna i Upplands-Bro har engagerat sig.

Från vänster: Trygghetssamordnare Kajsa Laurell och enhetschef Mia Wallner

Kommunen arbetar med att ta fram lägesbilder för både händelser och upplevd trygghet. Lägesbilderna ligger till grund för gemensamma insatser, både kortsiktiga och långsiktiga. Det sker i nära samverkan mellan kommun, polis och bostadsbolag. Till viss del även tillsammans med näringslivet och civilsamhället.
En hjälp och bidrag till lägesbilderna är de olika enkäter som genomförts årligen. I december förra året genomfördes en trygghetsmätning där kommuninvånare kunde peka ut otrygga platser på en karta. Underlaget har sedan används för att se över dessa platser fysiskt, exempelvis genom återkommande trygghetsvandringar.
Mätningar ger även en indikation om våra insatser ger effekt. Vi kan se i senaste trygghetsmätningen, som genomfördes av polis och kommun, att vi överlag ser positiva resultat, med minskade upplevda problem i bostadsområden och en minskad känsla av otrygghet kvällstid (2020: 36%, 2021: 32% och 2023 31%).

Medborgarlöfte

Under 2022 genomfördes medborgardialoger för framtagande av medborgarlöfte där kommun och polis lyssnade in kommuninvånare och medarbetare på kommunen för att ta reda på hur våra insatser skulle riktas. I de dialoger som hölls framkom ofta ungdomsfrågorna som högst prioriterade samt polisens och kommunens närhet och synlighet. Det har därför legat till grund för de insatser som utformats.

Resultat av trygghetsvandringar

Varje år trygghetsvandrar vi tillsammans med civilsamhället, polis, bostadsbolag och räddningstjänsten. Det görs årligen i Bro, Kungsängen och Brunna. Det är bland annat trygghetsmätningarna, inkomna ärenden i vår e-tjänst och barnperspektivet från skolor som ligger till grund för vilka platser vi besöker under vandringen. Oftast upptäcks sådant som är lätt att åtgärda, så som klottersanering och beskäring av buskage och liknande. Men ibland ser vi sådan som kräver längre processer. Exempel är påbörjade processer för effektbelysning under bron på Prästhagsvägen, samt förstärkt belysning i tunneln vid pendeltågsstationen i Kungsängen. Överlag ses belysningen över i hela kommunen för byte till LED-lampor för bättre ljus.
På de platser som upplevs som otrygga ökar vi även närvaron i form av väktare, fältassistenter, grannstödsbil, polis och nattvandrare. Olika resurser beroende på problembilden.

Samverkan för ökad trygghet

Vi samarbetar även för ökad trygghet. Ett exempel är Artistens förskola där stora insatser gjorts tillsammans med bostadsbolag för att öppna upp för insyn, öka belysning, öka fysisk närvaro med mera.

Inom samverkan pågår även det prioriterade arbetet med unga och kriminalitet där unga insocialiseras i kriminaliteten. Insatser genomförs i samverkan mellan kommun, polis, fritid med flera.

Exempel på insatser:

  • Samverkansforumen Effektiv samordning för trygghet (EST), skola socialtjänst polis fritid (SSPF), social insatsgrupp (SIG) och Gruppvåldsintervention (GVI)
  • Socialsekreterare som sitter hos polisen för närmare samarbete
  • Informationsinsatser på skolor i samarbete med bland annat polisen
  • Utbildning av skolpersonal
  • Temakvällar för kommuninvånare i öppna samtal med polis, fritidsgårdar, socialtjänsten mottagningsenhet samt stödenhet, brottsofferjouren, fältassistenter och skola.

Vill du engagera dig för fortsatt trygghet?

Tack vare er kommuninvånare har vi vetat var vi ska lägga våra resurser. Era åsikter betyder mycket för oss oavsett om det är på medborgardialoger, trygghetsvandringar eller temakvällar. Vi hoppas att det goda samarbetet kan fortsätta. Nedan finns länkar du kan använda dig av för att engagera dig vidare.

Är du nöjd med informationen på sidan?