Uppdaterad 15 november 2023
Skriv ut

Socialstyrelsens ledningsgrupp besökte Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun fick besök av Socialstyrelsens ledningsgrupp som önskade erfarenhetsutbyte kring trygghetsfrågor.

Det var Socialstyrelsen som kontaktade Upplands-Bro kommun och önskade att få komma på besök. De var intresserade av att hur vi i Upplands-Bro kommun arbetar med brottförebyggande- och trygghetsfrågor.
Under en längre tid har kommunen arbetat med att förebygga brott och agerat gemensamt och kraftfullt vid olika händelser. Målet med arbetssätten är att effektivisera och utveckla det brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande arbetet. För att minska brottslighet och otrygghet sätts olika brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser in tidigt när problem håller på att uppstå. Socialstyrelsens ledningsgrupp förde dialog om hur olika metoder tillämpas men även vad som kan och bör utvecklas.

– Det var ett mycket välkommet och viktigt besök och jag är imponerad över Socialstyrelsens ledningsgrupps förmåga att så tydligt engagera sig i dessa mycket viktiga frågor. Den senaste tidens grova dödliga våld har krävt ännu tätare och starkare samarbete, samverkan och tydligt ledarskap och det var angeläget att beskriva hur arbetet går till. I Upplands-Bro arbetar vi med individen i centrum och det gör att organisationen samverkar med fokus på uppdraget och vad som ska åstadkommas. Vi lägger kraft på vad vi kan göra och vi fokuserar på att göra saker som skapar nytta och effekt. Men vi har också tankar om vad som kan utvecklas och det var angeläget att få beskriva kontexten och förutsättningarna för framtiden, säger Ida Texell, kommundirektör.

Fokus på vad som behöver göras

Att fokusera på vad som behöver göras och därefter genomföra olika insatser har varit utgångspunkten i agerandet för medarbetarna i Upplands-Bro. Vid Socialstyrelsens besök fokuserades dialogen på att beskriva hur det praktiska arbetet går till i olika metoder. Där beskrevs hur Upplands-Bro arbetar med kartläggningar, analyser, insatser, uppföljningar och återkoppling men även vad som skulle kunna behöva utvecklas för framtiden.

– Det har varit mycket givande att träffa Upplands Bros ledning och medarbetare under en hel eftermiddag. Vi har fått en inblick i hur kommunen arbetar utifrån den kunskap som finns och de metoder som vi vet fungerar för barn som på olika sätta hamnar i utsatthet. Upplands Bro har frikostigt delat med sig av sina erfarenheter och vi tar med oss hem idéer och inspiration för arbetet framåt. Hela samhället behöver kraftsamla för att stoppa rekryteringenav barn och unga till den organiserade brottsligheten. Vårt möte här idag och den samverkan som sker i Upplands Bro är goda exempel på detta, säger Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen.

Under besöket presenterade Socialstyrelsen den rapport de tagit fram tillsammans med Statens Instutitionsstyrelse (SiS) och Polisen. Rapporten är en ny modell för hantering av barn och unga i brottslighet där problematiseringen och dialogen utgick från några olika frågeställningar som diskuterades vid mötet. Bland annat diskuterades skolans roll och betydelse och barnens möjligheter att lyckas i skolan. Även nationella kvalitativa krav på ”hem för vård eller boende” (HVB) och SiS diskuterades där många barn kommer tillbaka i sämre skick efter HVB och SiS-vistelser. För framtiden diskuterades koordinering mellan olika instanser men även hur framtida behandlingsgarantier för barn och unga skulle kunna se ut.


Är du nöjd med informationen på sidan?